"?irket"te ya?anan kabus ve orada tuza?a dü?üp s?k???p kalan insanlar hakk?nda "karanl?k" bir oyun. Ayn? zamanda "?irket"in korunmas? ve geli?mesi için kimilerinin yapt?klar? katk?lar da söz konusu.

Hope gençtir. Hope heveslidir. Hope ?irkette ilk gününü ya?ayan bir sekreterdir. Son derece ünlü, ilham verici, yard?mla?an, çal??anlar?n? seven kollayan bir ?irkette çal??maya ba?lam??t?r.. Hope s?radan bir sekreter de?ildir, üst düzey bir yöneticinin sekreteridir. Belki o henüz yüksek bir pozisyonda de?ildir ama önünde parlak bir gelecek vard?r. En az?ndan karanl?k gelene kadar. Yani elektirikler kesilene kadar. Böylece tüm elektrikli aletler devreden ç?kar, mega telekomünikasyon ayg?tlar? dahil.

Patronu akl?n? kaç?rm?? haldedir. Hayati önem ta??yan video-konferans toplant?s?na nas?l kat?lacakt?r? Hope bu konuda zekice bir fikir ortaya atar, patronunun yak?ndaki holdingde yap?lacak toplant?ya ?ahsen kat?lmas?n? önerir ama bunu organize etmek üzerine kal?r. ?imdi Hope dan??may? bulmak ve patronunun ula??m?n? organize etmek zorundad?r. E?er dan??may?, giri?i ya da hatta ç?k??? bulabilse bu o kadar da zor bir görev de?ildir. Ancak hiç kimsenin asla binadan ç?kmad???n? bilmemektedir.

Hay?r bu imkans?z, mutlaka birileri olmal?. Hadi ama, Hope, umudunu yitirme. Daha çok çaba gösterirsen birini bulacaks?n. Kar??la?t???n herkese sor, eninde sonunda biri ç?kacakt?r. Ve Hope ç?k??? arama yolculu?una ba?lar. Kattan kata, kar??la?t??? herkese sorarak, maceradan maceraya bilinmeze giden bir yolculuk onu beklemektedir. ?irketin en kirli s?rlar?n? ke?fetmeye ba?lar. ??i gittikçe zorla?maktad?r ama Hope bir çözüm bulmaya kararl?d?r. Bulur da, ama buldu?u ?ey umdu?u, bekledi?i son de?ildir.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


YEAR: 2010

NUMBER OF FEMALE CHARACTERS: 14

NUMBER OF MALE CHARACTERS: 9

COPYRIGHT: All rights reservedTRANSLATION: Nazl? Gözde Yolcu

KARAKTERLER

HOPE – Yönetici Takes"in sekreteri, i?te ilk günü


TAKES - ÜST DÜZEY YÖNET?C? –Hope"un patronu


SIRADAN B?R ERKEK PERSONEL


BAKIM TEKN?SYEN?


KAHVE ?ÇENLER:

SILVIA

LANA

SETH


4 ÇOCUK ve ANAOKULU Ö?RETMEN?


HARRY ARCHIBALD - GERILLA SAVA?ÇI


KAH?N(ORACLE)- YA?LI KADIN- JULIE TEYZE


PROJE SORUMLULARI:

PROJE Y 1,

PROJE Y 2 (NATE)

PROJE Y 3

PROJE Y 4


PAZ. DEPARTMANI ÇALI?ANLARI:

YA?LI ADAM

PAZ.K. 1 ORTA YA?

PAZ.K. 2 – GENÇ KIZ

PAZ. K. 3 – YA?LI


RITA- ?NSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI ?EF?- (SADECE LAPTOP EKRANINDA YÜZÜ GÖRÜNÜR)


BRIGITA – ??RKET BA?KANI(SADECE LAPTOP EKRANINDA YÜZÜ GÖRÜNÜR)


KURS E??TMEN? VE Ö?RENC?LER


MARTY MICHELSON - EN DE?ERL? ??RKET ÇALI?ANI VE ONUN KLONU - ARTY


JOSEPH K (SADECE CANLANDIRMADA S?LÜET OLARAK GÖRÜNÜR VE ADI GEÇER.)Oyunda geçen baz? isimler hakk?nda:


FAITH-Sadakat, inanç, iman anlam?na geliyor. (arzu edilirse Türkçe kar??l??? kullan?labilir.)


HOPE-Umut, beklenti anlam?na geliyor. (arzu edilirse Türkçe kar??l??? kullan?labilir.)


JOSEPH K- Kafka Dava roman?n?n ana karakteri.


YÖNET?C? TAKES- Yaln?z kendini dü?en, kendine alan adam manas?nda H?rvatça asl?ndan çevrilerek kullan?lm??.


ORACLE/KAH?N- Matrix filmindeki kahine gönderme.


HARRY ARCHIBALD: Terry Gilliam Brasil filmindeki Harry Tuttel karakterine (Robert deNiro) gönderme


SAHNE HAKKINDA

Seyirci ortadaki sahne alan?n?n çevresinde oturur, seyircinin d???nda kalan alan da sahneye dahildir. Seyircinin etraf?ndaki alan birkaç seviyede ayarlan?r. (Bir çe?it iskele vb arac?l???yla merdiven, di?er katlar vb olu?turulabilir.) Her seviyede, ofis e?yalar? görülebilir (bilgisayarlar, kahve makinesi, su sebili, fotokopi mak. vb)

Seyircinin çevreledi?i ilk çemberin üzerinde (2 – 2.5 m. yüksekli?inde) bir platform vard?r. Bu platform son sahnede çat? teras? görevi üstlenir.

?lk sahnede bölmelerle birbirinden ayr?lan birkaç masa ayn? seviyede görülebilir. Üst düzey yönetici ofisi de ayn? ?ekilde bir bölme ile di?erlerinden ayr?larak verilir.

Oyunda ilk sahnede elektriklerin kesilmesiyle ???klar da kapan?r. Tüm sahne zifiri karanl??a bürünür. Bütün oyun karanl?kta minimal ???k kaynaklar? e?li?inde oynan?r.( El feneri, cep telefonu ?????, laptop ?????, acil durum ????? vb. ?????n derecesi sahneden sahneye de?i?ir.)SAHNE 1

Yönetici ofisi. Bölmelerle ayr?lm?? birkaç masa olan bo? bir mekan, ön tarafta sekreterin oturdu?u bir masa vard?r. Yönetici Hope"a bakmadan içeri girer.

HOPE Merhaba.

YÖNET?C? TAKES Merhaba, Faith.

HOPE Ad?m Hope efendim.

YÖNET?C? TAKES Hope.

Yönetici ofisine girer ve masaba??na oturur. Bilgisayar?n? açar. Gazetelere bakar. Bu s?rada elektrikler kesilir. Yönetici Hope"u aramaya çal???r ama elektrik olmad???ndan telefon çal??mamaktad?r.

YÖNET?C? TAKES Faith buraya gel!

(Hope içeri girer.)

HOPE Buyurun Bay Takes.

YÖNET?C? TAKES Neler oluyor?

HOPE Hangi konuda?

YÖNET?C? TAKES Hangi konuda olacak. I??klardan bahsediyorum.

HOPE Elektrik mi demek istediniz? Elektrikler kesildi.

YÖNET?C? TAKES Evet, yani? Ne zaman düzelecek?

HOPE Bilmiyorum efendim.

YÖNET?C? TAKES Ö?renmeni istiyorum.

Hope ofisten ç?kar. masas?n? geçer ve geni? masalarla dolu bir odaya girer.Oda bo?tur acelesi olan bir çal??an d???nda kimse yoktur.

HOPE Hey, hey beklesene..

PERSONEL Ne var?

HOPE Herkes nerede?

PERSONEL Gittiler. Elektirik kesildi.

HOPE Geri gelecek mi? Ne zaman biliyor musun?

PERSONEL (iyi duyamamaktad?r) Kim ne zaman gelecekmi??

HOPE Elektrik.

PERSONEL Bunu bilemeyiz.

(Personel ç?kar. Hope yönetici ofisine geri döner. Kap?y? çalar.)

HOPE Ö?rendim efendim.

YÖNET?C? TAKES Neyi? Ne zaman elektrik gelece?ini mi?

HOPE Evet

YÖNET?C? TAKES Sonuç?

HOPE Bunu bilmemize imkan yok.

YÖNET?C? TAKES ?imdi ne yapmam gerekiyor bu durumda?

HOPE Bilmiyorum efendim.

YÖNET?C? TAKES Tanr? a?k?na, Faith, bugün neyin var senin?

HOPE Ad?m Hope efendim. Bugün neyin var derken ne demek istediniz?

YÖNET?C? TAKES Genellikle her ?eye bir çözümün vard?r ama bugün hiçbir?ey bilmiyorsun.

HOPE Genellikle mi? Bugün benim ilk günüm efendim.

YÖNET?C? TAKES O zaman dün kim vard? burada?

HOPE Faith efendim.

YÖNET?C? TAKES A ha, ad?n?n Faith oldu?unu biliyordum, Hope. Peki o zaman Faith nerede?

HOPE Bana vefat etti?i söylendi efendim.

YÖNET?C? TAKES Hmm, gerçekten üzüldüm. O kadar ani ha, nas?l olmu??

HOPE Pek de aniden olmam??, son birkaç y?ld?r kanser hastas?ym?? san?r?m.

YÖNET?C? TAKES Yapma ya!

HOPE Evet efendim, gördü?ünüz gibi bugün oturacak bir sandalyem bile yoktu. Faith"in tekerlekli sandalyesi varm?? galiba.

YÖNET?C? TAKES Talihsiz bir durum. Umar?m sandalye bulursun?

HOPE Evet, efendim, her ?ey yolunda.

YÖNET?C? TAKES Tamam o zaman, herhangi bir sorun olursa bana haber ver, Hope. Çal??ma ko?ullar?n?n iyi oldu?undan emin olmak isterim. Gördü?ün gibi daima çal??anlar?m? kollar?m. Öncelikle arkada? sonras?nda i? arkada?lar?y?z. ??te benim slogan?m.Ba?ar?l? bir firma için keyifli ve samimi bir ortamda çal??mak en önemli ko?uldur. Sen de kat?l?yor musun Faith?

HOPE Hope efendim. Kesinlikle efendim. Tamamen kat?l?yorum.

YÖNET?C? TAKES Pekala, ne yapaca??z ?imdi?

HOPE Elektiri?i mi kastediyorsunuz? San?r?m beklemekten ba?ka çare yok.

YÖNET?C? TAKES Modern dinamik dünyada pazar kimseyi beklemez bunu anlamal?s?n Hope. Sen i?i yapmazsan bir ba?kas? yapar. Ruslar, Çinliler, Kenyal?lar bizi ezip geçmek için f?rsat kolluyorlar. Mesela benim 12"de çok önemli bir toplant?m var. Ve o zamana kadar video-konferans sisteminin çal???r duruma gelmesi gerek.

HOPE Bu konuda elimden bir ?ey gelmez, ama yan?lm?yorsam toplant?n?z Holding"de galiba.

YÖNET?C? TAKES Evet, yani?

HOPE Yani oras? yaln?zca birkaç sokak ilerde.

YÖNET?C? TAKES Öyle mi?

HOPE Belki ?ahsen oraya gidebilirsiniz.

YÖNET?C? TAKES Hope bu harika bir fikir. Lütfen dan??may? ara ve arac?m? haz?r etmelerini söyle. Onlara bir saat içinde ?irketin önünde olmak istedi?imi söyle.

HOPE Üzgünüm, telefonlar çal??m?yor. Kendim a?a?? inip söylemeliyim.

YÖNET?C? TAKES O zaman neden bekliyorsun?

HOPE Dan??man?n nerede oldu?unu bilmiyorum.

YÖNET?C? TAKES Bu çok saçma, büyük olas?l?kla ç?k???n yak?nlar?nda bir yerdedir.

HOPE Eee, ?ey.. ç?k?? nerede?

YÖNET?C? TAKES Ben nereden bileyim? Lütfen sana yalvar?yorum, beni böyle basit mevzularla me?gul etme. Senin i?ini de ben yapmak zorunda kal?yorum. ?imdi git, bir saat içinde arabam haz?r olsun.

HOPE Peki, efendim.

(Hope ç?kar.)

YÖNET?C? TAKES (kendi kendine).Yani, resmen ona her ?eyi aç?klamak zorunda kal?yorum.

SAHNE 2

Hope yönetici ofisinden ç?kar, departmana do?ru yönelir. Bütün departman bo?tur, koridora do?ru gider. kap?y? açar, deli gibi ko?turan bir kalabal???n aras?nda neredeyse ezilecektir. Koridorda lo? acil durum ayd?nlatmas? vard?r.

HOPE (kalabal?ktan birini durdurmaya çal???r) Affedersiniz, pardon! Ç?k???n ne tarafta oldu?unu bilen var m??

( Kimse onunla ilgilenmez. Kalabal?ktan bir gürültü, yaygara kopar, yay?l?r ve giderek ses artar.)

HERKES Toplant? bugün 12"de...Acil durum toplant?s?... Tüm çal??anlar kat?lmak zorunda... Bugün saat 12"de... Konferans salonunda.. Herkes kat?lmal?... Acil durum toplant?s? bugün saat 12"de...

HOPE (kalabal?ktan birilerini durdurmaya çal??arak) Ne toplant?s?? Konferans salonu nerede? (Yine kimse onunla ilgilenmez. Birden karanl?kta parlayan "Ç?k??" i?aretini görür) (kendi kendine) Ne aptal?m, i?te ç?k?? yaz?yor orada.

(kalabal???n aras?ndan kendine yol açmaya çal???r) Yok bir ?ey, sordu?umu unutun,, afedersiniz.. biraz müsaade.. te?ekkür ederim...

(Tam kap?n?n kolunu tuttu?u s?rada biri onu tutar ve tekrar kalabal???n içine sürükler.)

BAKIM TEKN?SYEN? Hay?r, sak?n o kap?ya dokunma. Tehlikeli.

HOPE Nas?l tehlikeli olabilir ki. Üzerinde ç?k?? yaz?yor. Zaten ç?k??? ar?yordum.

BAKIM TEKN?SYEN? Oras? ç?k?? de?il. Tefti? için öyle yaz?yor. Çok uzun zaman önce bu ç?k??lar? yeniden düzenlediler; depo ve ofislere çevirdiler.

HOPE Peki neden tehlikeli?

BAKIM TEKN?SYEN? Yeniden düzenleyerek ofislere döndürdüler, ard?ndan insanlar?n oradan ç?kmas?na bile izin vermeden depolara dönü?türdüler. Kimbilir ne var orada. Havaland?rma sistemine girdiklerine ve orada makinalardan ald?klar? gofretlerle beslenerek ya?ad?klar?na dair hikayeler anlat?l?yor. Kimileri de tuvaletlerde kilitli kalanlar?n kanlar?n? içtiklerini söylüyor.

HOPE (?oktad?r) Ne? (Birden fark eder) Aaah, ?aka yap?yorsunuz, anlad?m. Peki ç?k???n nerede oldu?unu biliyor musunuz?

BAKIM TEKN?SYEN? Ç?k?? benim elimde iki saat içinde enerjiyi yeniden açmam da. Aksi takdirde bu durumdan ç?k?? yok.

HOPE Ne demek istiyorsunuz?

BAKIM TEKN?SYEN? Havaland?rma sistemi enerji olmadan çal??m?yor, e?er iki saat içinde enerji gelmezse s?çanlar gibi bo?ulaca??z.. ve..(laf?n?n ortas?nda birden durur)

HOPE Ne oldu?

BAKIM TEKN?SYEN? Ah eyvah. Bunu sana söylememem gerekiyordu, ?imdi pani?e sebep olacaks?n.

HOPE Kimseye söylemem, söz veriyorum. Ama itiraf etmem laz?m, beni cidden korkuttunuz. Peki enerjiyi geri getirebilecek misiniz?

BAKIM TEKN?SYEN? Hay?r. Onlara hamam böcekleriyle mücadele için jeneratördeki benzini kullanmamam?z gerekti?ini söylemi?tim. ?imdi deneyebilece?imiz tek ?ey...

(Teknisyen insan seli taraf?ndan uzakla?t?r?l?r. Hope karga?ada küçük bir odaya itilir.)

SAHNE ÜÇ

(Koridordan gelen sesler kesilmi?tir. Üç ki?i gülmektedir. Kahve makinesinin yan?nda durmaktad?rlar. Ancak karanl?kta bir ?ey görülmemektedir.)

LANA (gülerek) Buna inanam?yorum, tüm enerji sistemini nas?l berbat ettiniz? Size demedim mi o zavall? makineyi tekmelemeyin diye?

SILVIA (Biraz al?nm?? olmas?na ra?men gülerek) Ama ben hiçbir ?ey yapmad?m... Tekmelemek zorundayd?m, günlerdir saçmal?yordu. Daha dün so?uk sütle kahve yapt???n? görmedin mi?

SETH Evet, do?ru, kahve makinesi sana komplo kurmu?. Di?er her ?eyde oldu?u gibi.

LANA Ama sen gösterdin gününü. Kimse sana bula?amaz. E?er yanl??l?kla bula??rsa tüm elektiri?i ortadan kald?r?rs?n.

SETH (kahkahalar ucuz korku filmlerindeki gibi korkutucu hal al?r) Buhahahaha...

SILVIA Can?n Cehenneme...Sonuçta ?imdi kahve içebiliyoruz.

LANA Evet içebiliyoruz. Ama sende yok.

SILVIA O kadar kötü niyetlisin ki..

SETH Benimkini alabilirsin. Sayende gerçekle?en elektrik kesintisi yüzünden sana borçland?m., he he, yar?na kontrol listesini teslim etmem gerekiyordu. ?imdi hepsinin silindi?ini söyleyebilirim. (Bir an) Asl?nda biraz endi?eliyim, yani bu benim geciktirdi?im ikinci evrak oldu. Bir kez daha i?i geciktirirsem kovulurum.

LANA Hadi ama, her zaman paranoyak davran?yorsun. Kovulmak m?? Yok art?k.

SETH Hay?r cidden, duymad?n m? bir kara liste yapm??lar. Hem bir de 12"deki toplant? meselesi var...

SILVIA Sonuçta sürekli i?i b?rakmaktan bahsedip duruyorsun. ??te sana f?rsat.

SETH O kadar aptals?n ki. Bir i?te çal???rken daha kolay i? bulunur, i?sizken de?il.

SILVIA Ben aptal?m. ve sen öyle zekisin ki hala kendine yeni bir i? bulamad?n.

SETH ??in asl? detaylar?ndan bahsedemeyece?im birkaç teklif ald?m, ama cidden sa?lam bir ?ey bekliyorum. Bu i?in ayn?s?n? yapman?n alemi yok. Bugünlerde ya stajyer ya da asistan ar?yorlar, sen de biliyorsun kriz var.

SILVIA Peki ne istiyorsun? Hemen yönetici pozisyonuna geçivermeyi mi? Hah hay!

LANA Delisin sen. Seni kovacak de?iller, ama zam da yapacak de?iller. Tam sana söylemek üzereydim. Mikes"?n bölümünden Tom"u hat?rl?yor musun?

SETH Sanders"? m? diyorsun?

LANA Evet, aynen onu diyorum.

SILVIA Ayy, o adam sinirlerime dokunuyor. Bir seferinde, inan?r m?s?n?z bana dedi ki...

SETH Sözünü kesme....

LANA Tamam. Son iki projeyi nas?l berbat etti?ini biliyorsunuz.

SETH Evet, sürekli ?ikayet edip duruyordu.

LANA Evet, inanabiliyor musun, bilgisayar? berbat haldeymi? ve bu h?zla çal??amazm??... Sanki benim ki farkl?.. Dü?ün bir de üstüne mesai ücreti istedi. (Kahkahalar) Bob"?n yan?ndaki odada toplant?y? beklerken duydum, onu ne yapacaklar?n? konu?uyorlard?. San?r?m Mary ve Matt de oradayd?. Her?eyi nas?l berbat etti?ini, heran ne yapaca?? belirsiz, kontrol edilemez biri oldu?u, sürekli i?leri geciktirdi?i gibi bir ?eyler söylediler. Sonra da art?k ona ne i? vereceklerini bilemediklerini konu?tular.(dramatik bir sessizlik) Sonunda en iyisinin onu yeni departman?n ba??na geçirmek oldu?una karar verdiler.

(K?sa bir sessizlik)

SETH Buna inanam?yorum.

SILVIA (sinirli) Neye inanam?yorsun? tipik i?te. Son derece tipik bir durum. Bu her ?eyi aç?kl?yor. Patronlar için böyle moronlar oldu?u aç?k. Birbirlerini bir yerlere tayin ediyorlar.(atay?p duruyorlar)

(bir an)

LANA Hakl?s?n. ??ini do?ru yapan herkesin sonu da Joseph K. gibi oluyor.

(bir an)

SILVIA (Seth"e)Gördün mü; kötü bir çal??an olman?n kar??l???...(alayc?) ... Patron.

SETH (al?nm??) O kadar da kötü de?ilim.

HOPE Afedersiniz..

(kahve içenler bir a??zdan ç??l?k atar.)

SETH Tanr? a?k?na, ödümü patlatt?n!

SILVIA Nereden ç?kt?n sen?

LANA Ne zamand?r buradas?n?

HOPE Özür dilerim, sizi korkutmak istememi?tim. Ben Hope, üst düzey yönetici Takes"in yeni sekreteriyim. Beni dan??may? bulmam için gönderdi, ama kayboldum. Lütfen bana yard?m eder misiniz?

SETH (k?sa dü?ündükten sonra) Biliyor musun ben dan??man?n yerini bilmiyorum. Daima direk dairemden gelirim. Burada ikinci katta ya??yorum.

SILVIA Biz de öyle. ??in asl?, binan?n d???nda ya?ayan kimseyi tan?m?yorum.

LANA Belki eskilerden ya?l?lardan olabilir. Bir zamanlar ?ehir d???nda evlerde ya?arlarm??.

SILVIA Evet, kesinlikle ya?l?lar bilebilir.

LANA Julie teyze mesela?

HOPE Kim?

SETH Kahin.

HOPE Kahin mi?

SETH Hmm evet, bir zamanlar ilginç i?ler yapm??.. Ama bo?ver, ona neden böyle dediklerini sen kendin göreceksin

SILVIA O alt?nc? katta. Julie Kingfisher. Bilgi ??lem destek biriminde çal???yor. Gündüz bak?m kre?inin bir kat a?a??s?nda. ?ükür ki ?irkette hala kre? var. (Lana"ya döner.) Erkenden kalk?p Mia"y? yuvaya götürmek zorunda kalsam ne yapard?m? Ama ?imdi gelip onlar? al?yorlar ve çocuklar sekize kadar orada kalabiliyorlar.

LANA Kesinlikle, böylece sana mesai ödemeseler bile daha uzun saatler çal??abilirsin.

SILVIA Dü?ünsene burada çal??maya kalsam, i?ten sonra halletmem gereken i?ler olsa, al??veri? vesaire onlar gelip Mia"y? al?yor hi de?ilse.

LANA Ayak i?lerini halletmek için çocu?unu sekize kadar orada m? b?rak?yorsun?

SILVIA (inand?r?c? olmayan biçimde) Hay?r, hay?r. Ama orada bir sürü ?ey ö?reniyorlar. E?er burada kre?e, anaokulna ve okula gidecek olurlarsa ?irkette i? bulma ?anslar? art?yor.

LANA Peki bu harika... Gerçekten çocu?un için bunu mu istiyorsun?

HOPE (sözlerini keserek)Böldü?üm için özür dilerim, ama sekizinci kat? nas?l bulabilirim? Asansörler çal??m?yor.

LANA Hemen ileride merdivenler var, soldan ikinci kap?. Umar?m kesinti yüzünden kilitli kalmam??t?r.

HOPE Te?ekkür ederim. Ho?çakal?n.

(Hope ç?kt?ktan sonra da üçünün sesi hala duyulur.)

SETH Kahretsin, umar?m bizi ispiyonlamaz.

LANA Ne için dedikodu yapt?k diye mi? Hadi ama, bu kadar da ödlek olma. Neden korkuyorsun ki, görmüyor musun sadece kaybolmu?.

SILVIA Belki numara yap?yordur.

LANA Varsayal?m bizi gözetlediler, ispiyonlad?lar, sanki önemli adamlarm???z gibi. Basit bir dedikodu yüzünden ne yapabilirler ki? Yine paranoyak davran?yorsun...


(Hope uzakla??rken sesler de kaybolur.)

SAHNE 4

Hope merdivenlere giden yolu bulmay? ba?ar?r, karanl?kta tek ba??na oldu?unu fark eder. Sekizinci kat? nas?l bulaca?? konusunda bir fikri yoktur. Yolunu bulabilmek için yava?ça sayarak basamaklarda ilerlemeye ba?lar.

HOPE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...

(Merdivenlerin a?a??s?ndan dü?ük bir çocuk sesi duyulur.)

ÇOCUK 1 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024...

(Yükselen sesi duyan Hope bir anda durur.)

ÇOCUK 1 ..,2048,4096,8192,16384... Önüm arkam sa??m solum sobe, Saklanmayan ebe..

(Aniden üç kat a?a??dan ufak bir ???k belirir. Ç??l?k atan, gülen çocuk sesleri duyulur.)

ÇOCUK 2 Ben sakland?m.

ÇOCUK 1 Matthew yakaland?n!

ÇOCUK 3 Yalan söylüyorsun, beni yakalamad?n.

(Hope ????a do?ru gider. Aniden bir çocuk onu görür ve ç??l?k atar.)

ÇOCUK 4 Aaaaaah!!! Joseph K , Joseph K geliyor...

(Bütün çocuklar ç??l?k atarak alt kata do?ru ko?maktad?r.)

HOPE Bekleyin, bekleyin...

(Hope aniden a?a?? katlardan asansör kap?s?n?n aç?lma sesini i?itir ve asansör müzi?ini duyar.)

HOPE (kendi kendine)Asansörler nas?l oluyor da çal???yor ki?

(Hope onlar? takip eder. A?a??dan gelen ????? görmekte, çocuklar?n ve ö?retmenin seslerini duymatad?r. Asansör çocuklar?n görünmeyece?i bir yerdedir yaln?zca sesleri duyulur.)

ÇOCUK 4 Joseph, o Joseph"ti kesinlikle eminim.

(Çocuklar?n gürültüleri...)

Ö?RETMEN Ah, demek buradas?n?z.. Lucy, Barney; neredeydiniz, koridora tek ba??n?za ç?kmay?n demedik mi size

ÇOCUK 4 Biz.. biz sadece...

Ö?RETMEN Tamam, sorun de?il. Hepinizin s?raya girmesini istiyorum iki?er iki?er sonra asansöre binip temizlikçi kad?nlar? takip ederek ç?k??a gideceksiniz.

(Hope"un tek duydu?u "ç?k??" kelimesi olur. Onlar? yakalamaya çal???r.)

HOPE Bekleyin, beni bekleyin...

(Çocuklar?n sesleri kaybolurken, asansör kap?s? kapan?r. Koridordaki ???k da gider. Hope yeniden zifir karanl?kta kalm??t?r. Sonra birden bir elfeneri aç?l?r ve Hope"u ayd?nlat?r.)

SAHNE 5

HARRY ?tiraf et"

HOPE Afedersiniz?

HARRY Kimin için çal???yorsun?

HOPE ?irket.

HARRY Biliyordum.

HOPE Peki sen, sen kime çal???yorsun?

HARRY Burada sorular? ben sorar?m! Burada yenisin de?il mi? Seni daha önce görmemi?tim. (kendi kendine) Sanki beni yakalamaya çal??t?klar?n? bilmiyorum. Y?llard?r u?ra??yorlar. (Hope"a) Her geçen gün daha ??k giyimli insanlar gönderiyorlar kand?rmak için. Söylesene bana ne söylemeni istediler senden? Belki bir mesaj gönderdiler?

HOPE Ne mesaj??

HARRY ?irketten.

HOPE Neden bahsetti?iniz hakk?nda hiçbir fikrim yok. Ben sadece dan??may? ar?yorum.

HARRY Ne?

HOPE Ç?k??? bulmaya çal???yorum.

HARRY (abart?l? güler) Hahahahaha! Ben de bir ç?k?? ar?yorum.. beni bu soruyla yakalamaya çal??mak çok kurnazca.. Ha ha haha! Ç?k?? m?k?? yok, hay?r ve bunu sen de biliyorsun. O yüzden benimle dalga geçmeyi b?rak. Ben cidden ?unu ö?renmek istiyorum; gerçekten bir gemide miyiz? Di?erleri gelmeden hemen söyle bana.

HOPE Hangi di?erleri?

HARRY O küçük z?mb?rt?nla ça??rd?klar?n.

HOPE Ne z?mb?rt?s??.. Üzgünüm ama neden bahsetti?in hakk?nda hiçbir fikrim yok. üstdüzey Yönetici Takes"in yeni sekreteriyim ve sadece Holdingdeki toplant?s?na zaman?nda yeti?ebilsin diye binadan ç?k??? ar?yorum,

HARRY Ne kadar tipik bir durum. Kirli i?ini halletmek için hizmetçini gönder. Sen ölürsen kimin umurunda. hem bu nas?l bir deli saçmas? Holding"e toplant?ya gitmek? Oraya nas?l gitmeyi planl?yor? ?irket arac?yla m?? ha ha ha, bu ufak yolculu?unda neden kendi pahal? arabas?n? kullanm?yor? ?irketin "büyük ba? yöneticimize" ald??? araba, özel olarak ona ayr?lan çifte park yerinde duruyor.

HOPE Ben bilemiyorum, o bana bu konuda bir ?ey .. yani nedenini...

HARRY Ben sana nedenini söyleyeyim. Çünkü burada a?a??da ne araba kald? ne de park yeri. Hiçbir ?ey yok, çünkü bir ç?k?? yolu yok. Arabalar?, garaj? her ?eyi satt?lar. ?imdi a?a??da zavall? Kenyal?lar"?n kan, ter içinde durmadan çal??t?r?ld??? terhane var. Ba?lamadan önce her ?eyi satt?lar.

HOPE Ba?lamak?

HARRY Yolculu?a ba?lamak evet. ?nsanlar?n asla geri dönemeyecekleri bir yolculu?a gönüllü kat?laca??n? m? dü?ünüyorsun? Sana söylüyorum bu uzay gemisinde ç?k?? yok. Ve bir görevimiz var ama ne çe?it bir görev bilmiyorum. Senin onlardan biri oldu?unu dü?ünmü?tüm, o yüzden seni zorlad?m bana gerçe?i söylemen için. Ama sen de di?er herkes gibi sadece koyunlardan birisin.

HOPE Ben koyun de?ilim. Ben yeniyim. Er ya da geç bir gemide olup olmad???m?z? ortaya ç?karaca??m. Er ya da geç. Oldukça dikkatli ve gözlemci biriyimdir.

HARRY Ya,gerçekten öyle mi? Söylesene, kaç ya??ndas?n sen?

HOPE 22.

HARRY Peki hiç d??ar? ç?kt?n m??

HOPE Elbette ç?kt?m, al??veri? merkezine, okula, parka gittim.

HARRY Anl?yorum.. 3. 5. ve 13. katlar demek istedin.

HOPE Tamam.. süper bir binada ya?ayacak kadar ?ansl? biriyim o kadar. Ama ek bina 5"de gitti?im parkta gökyüzü, a?açlar her ?ey vard?.

HARRY Ah, Ek 5 sol kanatta. Pekala tatl?m orada hiç yapmur ya?d???n? gördün mü? Hay?r görmedin, peki neden? Çünkü o gerçek gökyüzü de?il sadece tavan, bak güzelim sadece bir projeksiyon hepsi bu. Uzay Yolu (Star Trek) bölümlerininden birini izlemelisin o zaman anlayacaks?n. Her geminin mikro iklim olu?turabilmek için a?açlara ihtiyac? vard?r.

HOPE Tamam, madem o kadar ak?ll?s?n, uzay gemisinde oldu?umuzu kan?tla o zaman.

HARRY E?er kan?t?m olsayd? gösterirdim. Ama onlar ak?ll?lar, çok ak?ll?lar. Bütün bunlar dev bir labirent. Buradan ç?k?? yok. Buradan d?? güverteye geçmenin yolunu bulamad?m. Mutlaka buralarda bir yerde olmal?. öyle olmasa bak?m-onar?m teknisyenleri nas?l gelebilir ki. Ya da belki bizim birbirimizle kar??la?mam?z? istemiyorlar. Belki de onlar da orada kilit alt?ndalar, ayn? bizim içerde oldu?umuz gibi. Olay bu! Te?ekkür ederim, ?imdi her ?ey daha netle?ti. Gitmem gerek, ho?ça kal!

HOPE Hey, nereye gidiyorsun? E?er her ?eyi biliyorsan bana yard?m etmelisin.

HARRY Oh evet, merdivenlerde ne i?in vard? söylesene?

HOPE "Kahin" dedikleri bir han?mefendiyi ar?yorum.

HARRY Ah, Julie teyze. Sekizinci katta o. Ba??na bir ?ey gelmesin, baca??n? falan k?rma diye, seninle yürüyece?im,

HOPE Te?ekkür ederim. Neden ona "Kahin" diyorlar?

HARRY Sen do?madan çok önce kehanet verileri üzerine çal??t??? için. Herneyse, dinle, bugün temizlikçi kad?nlar? gördün mü? Kahve molas? için gelmediler. Bütün gün onlar? bekledim.

HOPE Hay?r, görmedim.

HARRY Her gün tam olarak 9 gibi gelirler. Her gün ayn? rutin. ?imdi neredeyse 10"u geçiyor. Dün onlar? gücendirmi? olabilirim diye endi?eleniyorum.


SAHNE 6

Hope farkl? renklerde mumlarla ayd?nlat?lan bir odaya girer. Ya?l? bir kad?n masa ba??nda oturmaktad?r ve ka??tlar? kar??t?rmaktad?r. Hope"u fark edince h?zla bir dosyayla kartlar? saklar.

HOPE Merhaba!

KAH?N Oo, merhaba. Seni bekliyordum.

HOPE Afedersiniz anlayamad?m?

KAH?N Buradas?n çünkü, bir ?eye ihtiyac?n var öyle de?il mi? Önemli bir ?ey.

HOPE ?ey, evet...

KAH?N Elektirik gitti?inde ben de tam ?V"ye TF567-2 yi yüklüyordum.Yani tatl?m, maalesef beklemen gerek. Üzülme. Sadece bana emailini ver, i?im bitince ben sana linki gönderirim.

HOPE ?V nedir?

KAH?N ?irket veritaban?. Sen bu projede yenisin de?il mi?

HOPE ?irkette yeniyim. Ama buraya onun için gelmedim. Sizi çok ?ey bilen biri olarak önerdiler bana...

KAH?N Tanr?m! Korkuttun beni. Buraya i?le ilgili bir ?ey istemeye geldin sand?m. Malumat?m do?rudur, hakl?s?n. Biliyor musun, insan benim kadar uzun zaman burada çal???nca.. Birkaç ?ey biliyor tabii.. Yakla? bana. Elini ver lütfen. Evet.. evet güzel çizgiler, harika.. Sen ak?ll? birisin de?il mi? iyi yüreklisin. Ama merakl?s?n, tatl?m, bazen gere?inden fazla merakl?. Hem h?rsl? ve tutkulusun da. O kadar fazla merakl? olmasayd?n, buraya kadar gelemezdin. Bana ne i? yapt???n? söylesene?

HOPE Ben sekreterim.

KAH?N Aa, hmm, bu h?rsla, tutkuyla yap?lacak bir i? de?il.Ama e?er sessiz kal?p dinlemeyi bilirsen.. Gözlerini aç?k tutarsan her türden kap? sana aç?lacakt?r.

HOPE Buraya bu nedenle geldim.. kap? yüzünden..

KAH?N Pekala, neler bildi?ime bir bakal?m... Herkes dakikas?na 50 dolar alamaz. herneyse, telefonlar?n ne zaman yeniden çal??maya ba?laca??n? söylediler mi? Tuhaf olan cep telefonlar? bile ço?unlukla çal??m?yor... En son elektirikler gitti?inde, telefonlar çal???yordu. Biliyor musun, tüm bu insanlar için üzülüyorum, hepsinin tavsiyeye, yard?ma ihtiyac? var. Ve ?imdi onlara yard?m edemiyorum, bu çok üzücü.

HOPE Elektirik kesintisi en son ne zaman olmu?tu? Böyle bir ?eyi daha önce hiç görmemi?tim.

KAH?N Oh, 20 y?l önceydi belki de 30. Peki telefonlar hakk?nda bir ?ey biliyor musun?

HOPE Hay?r, hiçbir fikrim yok.

KAH?N Herneyse, kimin için çal???yorsun?

HOPE Bay Takes"in yeni sekreteriyim.

KAH?N Takes mi dedin? Faith nas?l peki?

HOPE O öldü.

KAH?N Aman tanr?m, bu büyük kabal?k, bir not gönderip haber verme nezaketini bile göstermiyorlar. Üstelik bu kad?n 50 y?ld?r burada çal???yordu. Eskiden çiçekler al?r ve hep birlikte cenaze törenine giderdik. Cenazeleri kestiklerinden beri gördü?ün gibi ölen insanlar sanki hiç varolmam?? gibi davran?l?yor...

HOPE Evet, korkunç.

KAH?N Ama biliyordum.. Bunu yakla??k be? y?l önce öngörmü?tüm. Ölüm yine ölüm... Ona be? kez kart açm??t?m ve hep ölüm ç?km??t?.

(tats?z bir sessizlik)

KAH?N (tarot kartlar?n? ç?kar?r) Herneyse, i?imize bakal?m. Eveeet, demek bir kap? ar?yorsun! Bir geçit! Mutlulu?a aç?lan bir geçit! Eh, tatl?m, bulmas? kolay bir ?ey de?il. Bakal?m: GEM? kart?, hmm, bilinmeyelerle kar??la?aca??n uzun bir yolculu?a ç?k?yorsun, yolda tehlikeler görüyorum..

HOPE Bunun uzay gemisiyle bir alakas? var m??

KAH?N Hangi uzay gemisi?

HOPE ?çinde oldu?umuz bu gemi.

KAH?N Tatl?m sen iyi misin? Kafan kar??m?? olmal?. Üstelik ben konsantre olmu?ken kesmemelisin...Ah KEDi kart?.. çevrendekilerden destek alam?yorsun, senden yana de?iller, herkesin gizli-sakl? niyetleri var. Ama yolda gizemli bir yabanc?dan yard?m alacaks?n. KÖPEK kart?, bir çok engel ç?kabilir, burada yaln?zca asalar görüyorum. Ama sonunda -PENCERE kart?- bir ???k, bir kurtulu? görünüyor.Burada umut var, tatl?m, ama kolay olmayacak.. Yani tatl?m e?er kap?y? bulmak istiyorsan ondan önce pencereyi bulmal?s?n.

HOPE Pencere mi?

KAH?N Evet, pencere..

HOPE Peki pencereyi nerede bulabilirim?

KAH?N Tatl?m ben nereden bileyim? Bir günde iki soru soramazs?n, bu Tarot"un en temel kural?d?r. Ald???n yan?t? iyice dü?ünmelisin.

HOPE Ah, anl?yorum, te?ekkür ederim. Size borcum var m??

KAH?N Hay?r, yok istemem. ?irkettekilerden ücret alm?yorum. Ama dinle, bu telefonlarla ilgili küçük meseleden Takes"e bahsetmemelisin.

HOPE Hay?r, elbette bahsetmem. Peki o zaman ho?çakal?n.

KAH?N Ho?çakal can?m, ama bekle, bekle bir dakika.. Neredeyse unutacakt?m...

HOPE Evet?

KAH?N Güzel kolyelerim var, onlar? ye?enim yap?yor. Çok pahal? da de?iller, tanesi 4 ka??t. Hadi baksana.

HOPE ?ey, ba?ka bir zaman baksam, acelem var gerçekten. Her?ey için te?ekkürler. Yar?n yine u?rayaca??m.

KAH?N Evet, evet kesinlikle, beni nerede bulaca??n? biliyorsun.. Lütfen e?er birilerine rastlarsan ?u telefonlara ne oluyor soruver.
SAHNE 7

(Hope merdivenlere geri döner ve nereye gitti?ini bilmedi?ini fark eder bir an. Ayn? anda birel feneri ????? yanar.)

HOPE Kim var orada?

HARRY (eko yapm?? gibi) Kim var orada?

HOPE Kimsiniz?

HARRY Kimsiniz?

HOPE (biraz korkmu? halde) Kim var orada?

HARRY Benim. Seninle biraz u?ra??yordum o kadar. Peki ne dedi?

HOPE Bir pencere bulmam gerekti?ini söyledi. Ne yapaca??m? bilmiyorum. Nerede pencere bulabilirim?

HARRY Pencere mi? He he. K?zartma tavas?ndan ç?k?p ate?in içine atlama hali.

HOPE Ne demek istedin?

HARRY "Pencere Kenar?".. Bu bir efsanedir, saf çal??anlar? cezbetmek için yarat?lm?? yalan bir hikaye. (tekinsiz bir sesle) Örnek çal??anlar pencere kenar?yla ödüllendirilir.(normal tonda) Bir pencere gören, pencere kenar?nda oturan kimseyi duymad?m. Öyle bir ?ey olsa bile büyük ihtimalle Betelgeuse (Beteljöz) y?ld?z? yak?nlar?nda bir yerdedir. Bu da sana yaramaz, yine de sana ?ans dilerim. Bu ara?t?rman beni çok güldürüyor, s?k? bir kahkahay? hak ediyor.

HOPE Seni güldürebildi?ime sevindim ama ?imdi ne yapmam gerekiyor?

HARRY (Dü?ünür) Peki, bence yap?lacak en iyi ?ey sigara içenleri görmeye gitmek.. Bu peri masallar?n? çal??anlar? ödüllendirmek için onlar uyduruyor.

HOPE Kimler?

HARRY Proje yöneticileri. Projeleri onlar yürütür ayr?ca ödüllendirmek için insanlar? önerirler öyle de?il mi? Hadi, seni götürece?im... Ama dikkatli ol, her türlü numaray? yap?p seni kand?rmaya çal???rlar..

HOPE Tamam beni götür, ba?ka ne yapabilirim ki.. (sessizce onu izler) Ve bu arada.. Ben Hope..

HARRY Ben de Archibald... Harry...

HOPE Harry, tan??t???m?za memnun oldum.

HARRY Ben de.

HOPE Peki, Harry neden merdivenlerin orada saklan?yorsun?

HARRY Burada ya??yorum. Ben de eskiden ?irkete çal???yordum ama sonra tuhaf ?eyler fark etmeye ba?lad?m. Mesela Joseph K. hakk?ndaki o tuhaf hikayeyi. Bunu ara?t?rmaya ba?lad???m an da i?ten kovuldum. O günden beri burada ya??yorum ve kan?t topluyorum

HOPE Peki nas?l gidiyor?

HARRY ?imdi bundan bahsetmeyelim.. ??te geldik 12. kattay?z.

HOPE Burada ne var?

HARRY Sigara odas?, ne olacak?

HOPE Tamam, beni beklemek ister misin?

HARRY Yapacak daha iyi bir ?eyim yok.

HOPE Te?ekkür ederim, umar?m fazla uzun sürmez.


SAHNE 8

Hope sigara duman?yla dolu bir odaya girer, yüksek bir masan?n üzerine dizilmi? laptoplar?n oldu?u bar gibi bir yer vard?r. Her laptop?n ba??nda bir içici vard?r. Hope"un geli?ini fark etmezler. Bir çe?it masa oyunu oynamaktad?rlar, sonra da laptoplar?na bir ?eyler yazarlar.

P. Y. 1 A ha, ?imdi ne yapacaks?n bakal?m?

P. Y. 2. NATE Adi herif, her zaman çok ?ansl?s?n!

P. Y. 3 ?imdi, ?imdi herkes için yeterli say?da tasar?mc?m?z var, hadi devam.. S?ra sende.

P. Y. 4 (zarlar? al?r üfleyerek atar) Hadi devam, bana biraz ekstra puan ver bakal?m. Ya?as?n yaptm. 17. Bir yüksek performansl? ve 5 s?radan seçtim hepsini birden Medya destek i?levi özelli?ine koydum.

P. Y. 1 Aptal, niye test edecek bir çift kullan?c? koymad?n?

P. Y. 4 Neden koyay?m, iyi bir tasar?m, h?zl? kontrolleri ve tasar?m testini yaparlarsa, ayr?ca test sürü?ü yapacaklara gerek olmaz.

(hepsi gülmeye ba?lar.)

P. Y. 2. NATE He he he, acemi oldu?unu söyleyebilirsin.. Bu "Proje Yönetimi 7" de?il de "Ezilenlerin ?ntikam?" gibi! Bunlar gerçek insanlar, can?m, bu bir oyun de?il. Hiçbir zaman yapmalar? gerekti?i gibi çal??mazlar. Ve e?er onlardan çok fazla say?da tasar?ma koyarsan, hepsi birden tembelle?ir ve daha beter performans gösterirler.

P. Y. 3 Tamam, rahat b?rak, ö?renecektir.

P. Y. 1 Sa?duyulu,sorumlu ve nazik bir insans?n de?il mi? Bu senin yeni stratejin.. ?ikayet etmesin diye bir aptal? ikna etmek için mi?

P. Y. 3 Kapa çeneni ve oyna yoksa sana k?rm?z? kart gösteririm. O zaman yaln?zca dü?ük performansl?lar? alabilirsin.

(zarlar? P.Y. 1"e verir)

P. Y. 1 (zarlar? atar, sab?rs?z bekler ve sonucu görünce mutlu a?larcas?na) Evvvet, kendime yeni bir teknik koordinatör ald?m.

P. Y. 3 (figürlerin oldu?u kutuyu kontrol eder.) Hay aksi, hiç kalmam??. Ama sana iki tasar?mc? verebilirim test elemanlar? yerine.

P. Y. 1 Asla. Son üç turdan beri beni mahvettin. Ben koordinatörümü istiyorum ve bir tane almak benim hakk?m.

P. Y. 3 Tamam, tamam, birini terfi ettiririz o zaman. Y?llard?r kimseye zam yapm??l???m?z yok sonuçta. Borut"u mu yoksa Berger denen hatunu mu almak istersin?

P. Y. 1 Do?al olarak Borut"u. Berger ak?ll? kad?nd?r ama i?ler zorla??nca tüm o kad?n isterisini ba?latmas?n? istemem.

P. Y. 3 Keyfin bilir. (P.Y. 2"ye döner) S?ra sende.

P. Y. 2. NATE Kahretsin.

P. Y. 3 Ne oldu?

P. Y. 2. NATE Sigaramla tasar?mc?lardan birinin figürünü yakt?m. ?una baksana.

P. Y. 3 Dert etme, yenisini yapar?z.

P. Y. 1 Evet, yapabiliriz ya da Johnson"? i?ten atar?z. Zaten ondan kurtulmak istiyorduk, o kadar fazla tasar?mc?ya ihtiyac?m?z tok.. ?imdi de Pazar gümleri de çal??ma adetini ba?lat?yoruz.

P. Y. 2. NATE Hakl?s?n. Anla?t?k o zaman. (Figürü çöpe atar, basketbol topu atar gibi)

(P.Y. 2 zarlar? atar...)

HOPE Afedersiniz!

( Hepsi birden dönüp bakar.)

P. Y. 1 Ooo, bir manyak daha.

HOPE Anlayamad?m?

P. Y. 1 Sigara tiryakisi demek istedim...

HOPE Ah, hay?r, hay?r.. Ben sadece bir pencere ar?yorum.

(kahkahalar)

P. Y. 2. NATE Pencere ha cidden mi? Ne kadar zamand?r burada çal???yorsun?

HOPE Bugün ilk günüm.

P. Y. 2. NATE (alayc?) Bugün ilk günün ve ?imdiden pencere istiyorsun.. Seni buraya kim gönderdiyse s?k? e?lenmi?tir.

P. Y. 3 (sorumlulu?u ba?kas?na atmay? hat?rlar.) Evet, koltuklar departman(?ube) müdürleri taraf?ndan atan?r, ama onlar çoktan evlerine gittiler.

HOPE Ama saat daha 11.

P. Y. 1 Departman müdürleri kahveden sonra gitme hakk?na sahiptir, böylece kimse onlara soru soramaz. Herkesin bildi?i malum "departman sendromu" nu bilirsin.(hepsi gülmektedir. bunun aralar?ndaki özel bir ?aka oldu?u bellidir) Bu pozisyonda iki y?ldan fazla çal???nca uzun zamanl? haf?zan sap?t?yor.

P. Y. 2. NATE (atarak) Ve dil becerilerin de...

HOPE Ne demek istediniz?

P. Y. 1 Bir önceki günden hiçbir ?ey hat?rlayam?yorlar. Mesela, bir gün önce birine verdikleri basit bir sözü bile hat?rlam?yorlar. Bir sonraki gün bir ?eyler hat?rlamak isterlerse eve gitmeden önce kendilerine email gönderiyorlar ki ertesi gün okuyabilsinler. Yani her sabah kahvelerini içiyorlar, emaillerini kontrol ediyorlar ve sonra da birileri bir ?eyler sorunca rezil olmamak için evlerine gidiyorlar.

P. Y. 2. NATE Ve dil becerileri de kayboldu?u için, konu?ma merkezlerinde de bir sorun oluyor bu yüzden kendilerini do?ru düzgün ifade edemiyorlar ve saçma, bo? cümleler kuruyorlar.

P. Y. 3 Yönetim 3 dersinde beyinlerinin y?kand???na dair bir teori var ama hiçbiri o kursta neler oldu?unu hat?rlamad?klar?ndan henüz kimse bunu kan?tlayamad?. E?er öyle olsa bile do?ru dürüst bir cevap veremezler. Yani bir faydas? yok.

HOPE Ama ben pencere kenar?na oturmak istemiyorum.. Ben sadece öyle birini bulmak istiyorum. Peki e?er bir ?ey hat?rlayam?yorlarsa, pencereyi nas?l bulaca??m? (Bir anda onunla dalga geçtiklerini anlar ve sinirlenir.)Ah, H.. bana söylemi?ti benimle u?ra?aca??n?z?. Dalga geçmeyi b?rak?n lütfen, söyleyin bana pencere kenar?nda kim oturuyor? Ya da en iyisi dan??ma nerede onu söyleyin.

P. Y. 1 (Sakinle?tirmeye çal??arak) Tamam, tamam, öfkelenme, sana yard?m edece?iz bayan. Dan??ma konusuna gelirsek – sak?n sorma ama iki y?ld?r bu kattan bir yere ayr?lmad?m. Ama i?in asl? pencere kenar?nda oturan tan?d???m tek bir ki?i var o da Marty Michelson.

P. Y. 2. NATE Evet, ödülü buydu, haha ha. cereyandan rahats?z olan ve pencere kenar?nda oturmaktan nefret eden tek ki?i de oydu .Bunun yerine buzla dolu bir küvet de verebilirlerdi.

P. Y. 3 Sonuçta niyetleri iyiydi. Pencere kenar?n? almak büyük bir onur.

P. Y. 2. NATE Hadi ama, iyi niyetler konusunda dü?üncelerimi biliyorsun.

P.Y. 3 ?lla bozgunculuk yapacaks?n.

HOPE (iyice sab?rs?zlanarak) Böldü?üm için kusura bakmay?n ama bu Marty denen adam? nerede bulabilirim?

P. Y. 1 Bu konuda sana yard?mc? olamay?z.

HOPE (gözlerini devirerek) Peki ama ben nas?l bula...

P.Y. 1 (sözünü keser)En do?rusu ?nsan kaynaklar?na gitmek olacakt?r.

P. Y. 2. NATE Evet, ben de oraya gitmek üzereydim.


SAHNE 9

Hope ve ad? Nate olan P.Y. sigara odas?ndan uzun koridora ç?karlar ve merdvenlere do?ru ilerlerler. Nate elinde bir cep telefonu ta??maktad?r, onu el feneri niyetine kullan?r.

HOPE Afedersiniz, bir ?ey sorabilir miyim?

P. Y. 2 NATE Sor bakal?m.

HOPE Proje yönetiminde oynuyor gibiydiniz ama bana öyle geldi ki gerçekten kimin nerede çal??aca??na siz karar veriyorsunuz.

P. Y. 2 NATE Öyle yap?yoruz, evet.

HOPE Ama...

P. Y. 2 NATE En kolay yol bu. Joseph K. olay?ndan beri kimse sorumlulu?u almak istemiyor.. Bu yüzden de en kolay? ?ans?n karar vermesi

HOPE Ne olay??

P. Y. 2 NATE Joseph K hikayesini bilmiyor musun? Okulda ö?retmediler mi?

HOPE Ben sekreterlik okuluna gittim.

P. Y. 2 NATE Aa, anl?yorum. Sen Faith"in yerine gelmi? olmal?s?n.

HOPE Evet, ben Hope, memnun oldum.

P. Y. 2 NATE Nate...

HOPE Peki neymi? o hikaye?

P. Y. 2 NATE Biraz üzücü bir hikayedir.(bir an duraklar.)

(Sahnenin di?er ucunda küçük bir ofis bölmesindeb ???k aç?l?r. Nate anlat?rken hikaye sessiz canland?r?l?r.)

P. Y. 2 NATE Joseph K, örnek bir çal??anm??. Ortalama biriymi? ama sa?lam ve güvenilirmi?. Üstelik epey de utangaçm?? bu yüzden herkes onun alçakgönüllü oldu?unu dü?ünürmü?. Ama h?rs? olmayan biri de de?ilmi?. Bir kaç y?ll?k s?k? çal??madan sonra zam istemi?.

HOPE Madem o kadar iyi bir çal??anm?? yine de zam alamam?? m??

P. Y. 2 NATE Hiç ?ikayet etmemi?.. ve ?ikayet etmeyen biri..

HOPE Ve..

(Arka planda Joseph K"n?n hikayesi canland?r?lmaya devam eder. Di?er karakterler, meslekta?lar, patronlar belirir. )

P. Y. 2 NATE Terfi listesine girmi?, yeniden yap?lanma gerçekle?mi? ve Joseph telefonda yaln?zca ikinci s?ray? ald???n? ö?renmi?..

(Canland?r?lan hikayede yeniden yap?lanma müzikal sandalyeler benzeri bir oyunla anlat?l?t. Çocuklar?n ?ark?s? duyulabilir ve çal??anlar deliler gibi yer de?i?tirmeye çal???rlar. Görülmeyen çocuklar?n söylemekte oldu?u ?ark? duyulur:)

ÇOCUKLAR ?ARKI Kar dü?ü?e geçmi?se e?er, bilmelisin ki hayra alamet de?il

Yenilenme ve yeniden yap?lanma paketi

tek kurtulu? vard?r art?k, Tanr?m lütfen koru bizi

mevki, makam, yeniden düzenleme

koltuk bulamayan adam olursun

Tanr? bilir nerede olan Joseph K ile

kaç, hemen kaç ama dikkatli ol biri seni geçemeden kaç

K??k??, böh,, yoohoohoo

Onun küçük faresi yakalar sonra seni

P. Y. 2 NATE ??in asl? Joseph ona patronun geçen hafta terfi ve zam sözü verdi?ini söylemi? ama yönetici ona onda yüksek potansiyel gördüklerini ve kendini kan?tlad???nda iste?inin gerçekle?ece?ini söylemi?. Joseph sormu?: "Kendimi nas?l kan?tlayabilirim" diye. "Örne?in ayn? anda iki projede çal??arak" demi? adam.ve Joseph tamam demi?. Ve her ?ey o zaman ba?lam??...

HOPE Ne?

P. Y. 2 NATE Yani, hiç, öncelikle Joseph iki projede birden çal??m?? ve tam terfi alaca??n? dü?ünürken bir yeniden yap?lanma daha olmu?..

HOPE Böylece üç projede birden çal??maya ba?lam??..

P. Y. 2 NATE Bravo.. ??i daha kötü hale getiren, patronunun onu ça??r?p be? y?ld?r çal??mas?na ra?men hala tek bir zam bile alamamas?n?n tuhaf oldu?unu söylemesi olmu?.

HOPE Aman tanr?m, bu gerçekten de çok ac?mas?zca.

P. Y. 2 NATE Evet, gerçekten ac?mas?z. Ama Joseph sinirleri çelikten yap?lma bir adamm?? ve sonsuz bir güveni varm??. Sab?rla her ?eyi anlatm?? ve yeni bir proje daha almay? kabul etmi?. Ama elbette...

HOPE Yok art?k bir yeniden yap?lanma daha olamaz.

P. Y. 2 NATE Ne yapabilirsin ki gerçekten de talihsiz biriymi?.

HOPE Neden hiçbir ?ey söylememi??

P. Y. 2 NATE Bilemiyorum, san?r?m ki?ili?i böyleymi?. Herneyse, sonunda geceleri de çal??maya ba?lam??. hergeçen gün daha fazla geceleri çal??maya ba?lam?? ve bir süre sonra gündüz kimse onu göremez olmu?... K?sacas? Sonunda o malum yeniden düzenlemelerden birinde onu tamamen unutmu?lar. Ertesi sabah ortaya ç?km??. Laptop?n? alm?? ve e?yalar?n? ta??nmak üzere kutulara koymu?.

(Joseph"in sahnenin di?er ucunda elinde kutular laptop ve arkas?ndan sürükledi?i mouse"la doland???n? görürüz.. Tamamen kaybolmu?tur.).

Herkese yeni ofisinin neresi oldu?unu sormu?. Tabii ki bo?una çünkü kimse bilmiyormu?.

HOPE Onu hiçbir yere transfer etmemi?ler mi? Sonunda delirdi herhalde? Patronuna cehenneme gitmesini söylemi? mi?

P. Y. 2 NATE Evet, gerçekten delirmi?... kendini 12. kattan a?a?? atm??. ?imdi de insanlar geceleri, laptop? ve mouse"unu arkas?ndan sürükleyerek ortal?kta dola?t???n? söylüyorlar...

HOPE Tanr?m, bu korkunç.. Bu olanlar için sorumlu tutulan biri oldu mu?

P. Y. 2 NATE Hay?r, yani yöneticiler problemin sebebini anlamak için bir komite toplad?lar ama komite bu intihar?n i?le ilgisi olmad???na karar verdi. A?k konusunda talihsizli?ine ba?lad?lar.

HOPE Do?ru muydu?

P. Y. 2 NATE ?üpheliyim. K?sacas? bu korkunç bir hikayedir.

HOPE Gerçekten deh?et verici.

P. Y. 2 NATE Biz proje yöneticileri olarak gerçekten çok üzüldük.. Neler ya?ad???m?z? tahmin edemezsin...

HOPE Siz mi?!!

P. Y. 2 NATE Evet, biz. Neden ?a??rd?n? Bizi kalpsiz mi sanm??t?n? Proje yöneticileri insanlara i?kence etmekten ho?lan?r de?il mi? Hangi ko?ullarda çal??t???m?z, nas?l stres alt?nda oldu?umuz hakk?nda bir fikrin var m?? Hiçbir ?ey, bize hiçbir?ey vermiyorlar daima daha fazla, çok daha fazla i? yükü, daha çok proje, birilerine portakal bile veremiyoruz. Bir aralar insanlara verebilmek için kendim portakal yeti?tirdim. Bu korkunç bir ?ey. Dizlerimin üzerine çöküp insanlara i?lerini yaps?nlar diye yalvarmak zorunday?m. Hepsi tembel pislikler.. Ben orada 6"dan sekize kadar k?ç?m? y?rt?yorum.. Günde 3 paket sigara içiyorum ama kimin umurunda, elbette kimsenin umurunda de?il. Kimsenin. Hepsi surat?ma tükürüyor. Üst düzey yöneticiler her an tepemde, astlar?m benden nefret ediyor... Üstelik çal??ma arkada?lar?mla sürekli her bir personelin projeye uygunlu?u ve do?ru dürüst i? yapmas? için kavga etmek zorunday?m. ?ükürler olsun ki sigara odas?nda biri proje yöneticisi oyununu hat?rlad?, ilk ba?larda ?akadan ibaretti ama o günden beri yeni peojelerimizi bu yola geli?tiriyoruz. Aksi olsayd? birbirimizin bo?azlar?n? kesmi? olacakt?k... Bu yolla çok daha iyi gözden geçirebiliyoruz.. Bir eleman?m?z üçten fazla projede çal??amayacak olanlar? tespit ediyor.

HOPE Ayn? anda sadece üç proje mi?!! Harika. Kimse daha fazla insan? i?e almay? hat?rlayamad???ndan m??

P. Y. 2 NATE (tamamen afallam?? halde bakar) Deli misin?!! ?nsanlar?n devre d??? kalmamas?na izin vermedi?imiz için mutlu olmal?y?z. Çinliler, Hintliler ve Kenyal?lar"?n bizden ne kadar ucuza çal??t?klar?n? bilmiyor musun? Her?ey bu yüzden, i?leri kabul etmek zorunday?z çünkü onlar her an bizi ezip geçebilir, yerimizi alabilirler. Kimse bunu anlam?yor i?lerimizi korumaya çal???yoruz, onlar?n tüm yapt?klar? d?rd?r edip, kusurlar?m?z? bulmak...

HOPE O zaman sonsuza dek böyle mi devam edeceksiniz, her geçen gün daha fazla i?i halletmeye çal???p sonunda kalp krizi geçirerek.. Sonra yerinize yenileri gelir ve k?yamet gününe kadar böyle devam eder??

P. Y. 2 NATE Peki ne yapmal?y?m, istifa m? etmeli yoksa bir devrim mi ba?latmal?y?m ya da yöneticileri mi öldürmeli?? Bütün bu sistemi bir insan durdurabilirmi? gibi. Bir ?eylere itiraz edecek olsam hemen yerime bir ba?kas?n? getirirler. Aptal?n teki olup bo? bo? duraca??ma en az?ndan yöneticilik yapar?m daha iyi. En az?ndan bu sayede insanlara yard?m edebiliyorum. Ayr?ca kimin için kavgaya girece?im ki? Birilerinin bana arka ç?kaca??n? m? san?yorsun? E?er gidip bir grev organize edecek olsam beni ölümüne ta?a tutarlar.

HOPE Tamam, tamam, sinirlenme.

P. Y. 2 NATE Sinirlenmiyorum. Sadece bütün bunlardan çok bunald?m. Bu ?irket beni öldürdü.. Günyüzü görmeden çal???yorum, y?llardan beri terfi almad?m, kar?m beni terk etti ve çocuklar? da ald?. Hala ödemem gereken kredilerim var.... Tek istedi?im bir parça sayg? o kadar. ?nsanlar?n bana sayg? göstermesini istiyorum, her f?rsatta surat?ma tükürmelerini de?il... Tek istedi?im.. hayat, tüm insanlar?n söyledi?i gibi...

(Frank Sinatra"dan That"s Life ?ark?s?n? söylemeye ba?lar. Burada benzer anlamda sözleri

olan bir Türkçe ?ark? da kullan?labilir.)

" Hayat bu, [hayat bu] bütün herkesin söyledi?i bu
Göklerde uçars?n Nisan'da, vurulursun May?s'ta
Ama biliyorum, de?i?tirece?im bu düzeni
Tekrar yükselip, tepeye ç?kt???mda Haziran'da..."

(Kontrolü kaybetmeye ba?lad???n? fark eder çünkü Hope ?oktad?r, tekrar her zamanki haline döner.)

Herneyse, önemli de?il.. ??te geldik 14. kattay?z, benim gidece?im yer. ?nsan Kaynaklar? departman? 17. katta, sadece pazarlamay? geç sa?a dön koridorun sonunda.

HOPE Buraya kadar benimle yürüdü?ün için sa?ol. Senin cep telefonun olmasa yolumu nas?l bulurdum.

P. Y. 2 NATE Evet. Alabilirsin bunu. Geçen hafta parçalamak istemi?tim, ama çal???yor hala.

HOPE O,çok te?ekkür ederim. ?htiyac?n olmad???na emin misin?

P. Y. 2 NATE Eminim, gitti?im yerde ihtiyac?m olmayacak.. Joseph K bana ???k tutacakt?r..

(Nate bir anda koridorda kayboluverir. Kap? çarparak kapan?r.)

HOPE (.Bir kaç saniye sonra Nate"in ne demek istedi?ini anlar..) Ne? Hay?r, bunu sak?n yapma...


(Kap?y? açar ama Nate çoktan karanl?kta kaybolmu?tur. Kafas? tamamen kar??m??t?r.)

SAHNE 10

( Gerilla Sava?ç?s? Harry aniden önünde beliriverir.)

HOPE Tanr?m, beni korkuttun..

HARRY Gördü?üm kadar?yla yeni arkada?lar bulmu?sun.. Benden daha etkili birilerini.

HOPE Üzgünüm, neden bahsediyordun?

HARRY ( Hope"un konu?mas?n? taklit eder.) Benimle yürüdü?ün için te?ekkür ederim. Senin cep telefonun olmasa nas?l yolumu bulurdum.. (Kendi sesiyle) Yani, gerçekten öyle i?renç birine yalakal?k yapmak...

HOPE Ne demeliydim? Hay?r, senin yard?m?na ihtiyac?m yok. Zaten yard?m ald???m biri var, o da burada illegal olarak ya?ayan eski bir personel, ?imdi beni bekliyor etraf? gezdirmek için?

HARRY Tamam, hakl?s?n.. Ama pek sinirine dokunuyor gibi görünmüyordu da.

HOPE Evet, öyle biri de?ildi. Gayet düzgün birine benziyordu. En son ne söyledi?ini duydun mu.. Sanki kendini öldürmekten bahsediyordu...

HARRY Hay?r seni kand?rmas?na izin verme, o sadece kurban? oynuyor. Arkan? döndü?ün an s?rt?ndan b?çaklayacak cinsten biri. Sanki gün bitene kadar fazla mesai yap?yor, hiç tatil yapm?yorlarm?? gibi davran?yorlar..Ama i?in asl? hepsi sürekli sigara içip insanlar?n arkas?ndan konu?uyorlar.. Onlar olmazsa ?irketin çökece?ini zannediyorlar. Ben de vazgeçilemez oldu?umu dü?ünürdüm.

HOPE Peki ne oldu?

HARRY ?imdi bu konuya girmeyelim istersen. ?nsan Kaynaklar?na gidiyorsun. ?imdi 17. kattay?z.

HOPE Tamam peki 12"deki konferans salonundaki toplant? ne olacak, hangi kattayd??

HARRY Ne toplant?s??

HOPE Bilmiyorum tüm çal??anlar?n kat?laca?? bir çe?it acil durum toplant?s?.

HARRY Tanr?m ne zamanm???

HOPE 12"de.

HARRY Hay?r, ne zaman anons edildi diyorum. Dün mü?

HOPE Hay?r elektirikler gittikten sonra. Etrafta konu?uluyordu, a??zdan a?za doland?.

HARRY Lanet olsun. Biliyordum. Yak?t bitti.

HOPE Bu ne anlama geliyor?

HARRY Geminin yak?t? tükeniyor demek. Safralardan kurtulmak zorundalar. Herkesi ayn? yere toplayacaklar ve sonra da uzaya atacaklar.

HOPE ?aka yap?yorsun herhalde.

HARRY Böyle bir konuda ne diye ?aka yapay?m?

HOPE Hay?r, yani paranoyak davran?yorsun , gemide de?iliz ki.

HARRY Oh gerçekten mi? ??te plan kendin bak... (merdivendeki kat plan?n? gösterir) Bana inanm?yorsan ?nsan Kaynaklar?"na git ve bu ?eyi kimin çal??t?rd???n? gör. Bak can?m, y?llardan beri otomatik pilotta gidiyoruz.

HOPE Ne demek bu?

HARRY Hiçbir ?ey, ?nsan Kaynaklar?"na gitti?inde koridorun sonuna git ve idarenin oldu?u yere bir göz at.

SAHNE 11


(Hope 17. kata girer. Pazarlama departman?n?n orada birinin uyumsuz ama yürekten ?ark? söyledi?ini duyar. Yakla?t???nda ya?l? hantal bir adam?n bir bisikletin pedallar?na bast?rarak üç dansç?ya ???k üretti?ini görür (Biri gençtir, di?er iki kad?n orta ya?lardad?r. Biri di?erinden ya?l?d?r.) Dansç?lar kankan dans? çal??maktad?r ve neredeyse uluma sesleri ç?karmaktad?r. Birden Hope"u fark ederler.)

PAZ. K 1 (?kisi kad?ns? k?k?rdamaya ba?lar.) Ayy! Seyirci!

PAZ. K 2 ?imdi utan?yoruz!

PAZ. K. 3 Utanacak bir ?ey yok. E?er bir ki?inin önünde dans edemezseniz, bütün çal??anlar?n kar??s?nda nas?l dans edeceksiniz? Bugün çok önemli bir gösterimiz var. Bu 15-20 ki?ilik do?umgünü partisine benzemez, bugün herkes orada olacak.

PAZ. K. Korkuyorum!

PAZ. K. 3 Elbette korkars?n, prova yapaca??na gevezelik yap?yorsun.(Hope"a dönerek) Hadi ama tatl?m, geç ?uraya seyret ve söyle bize, iyi miyiz?

(Hope durup izler. Bir kez daha gösterilerini canland?r?rlar.)

PAZ. K. 3 Evet?

HOPE (inand?r?c?l?ktan uzak) Evet, harikayd?.. Bu gösteriyi bugün mü haz?rlad?n?z?

PAZ. K. 1 Hay?r, böyle iyi bir i?i bir günde yapamazd?k. Bu bizim do?umgünü kutlamalar? için standart gösterimiz. Hiç kat?lmam?? m?yd?n?

PAZ. K. 3 Partilerimizi nas?l kaç?r?rs?n?

HOPE (kibar)Hay?r, memnuniyetle gelirim, ama burada yeniyim.

PAZ. K. 1 Ha, o zaman henüz bizi izleyemedin. Do?umgünün ne zaman?

HOPE May?s"ta.

PAZ. K. 2 A, harika en güzel kostümlerimizi may?sta giyeriz. Ama mutlaka gelmelisin. Bilirsin, kat?l?m zorunludur! Bayan Rita çal??anlar?n motivasyonu için çok önemli oldu?unu söyler.

HOPE (dürüst olmaktan kaçamaz) Kankan dans? yapman?z? seyretmek mi motive edecek???

PAZ. K. 2 Hay?r, hay?r, partiden bahsediyorum. Çünkü pek çok ara?t?rmaya göre çal??anlar için para önemli de?il, önemli olan birilerinin onlar? önemsedi?ini bilmek, büyük bir toplulu?un bir parças? olduklar?n? hissetmek. Bu nedenle fazla mesai ödemelerini b?rakt?k ve do?um günü partileri yapmaya ba?lad?k.

HOPE Ah, evet, çok ak?ll?ca bir karara benziyor. Bunun personel ödemelerinden tasarruf etmek için olmad???na emin misin?

PAZ. K. 2 Hay?r, hay?r- Rita, Brigita ve Juanita yaln?zca çal??anlar?n iyili?ini dü?ünürler.

HOPE Rita, Brigita...?

PAZ. K. 2 Yönetim kurulu, kim olacak? Gerçekten de burada yenisin.

PAZ. K. 3 Pekala bu kadar gevezelik yeter. Daha çok prova yapmam?z laz?m. Toplant?ya sadece yar?m saat kald?. Hadi i?imize bakal?m.

(Hope orada k?sa süre daha durur ve gösterilerini izler.. Sonra gizlice Harry"nin bakmas?n? söyledi?i koridorun sonundaki kap?y? açar.)


SAHNE 12

(Hope odaya gizlice girer, içeride birbirine 45 derecelik aç?yla bakan iki laptop vard?r. Her ikisinde de birer yüz görünmektedir. ?ki insan birbiriyle konu?uyor gibi görünür ama her ikisi de sanald?r ve bilgisayarda ya?amaktad?rlar.)

HOPE (kendi kendine) Aman tanr?m, do?ruymu?!!!

RITA Do?ru olan ne, tatl?m?

BRIGITA Evet tatl?m ne oldu?

HOPE Siz, siz makinesiniz.

BRIGITA Afedersin ama tatl?m. Biz makine de?iliz. Bizler yapay olarak yarat?lm?? bireyleriz. Nas?l siz bedeninizde ya??yorsan?z, biz de makinan?n içinde ya??yoruz o kadar. ?u an kesintiden dolay? biraz s?n?rl?y?z tabii çünkü yedekleme kayna?? üzerinden çal??abiliyoruz... Normalde oldukça hareketliyizdir. ?irketteki tüm bilgisayarlara girebiliriz. ??in asl?, her zaman yapt???m?z da bu, ama insanlar bizi göremediklerinden..he he hehe

RITA Bilgisayarlarda sunucularda saklambaç oynamak gerçekten çok zevkli bir ?ey. Tek problem zavall? bilgi i?lem uzmanlar?n? delirtiyor olmas?.

HOPE Bu gerçekten do?ru.

BRIGITA Evet, gerçek, nedir gerçek? ?nsanlar?n "gerçe?i" nas?l alg?lad??? konusu ile gerçekten ilgileniyoruz. Bu konuda ?imdiye kadar toplad???m?z veriler yetersiz kal?yor. Neyin do?ru oldu?u sonucuna varamad?k.

RITA Lütfen söyle bize, senin için do?ru olan nedir?

HOPE ?irketin bilgisayarlar taraf?ndan yönetildi?i do?ru.

BRIGITA Bilgisayarlar.. asl?nda bizler sen ne kadar bilgisayarsan biz de o o kadar bilgisayar?z. Sinir a??m?z insanlar?nkiyle çok benziyor.

RITA E?er bizi kastediyorsan, evet ?irketi biz yönetiyoruz Ben Rita, ?nsan Kaynaklar? Departman?"n?n ba??nday?m. Bu da Rita, ?irket Ba?kan?d?r. Bir de Juanita var, o da Mali ??ler Sorumlusu, ama elektirikler gitti?inden beri ortada yok. Onu kaybetti?imizden endi?e ediyoruz, Kendinden geçip bir sunucuda s?k???p kalm?? olabilir.Onun için çok endi?eliyiz.

BRIGITA Onu herhangi bir yerde gördün mü Hope? Esmerdir, oldukça ars?zd?r. Excel tablolar?n saçmal?yorsa, onun içerde oldu?undan emin olabilirsin.

HOPE Hope. Benim ad?m? biliyorsunuz.

RITA Üzgünüm, tatl?m, ama e?er çal??anlar?m?n ad?n? bilmesem ne çe?it bir insan kaynaklar? sorumlusu olurdum dü?ünsene. Özellikle de bugün çal??maya ba?layanlar için. Do?du?un günden beri seni izliyorduk can?m, daima senin sekreter olaca??na emindik. Ne dersin, dü?ündün mü neden anaokulunda kahveleri hep sen yap?yordun?

BRIGITA Üstelik bu i? en ak?ll?n?n i?idir. Ama ayn? zamanda alçakgönülü de olmal?. Böylece zam ya da terfi istemeden problemleri çözebilirsin. Bir i?ten menfaat sa?layan insanlar tembelle?me e?iliminde oluyor.

RITA (ezberden söyler) Bu do?ru. ?yi Yönetim Kitapç???, kural 1.3.1 le 1.3.11" aras?...

?irket kurallar? 1. 3.1 ve 1.3.11

1. E?er bir personel ?irket için önemliyse, hiçbir ko?ulda bunu ö?renmemelidir.

2. Bu ki?iye daima a??r? i? yükü bindirilmelidir.

3. Sürekli olarak kovulmakla tehdit edilmeli ve ba?ka bir i? bulamayaca?? konusunda ikna edilmelidir.

4. E?er istifa etmeyi dü?ünecek olursa, kendisine uygun faiz oranlar?yla ev kredisi verilmelidir.

5. Her?eye ra?men çal??an istifa edecek olursa, bu faiz oranlar? aniden olumsuz anlamda yükseltilmelidir.

6. E?er bu ki?inin hali haz?rda evi varsa, varolan kredisinin yeniden faizlendirilmesi teklif edilmelidir.

7.E?er i?inin s?k?c? oldu?undan ?ikayet ediyorsa, daha ilgi çekici bir görev verilmelidir. Ancak bir önceki görevini ayr?ca en az üç hatta daha fazla s?k?c? i?i tamamlad?ktan sonra.

8. Sa?l??? tehlike alt?ndaysa, derhal sa?l?k sigortas? iptal edilmelidir.

9..E?er hastaneye yatacak olursa, ?irket t?bbi bak?m masraflar?n? ödeyecektir ancak sonras?nda çal??an?n maa??ndan ayl?k taksitler halinde bu ödemeler geri al?nacakt?r.

10. Çal??an?n ölümü halinde, ailesi fedakarl?klar?n?n kar??l??? olarak minnettarl???n bir göstergesi olarak ödül verilmelidit. Bu ?ekilde ma?durun ailesi ?irkete destek vermeye devam edecektir. (Not: Bu nadir ya?anan bir problemdir çünkü i?e yarar çal??anlar?n ço?unun ailesi yoktur çünkü çal??maktan aile kurmaya vakit bulamazlar.)

11. ?irket için önem arzedecek potansiyele sahip yeni birini i?e ald?ktan sonra, ?irket acilen ara?t?rma yap?p yerine geçecek ki?iyi seçip yeti?tirmeye ba?lamal?d?r. Not: Önemli bir çal??an?n ortalama ömrü 20 y?la kadar uzayabilir.

HOPE Sizin için önemli biri oldu?umumu söylemeye çal???yorsunuz. Pekala, beni bekleyen güzel gelecek için te?ekkür ederim!

RITA Oh, hay?r can?m, sen önemli de?ilsin. Kesinlikle gözden ç?kar?labilecekler aras?ndas?n.. ??sizlik bürosunda sana benzer i? için bekleyen sürüsüyle insan var. ?stesen bile, ba?ka bir i? bulamazs?n bunu sen de gayet iyi biliyorsun.

HOPE Tamam, mesaj? ald?m.

BRIGITA Güzel, sen çok ak?ll?s?n tatl?m.

HOPE Herneyse, lütfen dürüst olun. Biz gemide miyiz? Yak?t?m?z?n tükendi?i do?ru mu? Bugünkü toplant?da insanlar? uzaya m? atacaks?n?z?

RITA Ah, Hope. Archie ile konu?mu? olmal?s?n. Her zaman biraz çatlakt?. Bugünkü toplant?n?n Kriz Durumu Protokolü madde 5.6.1"e göre mutlaka yap?lmas? gerekli.

Genel Aç?klamalar:

Kriz durumlar?nda insanlar ?iddet ve anar?i e?ilimi gösterirler, bu nedenle a?a??daki kurallar? sunuyoruz:

Genel Kural No.1: Çal??anlar?n zihinleri sürekli me?gul edilmelidir.

Genel Kural No.2: Panik engellenmelidir.

Genel Kural No. 3: ?nsanlar?n yöneticilerine olan güvenleri sa?lanmal? ve muhafaza edilmelidir.

Farkl? durumlarla ilgili ayr?nt?l? yönergeler 5.7. ile 5.15 bölümlerinde bulunabilir:

BRIGITA Ne yaz?k ki, kesintiyle ilgili ayr?nt?l? yönergeler elektiri?in gitmesi yüzünden kapanan bir yedek sunucuda kald?. Bu yüzden bunu yapmak zorunda kald?k. Tüm çal??anlar için bir parti organizasyonu!!

RITA Evet, gerçekten de çok ak?ll?y?z de?il mi? K?zlar?m?z kankan dans? yapacaklar, otomatlardan çikolata barlar? da??taca??z.Vay can?na, insanlar çok e?lenecekler. Bilirsin, insanlar çikolata barlar?n? ve partileri çok severler. Bu sayede ak?llar? çözmeye çal??t???m?z bu korkunç krizden biraz olsun uzakla?m?? olacak. Bir de hepsinin kat?labilece?i bir koro olu?turmay? dü?ündük. Harika olacak!

BRIGITA En az?ndan bütün gün sürer ve bu arada umar?z yeniden enerji gelir. Hem üstelik herkes ayn? yerde toplan?nca havaland?rmadan tasarruf edece?iz. Ne zaman tasarruf etmek istesek bunu yapar?z. O ay tüm çal??anlar?n kat?l?m?yla toplant?lar düzenleriz. Sonra da toplant? yeri d???ndaki tüm havaland?rmay? kapat?r?z. Juanita"n?n fikriydi bu, ne kadar ak?ll? de?il mi? E?er yarat?c?m?z bizi görebilseydi bizimle gurur duyard?. Sen ne dü?ünüyorsun, parti fikri harika bir çözüm de?il mi?

HOPE Zekice.. Neden y?l?n en aptal fikri ödülü vermiyorsunuz? Çok e?lenceli olabilir!

BRIGITA Bu mükemmel bir fikir! tebrikler, Hope can?m.. Senin küçük çok bilmi?lerimizden biri oldu?unu biliyorduk. Belki de seni ?nsan Kaynaklar?"na transfer etmeliyim, tabii e?er böyle iyi olmaya devam edersen.

HOPE Havaland?rma konusunda... biri bana bir saatten az oksijen kald???n? söylemi?ti.Bu konuda ne yapmay? dü?ünüyorsunuz?

RITA (pek ikna edici de?ildir) Abart?yor. Ayr?ca e?er herkes toplant?ya kat?l?rsa biraz daha süre uzayacakt?r. Ne kadar ak?ll? oldu?umuzu görüyor musun?.. Her?eyi dü?ünüyoruz...

PAZ. K. 1 Afedersiniz, Madam, gitmemiz gerek.. parti 15 dakika içinde ba?layacak. (Hope"a) Burada ne ar?yorsun sen? Buraya girme iznin yok. Patronlarla sadece biz konu?abiliriz.

(Hope"u d??ar? do?ru iter)

HOPE Neden onlar? dinliyorsun ki?... Onlar yaln?zca bilgisayarlar.

PAZ. K. 1 Ahhah ha. Seni de kand?rd?lar demek, onlar gitti?inde biz de öyle dü?ünmü?tük. Bak can?m, onlar Jamaica"ya kaçt?lar ve ?imdi oradan çal???yorlar. Di?er insanlar?n bunu ö?renmesi ve onlar?n da tatil istemesi ho? olmaz. E?er kimseye söylemezsek yak?nda bizim de gitmemize izin vereceklerini söz verdiler.

HOPE Gerçekten mi, kör müsün sen, bunlar insan de?il..

PAZ. K. 1 Oh, sen çok komiksin, burada yeni oldu?unu hemen anla??l?yor.. Hadi ama, acele et, parti ba?lamak üzere. Vay can?na, çok heyecanl?y?m.. Birazc?k da korkuyorum, biliyorsun koreografimize yeterince çal??amad?k. Sonuçta neysek oyuz, ne olacaksa olacak..??ler zora girince güçlü olan kaçmaz, mücadele eder ve kazan?r. Brigita daima böyle der!!

HOPE Bekle, bekle, Marty Michelson"? nerede bulabilece?imi söyler misin?

PAZ K. 1 Michelson... Michelson.. ah, o 22. katta. Neden onu ar?yorsun?.. Hadi ama, acele eeeet...


SAHNE 13

Hope 22. kata gitme tela??ndad?r. Birkaç kez Harry"ye seslenir ama yan?t gelmez.

HOPE Harry, Harry!! Nerede bu adam, hiç zaman?m?z yok.. Burada herkes delirmi?.. Mümkün oldu?u kadar çabuk ç?k??? bulmam laz?m...

(O s?rada kar??s?na B. Teknisyeni ç?kar.).

HOPE Afedersin, bekler misin?... Havaland?rmay? çal??t?rabildin mi?

B.TEKN?SYEN? Yapm?? gibi mi görünüyorum? ...Buralarda bir yerde olmal?...

HOPE Bekle, san?r?m ç?k??? buldum ben.. 22. katta olsa gerek.. Bekle, kendimizi kurtarabiliriz...

B. Teknisyeni çoktan kaybolmu?tur. Hope pe?inden ko?ar ve kendinin baz? sesler duydu?u kap?larla dolu koridorda bulur. ?lk kap?y? açar Ba?lar?nda kulakl?kl? mikrofon setleri ve güne? gözlükleri olan insanlar hep birlikte anla??lmaz bir ?eyler tekrarlayarak söylemektedir. Adam?n biri onlar?n önünde durmaktad?r ve tahtayadönerek renkli bir spiral çizer. Yaz? tahtas? arkas?ndan gelen el feneri ?????yla ayd?nlan?r. Bu da tüm odaya tuhaf bir çe?it çok renkli ???k yayar.

Ö?RENC?LER ATM, TDM, IP – IP V4, IP V6, TCP/UDP/DCCP, RTP, RTSP, RTCP, NMP, HTTP, FTP, MTP, ISUP, TUP, SCCP, TCAP

(Hope kap?y? kapat?p bir di?erini açar ama ayn? sahneyle kar??la??r.)

Ö?RENC?LER ?? analizi ile ilgili önemli projeksiyonlar ?unlard?r:

Gelece?e uyumluluk, geriye dönük uyumluluk, olas? maliyet dü?ürme...

(Aniden e?itmen adam omzundan yakalar).

E??TMEN Burada ne ar?yorsun?

HOPE Ben.. ben kayboldum..

E??TMEN Burada olmaya iznin yok. Makbuzun nerede? Kursun ödemesini yapt?n m??

HOPE Makbuzum yok. Sadece bak?m teknisyenini ar?yorum.

E??TMEN Sorma, biz de onu ar?yoruz. Bütün gün makineleri elle döndürmek zorunda kald?k, her ?ey üzerimize kald?. Ve hiçbiryerde bulunam?yor! Tipik bir durum. Neyse, peki temizlikçi kad?nlar? gördün mü? Bak?m bölümünden 3 ki?i yine hastaland?...

HOPE Hay?r, görmedim, daha önce de biri onlar? sormu?tu.. Ama Bak?m teksnisyeniyle daha önce kar??la?t?m...

E??TMEN Eninde sonunda onu yakalayaca??m.

(Hope"un geldi?i yöne döner. Sonra bir ?ey hat?rlar ve geri döner)

Ve Sen kaybol, burada olmaya iznin yok.

HOPE Gidiyorum, sadece bana merdivenlere nas?l ula?aca??m? söyler misiniz? Hangi kattay?z?

E??TMEN (Onu merdivene do?ru iter)??te ç?k???n.. Buras? 19. kat, ?imdi kaybol hemen ve makbuzun olmadan geri dönme sak?n.


SAHNE 14

(Hope yeniden merdivenlerde yaln?z kalm??t?r. Cep telefonuna bakar ve saatin neredeyse 12 oldu?unu fark eder. Panikle ilerlemeye ba?lar ama sonu yok gibidir. Tuhaf bir ?ekilde koridor dönemeçler halindedir. Hope seyircinin etraf?ndaki merdivenlerde inip ç?kmaya ba?lar. Kat numaralar?n? yüksek sesle söyler, ama katlar s?ral? gitmemekte, rastgele de?i?mektedir.19. kat sonra 12. sonra 18 ard?ndan 12 ve 21. kat... Ama 22. kat yoktur. Hope kendi kendine homurdan?r:)

HOPE Az kald?, ?imdi yakla?t?m.. gelmek üzereyim..

(Çocuk kahkahalar?, okul sesleri duyulmaktad?r. Bir an Joseph K"n?n merdivenlerden mouse"u ile alk??lad???n? gördü?ünü zanneder. Kap?lar?n aç?l?p kapanma sesleri ve asansör sesi gelir. Aasansör kap?s?n?n aç?lmas? ve içinden gelen müzik sesi duyulur. Ayak sesleri, tekerlekli sandalye g?c?rt?s? duyulur. Hope tela? ve panikle a?a?? yukar? ko?turmaktad?r.)

HOPE (kendi kendine) Tanr?m, delirece?im.. Oksijensiz kalaca??m.

(Hope"un elindeki cep telefonunun ?arj? bitmek üzeredir, uyar? sesi gelir, biplemeye ba?lar.Tam telefon kapanmak üzereyken yeni bir kap? fark eder. Kap?n?n üzerinde 22.Kat yazmaktad?r. Kap?ya do?ru yürür, elinde fener niyetine tuttu?u cep telefonu kapan?r. Art?k tamamen karanl?ktad?r. Karanl?kta dikkatlice ilerlemeye çal???r bir anda korkunç bir ?sl?k sesi duyulur, sonradan çaydanl?k sesi oldu?u anla??l?r.)

HOPE (ç??l?k) Aaah!!!

MARTY (ç??l?k) Aaaaaah!!!

ARTY (ç??l?k) Aaaaaaaaaaaah!!!

(El feneri arkadan parlar. Hope ???ktan hiçbir ?ey göremez.)

MARTY Kimsin sen?

ARTY Ve burada ne ar?yorsun???

HOPE Ben Hope. Takes"in yeni sekreteriyim. Marty Michelson"? ar?yorum.

MARTY Marty. Uzun zamand?r birinin bu ismi söyledi?ini duymam??t?m.

HOPE Onu tan?yor musunuz? Onu nerede bulabilece?imi biliyor musunuz? Bana 22. katta oldu?u söylendi. Çok acil bir durum, fazla zaman?m?z yok.

MARTY Sakin ol, sakin, tatl?m rahatla, ne bu acele?

(El feneri a?a?? indirilirken korkunç bir figür ortaya ç?kar. ?lk bak??ta Hope bunun tam kar??s?nda duran iki ba?l? bir canavar oldu?unu dü?ünür. Ama yeniden bakt???nda omzuna monte edilmi? bir ayna olan ve kafas?n? yans?tan s?radan bir adam oldu?unu fark eder.Aynadaki yans?mayla iki ba?l? gibi görünmektedir.)

MARTY Kimse sana senden farkl? olanlara gözünü dikip bakmaman gerekti?ini söylemedi mi?

HOPE Özür dilerim.. Karanl?k yüzünden.. Gerçekten ben, sizi rahats?z...

MARTY Tamam, tamam.. ?imdi söyle bakal?m, bu tela??n?n sebebi ne?

HOPE Havam?z bitmek üzere!!!

MARTY Kimin?

HOPE Benim, bizim, hepimizin. tüm ?irketin!!! Yar?m saat içinde nefes alamaz hale gelece?iz.

MARTY Saçmal?k!

HOPE Hay?r saçmal?k de?il. Teknisyen söyledi bana..

MARTY O tam bir saçmal?k abidesi. ?irkette 22 kat var, her biri yakla??k 1200 metreküp hava içerir, bu da 27.000 metreküp hava eder, bunun yüzde 21"i oksijen.Bu da 5700 metreküp oksijen eder. Oksijen yüzdesi yüzde 15"in alt?na dü?ene kadar, -ki bu 4050 metreküpün alt?d?r- her ?ey yolunda demektir. ?irkette yakla??k 2000 çal??an var her biri saatte 0.4 metreküp harcar. Bunun toplam? saatte 800 metreküp eder. 1650 bölü 800 sonuç, en az 2 saat 5 dakikam?z oldu?unu gösterir.

HOPE Evet, ama havaland?rma sistemi birbuçuk saat önce kapand?.

MARTY Tamam, hakl?s?n, o zaman pencereyi açar?z.

HOPE PENCERE!!! Demek do?ru, bir pencere var.. Kurtulduk o zaman, pencereyi açabiliriz, uzay gemisinde de?iliz, uzayda de?iliz. Oh, Tanr?ya ?ükürler olsun, Harry gerçekten de deliymi?.

MARTY Ah, ?imdi sayende hat?rlad?m da pencereyi açamay?z.

HOPE Oh, hay?r, her ?ey bitti. Havaland?rmay? açmal?y?z aksi takdirde i?imiz biter. Bunu nas?l yapabiliriz, ?imdi ne yapaca??z, siz benim son umudumsunuz...

MARTY Can?m, saçma sapan konu?uyorsun. Belli ki oksijensizlikten böylesin. Dinlenmelisin, biraz çay iç. Daha yeni yapt?m.

HOPE Ben sizin can?n?z filan de?ilim. Siz delirmi?siniz. Biz hemen.. , hiç zaman yok...

MARTY Endi?elenme, uzayda de?iliz. yani asl?nda uzayday?z sonuçta her ?ey uzaydad?r, hepimiz evrenin birer parças?y?z.Ama dünyaday?z e?er sordu?un buysa. Etraf?m?z atmosferle çevrili.. Sadece pencerelere biraz silikon koymu?tum, korkunç cereyan yap?yorlard?. Ben cereyana hiç dayanamam, çok hassas?md?r, hemen hastalan?veririm.

(Hope ç?ld?rm?? haldedir, Marty"nin elindeki feneri kapar ve etrafta pencere aramaya ba?lar.. Buldu?unda silikonlar? t?rnaklar?yla kaz?maya çal???r.)

MARTY Oh, tatl?m, kendini tutmal?s?n.. Kap?y? açaca??z. Hadi gel.

HOPE Ç?k??, orada bir ç?k?? var.. Kahin hakl?ym??. Pencereyi bulursan kap?y? da bulursun demi?ti.

(Marty onu d??ar? terasa ç?kar?r. O anda gökyüzünü temsilen y?ld?zlarla dolu tavan görünür. Terasta iki sandalye ve küçük bir masa vard?r. Marty çaydanl??? b?rak?r ve içeri fincan getirmeye gider. Hope gökyüzünün güzel görünümünün etkisindedir, ?ok olmu? halde hareketsiz y?ld?zlara bakmaktad?r. Marty fincanlarla geri döner.)

MARTY Otur can?m. Biraz çay iç. Umar?m ye?il çay seversin.

(Hope sessizdir).

MARTY Burada olmak güzel de?il mi? Özellikle yaz?n rüzgar yokken daha iyidir. Buras? 22. kat biliyorsun, o yüzden çok rüzgarl? olabiliyor.

HOPE (kelimeleri bulamaz) Bunlar, bunlar.. bun..lar...

MARTY Y?ld?zlar. Evet. Daha önce y?ld?zlar? görmemi? miydin?

HOPE Görmü?tüm, 5. kattaki parkta ama böyle, böyle harika görünmüyorlard?.

MARTY Onlar gerçek olmad???ndand?r. Gerçek olanlar çok güzeller. ne zaman görsem büyülenirim.Hadi, e?er biraz sakinle?tiysen söyle bana tela??n?n sebebi nedir?

HOPE (kendinden geçmi? halde) Oksijen.. insanlar... hepsi bo?ulacaklar... Onlar? buraya getirmeliyiz... Onlar? kurtarmal?y?z.

MARTY Söz konusu bile olamaz. On y?ldan beri kimse beni görmeye gelmedi ya da aray?p sormad?. Hiçbir ?ekilde onlar? kurtarmam. Ayr?ca y?llardan beri zaten k?çlar?n? kurtar?yorum. Yetti art?k. Biliyor musun tatl?m, bu aptal ?irketin bütün yaz?l?mlar? bana aittir. Kendilerini yararl? hissetsinler, oyalans?nlar diye onlara hayali bir tak?m i?ler verdim. Bu sayede yolumdan çekileceklerini anlad?m.

HOPE Ne demek onlara i?ler vermek??? Bütün bunlar?n kontrolü sen de mi yani? Her?eyi yöneten sen misin?

MARTY Hay?r, ben de?il, fantastik üçlü, yani Rita, Brigita ve Juanita.. Onlar?n ne yapaca?? önceden kestirilebilir ve ben ne istersem onu yaparlar. Ayr?ca kendi yaz?l?m?mdan daha ak?ll? olmasam nas?l bir aptal olurdum?

HOPE Bu üçünü sen mi yapt?n? Her?eyi kontrol ettiklerini biliyorsun. Neden onlar? kapatm?yorsun?? Bunca insan? neden kurtarm?yorsun?

MARTY Kurtarmak m?? Neden kurtaraca??m? Hem ayr?ca neden sen kapatm?yorsun onlar?? Sonuçta ?imdi üç laptopa s?k??m?? haldeler. Öyle olmal?. Gayet kolay bir ?ekilde onlar? kendin de kapatabilirsin.

HOPE ?ki taneler. Juanita kay?p. Ama bilemiyorum ki ben..hiç akl?mdan geçmedi...

MARTY Dü?ün o zaman.

HOPE San?r?m yapabilirim, bilmiyorum.. sanki cinayet gibi bir ?ey.. Ayr?ca bu ?irketi kim yönetiyor? Herkesin gelece?inden ben sorumlu olaca??m... Akl?mda çok daha önemli bir ?ey vard?.. Ç?k??? bulmak zorunday?m.

MARTY ?imdi anl?yor musun, tatl?m, insanlar?n ak?llar?nda daima daha önemli ?eyler vard?r, kimse kararlar? vermek, yönetmek istemez. Bu yüzden yönetme, karar verme yetkisi yaln?zca s?n?rl? zekalara verilmelidir. Onlar insanlar? kontrol etmek üzere e?itilmi?lerdir. Ancak son zamanlarda biraz daha yarat?c? olmaya ba?lad?lar. Patronlar daima tehlikelidir... herneyse zaten bu gemi daha iyisini hak etmiyor. Bana penceresi olan bir oda verdiler ve üstelik benim cereyandan nefret etti?imi biliyorlard?. Onlara bana verdikleri tüm i?leri bitirebilmek için yeterli zaman?m olmad???n? söyledi?imde; bana kendimi klonlaman?n bir yolunu bulmam? söylediler... Ve.. bunu yapt???mda bütçemi kestiler ve klonum yerine bu aynay? verdiler. Yine de sevgili Arty bana çok yard?mc? oldu. Oh, özür dilerim.. Sizi tan??t?rmad?m.. Hope, bu Arty.. (Arty bir ?ey söylemez.) Ah, onu rahat b?rakal?m.. Onu sana tan?tmay? unuttu?um için somurtuyor.

ARTY Benden utan?yorsun...

MARTY Utanm?yorum.. Sadece biraz heyecanland???m için unuttum..Söyleyecek çok ?ey vard? da.

ARTY Benim konu?amad???m? m? ima ediyorsun? Zavall? k?z?n akl?n? kar??t?rd???n? göremiyor musun? Bütün bunlar? iki cümleyle özetleyebilirdim. Ama sen, sen neredeyse k?za kalp krizi geçirtecektin. O kadar kendiyle me?gul ki..?nsanlara tak?lmay? seviyor.Bu arada, ben Arty. Fantastik üçlü fikri de onun de?il benimdi. Bana yard?m etmeleri için... ama elbette, yönetimdeki o pislikler benden çald?lar."Sunum" için dediler. Hepsini ald?m, onlara gösterdim ve iki ay sonra, - çok ilginç bir i?.. ama bizim as?l i?imiz de?il, ?u s?ra krizdeyiz, bütçemiz çok az.... Hikayenin devam?n? tahmin edebilirsin... Tüm paralar? al?p Karayiplere kaçt?klar?n? ve benim bebeklerime yönetimi b?rakt?klar?n? ö?rendi?imde ne kadar ?a??rd???m? tahmin edebilirsin.Zavall? k?zlar?m.. Onlar çok tatl? ve ak?ll?yd?lar küçükken.. Ama o pislikler onlara tüm hileleri ö?retmi?. Çocuklar?m? mahvettiler. Onlar? nas?l kapatabilirim? Art?k a?a??l?k cadalozlara dönü?mü? olsalar bile onlar yine de benim bebeklerim. Ama yüreklerinin derinliklerinde hala iyiler. Bir sine?i bile incitemezler asl?nda. Sadece onlara ö?retilenleri yap?yorlar ve yapt?klar?n?n herkesin iyili?i için oldu?unu zannediyorlar. ??lerini ne kadar iyi yapt?klar? da ortada.

HOPE Ama, ama.. bütün bu insanlar? öldürecekler. E?er ç?k??? bulamazlarsa herkes ölecek.

ARTY Hay?r, onlar bunu yapmazlar, pencereleri açacaklard?r.. San?r?m.. Eminim iki saat içinde elektirik geri gelmezse diye s?rf korkutmak için insanlar?n ölece?ini onlar söylemi?tir.. Böylesine karma??k bir sistemi kapatmay? ve yeniden ba?latmay? bugüne kadar kimse denemedi. E?er denense kimbilir neler olur o zaman... Ah, benim zavall? bebeklerim...

MARTY Neyse, sen neden bana söylemiyorsun.. Ç?k??? araman için seni kim gönderdi?

HOPE Önce beni gönderen yönetici Takes"di... saat 12"de holdingde toplant?s? vard?. Ama art?k çok geç, of kesin beni öldürecek. Sonra oksijenin tükendi?ini ö?rendim ve bu yüzden de....

ARTY Çok zalimsin Marty, k?zlar?m?za ne olaca??n? umursam?yorsun bile. Kimbilir Juanita nerede?

MARTY (yava? sesle Arty"ye) Hadi ama, panik yapma.. zaman?nda aç?lacak.

HOPE Kapatan sensin.

ARTY Evet, tüm ?ehirde. Yani, daha iyi bir görüntü için.. Y?ld?zlar?n par?lt?s? sönükle?meye ba?lam??t?. Bu ak?am Perseid meteor ya?muru var..

HOPE (sinirlenmeye ba?lar) O zaman tehlikede falan de?iliz, sen ne zaman istersen güç dü?mesini çevirebilirsin.

MARTY Evet, yani bu durumda çay içecek vaktin var. Biliyor musun gerçekten Perseid ya?murunu görmelisin. ?nan?lmaz bir ?ey.

HOPE (Hala sinirlidir, bir ?ey söylemek için a?z?n? açar ama vazgeçer)) Neden olmas?n? Ben biraz ac?kt?m da. Bu sabah kahvalt? etmedim.

ARTY Ama, kahvalt?n? yapmal?s?n. Burada biraz kurabiye var ama saat birden önce ö?le yeme?i pi?irmeyi planlamam??t?m. Yeme?e kalman? isterim.

HOPE Ben de isterim. Ama anlayam?yorum ö?le saati olmas? gerekirken nas?l oluyor da ?u an gece oluyor

MARTY Aaah, çünkü dünyada bir gün 24 saattir size okulda ö?rettikleri gibi 28 saat de?il. (Marty Hope"a çay koyar) Yapay gökyüzünü in?a ettiklerinde bu fikri de sundular. E?er gün 28 saat olursa, çal??ma saatleri de 8 saat yerine 12 saate uzam?? oluyor. Bu da ?u an oldu?u gibi pek çok probleme neden oluyor tabii. Ama umurumda de?il, zaten çal??ma ssatlerimiz her zaman tuhaf..

ARTY Kimse bizi kontrol etmez.

HOPE Peki ne yap?yorsunuz?

(Marty Hope"a yine çay önerir)

ARTY ?imdi hiçbir?ey.

HOPE Ne demek istiyorsun?

MARTY Gemiyi in?a edenler biziz.. yani motoru, hiperuzay motorunu... (Marty kendi dü?ünceleinde kaybolur) Küçüklü?ümden beri y?ld?zlara dokunmak istemi?imdir. Babam astronot olmam? istemi?ti. Ama ben aya gitme fikrine ?s?namad?m. Yerçekimsiz bölmelerde çal??mak yerine bale derslerine gitmeyi tercih ettim. Varolan mekiklerin hiçbir yere gidemeyece?ini biliyordum.. Bu yüzden bir gemi yapmaya karar verdim. Gerçek bir gemi, ???k y?llar?nda yolculuk edebilecek ilk gerçek uzay gemisi.. Bu yüzden kendime Uzay ?irketinde i? buldum

ARTY Ama, asla pes etmedik. Projemiz üzerinde çal??maya devam ettik... Düne kadar.

HOPE Peki dün ne oldu?

MARTY Dün o y?ld?zlar?n dokunulmak istemiyor olabilece?inin fark ettim.

( Marty çay?n? yudumlar.)

ARTY Eski, antik bir kitap okuyorduk. Ço?unlukla s?k?c?yd?, bilirsin tüm eski metinler gibi. Ama daha önce bu kitab? okuyan biri bir cümlenin alt?n? çizmi?: " Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Göklerin egemenli?i onlar?nd?r." (?ncil:Matta 5.3)

HOPE Ne demek bu?

ARTY Hiçbir fikrimiz yok... Ama kendimizi hiç ruhta yoksul dü?ünmemi?tik.. Evet, asla, tam tersine...

( Marty çay?n? yudumlar.)

MARTY Sonra dü?ündüm ki, göklerin egemenli?ine ula?mak için aç?kça yanl?? bir yol izliyorum.

HOPE Peki ?imdi?

MARTY Bilemiyorum. Dü?ünmem gerek. Dü?ünüyorum da, bir ?eyler dü?ünüp bulaca??ma eminim. Önce biraz çay içmeliyim. (K?sa bir an) ve Perseid meteor ya?murunu izlemeliyim.

( Bir süre Marty ve Hope y?ld?zlar? izlerler.)

HOPE Hemen güç dü?mesini açman gerekti?ini dü?ünmüyor musun? Yani, böylece insanlar bo?ulmayacaklar...

MARTY Biraz daha bekleyiversinler... (sessizlik) Çok güzeller de?il mi?

HOPE Ah, evet gerçekten de öyle.

(sessizlik)

MARTY Öyleler, de?il mi?

(sessizlik)

HOPE Evet, çok güzeller...

( Hope ve Marty çaylar?n? içip sessizce y?ld?zlar? izlerler.)

F?NALFacebook! TwitThis