"Gökdelen", k?s?tlamalar dünyas?nda, belki fiziksel k?s?tlamalar belki de sadece zihinsel k?s?tlamalar, ya?ayan insanlarla ilgili bir oyundur. Bir grup arkada? yüksek bir gökdelende ya?amaktad?r ve orada hayat bildi?imiz herhangi bir ülkedeki gibidir. Gökdelenin çat?s?nda basketbol oynarlar, birlikte zaman geçirirler ve a??k olurlar. Onlar?n Gökdeleni t?pk? di?er gökdelenler gibidir ama onu farkl? k?lan özelli?i buradan ç?k?? olmamas?d?r. Genç insanlar bu duruma farkl? tepkiler gösterirler ama içlerinden biri, Andi d??ar? ç?kma konusunu tak?nt? haline getirir. Küçük karde?i Dino kalp yetmezli?inden öldü?ü zaman, Andi d??ar? ç?kmay? denemeye karar verir.

TÜRKÇE ÇEV?R?: AYSUN ALADA?

HIRVATÇA-?NG?L?ZCE ÇEV?R?: NUSA TORBICA


KARAKTERLER

1k, 4e

ANDI – Gökdelen"de ya?amaktad?r, basketbol oynar, d??ardaki hayata ilgi duymaktad?r

DINO – Andi"nin küçük karde?i, kalp rahats?zl??? vard?r, basketbolcu olmak istemektedir

MONICA – Andi"nin k?z arkada??, Gökdelen"de ya?amaktad?r, çiçeklerle ilgilenmektedir

TONI – Gökdelen"de ya?amaktad?r, basketbol oynar, resimle ilgilenmektedir

DI? SES / BEKÇ? – Yaln?zca anonslar? duyulur.

TEM?ZL?KÇ? – Gökdelen"in temizlik görevlisidir, iyi bir gözlemcidir.


YÖNETMENE NOT: ?talic ve bold yaz?l? k?s?mlar ?iirsel biçimde yaz?lm?? sahne direktifleridir. Yazar bu k?s?mlar?n sahnelenmesini yönetmenin karar?na b?rakm??t?r. Bu oyunu H?rvatistan"da sahneleyen bir yönetmen, cümlelerin yaz? olarak duvara yans?t?lmas?n? tercih etmi?tir. Bu k?s?mlar karakterlerden biri taraf?ndan seslendirilebilece?i gibi sadece sahne direktifi olarak kabul edilip oynanmas? da mümkündür. Bu konuda karar yönetmene aittir.


1. Sahne

DINO               (renkli pijamalar?yla ve kolunun alt?nda bir basketbol topu) Biz bir tak?m?z. Gökdelen"in yurtta?lar?. Bizim Gökdelenimiz eski, gri ve biraz da metruk. Bir sürü kat? var. Ve bir sürü daire. Ve dairelerde bir sürü insan. Birçok da çocuk var. Yani biz çocuklar, hiç s?k?lm?yoruz. Gökdelen"de akl?n?za gelebilecek her ?eyimiz var;  insanlar, yiyecek, her türlü oyuncak, gizli kö?eler ve sakl? geçitler. Burada oynayabiliyoruz. Bu sebeple buray? seviyoruz. Ve bitik bir halde olmas?n? umursam?yoruz. Sadece bir problem var. Buradan ç?kam?yoruz. Gökdelen"in bir ç?k??? yok.

2. Sahne

(Gökdelen"in teras?nda. Projektör ???klar?n?n ve karanl?k gökyüzünün alt?nda. Top yerde sekiyor. Topun pe?inde ko?an oyuncular?n sesi. Yaz havas?.)

(Toni ve Andi, Gökdelen"in çat?s?nda basketbol oynuyor. Dino, Andi"nin küçük karde?i, kenarda oturmu? a?z?nda bir düdükle hakemlik yap?yor.)

DINO               Faul!

TONI               Hay?r, de?ildi!

ANDI               Evet öyleydi.

DINO               Faul!

TONI               Tamam, öyleydi.

DINO   (düdü?ü çalar) Top Andi"de.

(Toni topu Andi"ye atar. Andi yerde sektirir. ?kisi de topa odaklanm??t?r. Andi ata?a geçer. Toni topu ondan çalmaya çal???r. Andi at?? yapar. Ve belki de yüzüncü kez kaç?r?r. Çünkü çok iyi basket oynayam?yordur. Çünkü spordaki ?ans? kelektir. Top Gökdelen"in çat?s?ndan a?a?? dü?er. Bo?lu?a.)

DINO               Hay?r!

(Üçü de çat?n?n ucuna gelir ve dikkatlice a?a?? bakar.)

TONI               Of Andi. Çok salaks?n.

ANDI               Bir top daha gitti.

DINO               Ne yapaca??z? Hadi gidip alal?m, alal?m m??

TONI               Çok komik.

(Üçü de hayal k?r?kl??? içinde hakem yerinin yan?na oturur. Dino lolipop yalar.)

TONI               Gerçekten sakars?n.

ANDI               Senin de ba??na gelebilirdi.

TONI               Ama bir ?ekilde hep senin ba??na geliyor.

(Toni arkas?na yaslan?r. Gökyüzünü seyreder. Dino lolipopunu yalar. Andi bo?lu?a bakar.)

ANDI               As?l sorun ?u ki a?a?? inip topu alam?yoruz. Peki sizce...sizce d??ar? ç?kabilsek nas?l olurdu?

TONI               Ba?ka bir gökdelene girer ve orada ayn? burada oldu?u gibi ya?ard?k.

ANDI               Belki d??arda gökdelenlerde ya?am?yorlard?r. Belki d??ar?s? tamamen farkl?d?r.

TONI               ?üphe...

ANDI               ?imdiye kadar kimsenin gökdelenden d??ar? ç?kmam?? olmas? garip de?il mi?

TONI               Belki birileri ç?km??t?r. Nereden bilebiliriz ki? Ama kimse geri dönüp de d??ar? ç?kt???n? söylemedi.

DINO               Çünkü belki de d??ar?s? daha iyidir. Bu yüzden kimse dönme gere?i duymam??t?r.

ANDI               (çat?n?n kenar?na gelir) Nas?l yapard?n?z? Buradan nas?l ç?kard?n?z? Uçarak m?? Z?playarak m?? Ya da sadece bir ad?m at?p? Kenara kadar gelip, baca??n? ger, bir ad?m at ve sonra...

TONI               (birden panikler, ona do?ru ko?ar ve omzundan yakalar) Kenardan uzakla?! ?htiyac?m?z olan son ?ey senin dü?men.


(Bir temizlikçi çat?n?n ç?k?? kap?s?ndan girer. Elinde bir süpürge vard?r. Sanki insanlar? uza?a süpürmek ister gibi. Görünmeyen tozu süpürür. Sosyal biri olmay? uzun zaman önce b?rakm??t?r. ?nsanlarla konu?may? uzun zaman önce b?rakm??t?r. ?imdi sadece yerleri süpürmektedir. ?nsanlar ondan korkar.)

(K?sa bir giri? müzi?inden sonra hoparlörden Bekçi"nin sesi duyulur.)

BEKÇ? SES Saat 10. Gökdelen"in üzerinde gökyüzü aç?k ve hava ?l?k. Güneybat?dan hafif, ara s?ra orta kuvvette rüzgar esiyor. Toplu alanlar? terk etmeniz ve buldu?unuz gibi b?rakman?z, kulland???n?z e?yalar? alman?z, ???klar? kapatman?z ve dairelerinizdeki panjurlar? indirmeniz rica olunur. Ayr?ca sakinlerimize hat?rlatmak isteriz ki her sene düzenlenen Muhte?em Gökdelen Partisi"ne sadece iki gün, tekrar ediyorum sadece ?-K-? gün kalm??t?r. Yar?n için hava tahmin raporu: Güne?li ve ya??? yok. Güneybat?dan hafif, ara s?ra orta kuvvette rüzgar esece?i tahmin ediliyor. S?cakl?k bugünküne yak?n olacak. Son olarak bütün sakinlerimizi Büyük Gökdelen Piyangosu biletlerini almaya davet ediyoruz. Piyangoyu kazanan ?ansl? ki?i partide aç?klanacakt?r.

(Müzik)

TONI               Hadi gidelim.

DINO               ?imdi nereye gidiyoruz?

ANDI              Sen eve gidiyorsun.

DINO               Neden sizinle gelemiyorum? Sen benim a?abeyimsin. Bana göz kulak olman laz?m.

TONI               (imal? güler) Sana bakamaz. Yapacak ba?ka i?leri var.

(Toni ???klar? kapat?r.)

3. Sahne

(Gökdelenin çat?s?nda, gece. Biri karanl?kta dolan?yor. Çok sessiz bir biçimde. Bir çanta ta??yor. Bir mum yak?yor.)

(Bu Andi)

(Çantay? aç?p içindekileri ç?kar?yor. ?ki minder. Bir örtü. ?ki dilim çikolatal? pasta. Her ?eyi rahat ve romantik bir ortam sa?layacak ?ekilde düzenliyor. Karanl?kta f?s?lda?mak için. Y?ld?zlara bakmak için. Çikolatal? pasta yedirece?i k?z için. Elinde mumuyla Monika girer. ?imdi iki muma sahiptirler. Bütün bir geceye. Çikolatal? pastaya. Ve gökyüzüne.)

MONIKA          (Andi"yi öper) Mmm...Bu tat ne? Çikolata m? portakal m??

(Monika minderleri ve pastay? görür. ?a??rm??t?r.)

ANDI               Küçük bir sürpriz. Bize pasta getirdim.

MONIKA         Bu kadar romantik oldu?una göre yanl?? bir ?eyler yapm?? olmal?s?n.

ANDI               Ne gibi?

MONIKA         Bilmem, yaln?zca tahmin yürütüyorum.

ANDI               Peki ya yapmad?ysam?

MONIKA         O zaman neden böyle davrand???na dair bir fikrim yok.

ANDI               Belki böyle davran?yorumdur çünkü... Seni seviyorum.

(Birbirlerinin gözlerine bakarlar. Monika gülümser ve Andi"yi öper.)

ANDI               Art?k yiyebilir miyiz?

(Monika kafa sallar. Minderlere yerle?ir ve yemeye ba?larlar.)

MONIKA         Mmmm. Çok lezzetli. Kim yapt?? Annen mi?

ANDI               Asl?nda ben yapt?m.

MONIKA         Gerçekten mi?

ANDI               Gerçekten.

MONIKA         Bazen beni gerçekten ?a??rt?yorsun.

(Bir süre sessizlik olur, y?ld?zlara bakarlar.)

ANDI               Bu teras? seviyorum. Y?ld?zlar? görebiliyorsun. Bizden ba?ka kimse yok. Çikolatal? pasta yiyoruz. Sanki bütün teras bizim oturma odam?zm?? gibi.

MONIKA         Kendi oturma odam?z?n olmas? harika olurdu. Ve büyük bir kanepe. Beyaz. Bir dairede. Senin. Benim. Bizim. Dü?ünsene. Harika olmaz m?yd??

ANDI               Yani... muhtemelen olurdu. Ama ne senin ne de benim bir dairemiz ya da kanepemiz yok. Hayal kurmaktan zarar gelmez.

MONIKA         Yine de ister miydin?

ANDI               Neyi?

MONIKA         Ak?am kanepede oturmay?. Kendi evimizde. Çikolatal? pasta yapmay??

ANDI               Beraber ya?amak m? istiyorsun?

MONIKA         Böyle söyledi?inde kula?a aptalca geliyor.

(Monika sessizle?ir, dü?üncelere dalar.)

ANDI               Kötü olaca??n? dü?ünmüyorum, yani seninle ya?aman?n.

(Monika gülümser.)

ANDI               Gel buraya.

(Andi aya?a kalkar ve Monika"ya dans edercesine sar?l?r. Teras?n kenar?na do?ru birkaç dans ad?m? atarlar.)

ANDI               (kenara çok yakla??r) Dü?ünsene, kendini b?rakt???n?... Atlay?p havada uzun, upuzun bir süre boyunca dü?tü?ünü, havan?n seni g?d?klad???n? hissederek, h?zdan ba??n dönerek. Ve a?a??da kocaman yumu?ak bir minder seni bekliyor. Onun üstüne iniyorsun, hiçbir yerin incinmeden. Sonra aya?a kalk?p gidiyorsun. Etraf? geziyorsun. Caddeler ve evler var. Ve içinde büyük bir oturma odas? ve kanepesi olan küçük ve ?irin bir eve ko?uyorsun. ?çeri giriyorsun, kap?y? kapat?yorsun ve oras? senin oluyor.

MONIKA         Peki nas?l geri dönüyorum?

ANDI               Belki dönmek istemezsin. Oray? sevebilirsin.

MONIKA         Peki ne zaman tekrar çikolatal? pasta yiyece?iz? Belki hiçbir zaman, e?er geri dönmezsek.

ANDI               O zaman birlikte giderdik.

MONIKA         ?yi ama neden ba?ka bir yere gitmek isteyelim ki?

ANDI               Bilmiyorum. Özel bir sebepten ötürü de?il. Öylesine. D??ar?da ne oldu?unu görmek için.

MONIKA         Ben d??ar?da ilginç ?eyler oldu?unu dü?ünmüyorum. Olsayd?, insanlar burada Gökdelen"in içinde olmazd?. D??ar?da olurlard?.

ANDI               ?nsanlar ne biliyor?

MONIKA         Gerçekten merak ediyor musun yoksa öylesine sebepsiz yere mi böyle söylüyorsun?

ANDI               Ah, hay?r. Sadece akl?ma geldi, bir basketi daha kaç?r?p bir topu daha a?a??ya, bo?lu?a gönderdi?im zaman. Dü?ündüm ki d??ar? ç?k?p topu al?p gelmek ne güzel olurdu. Bir ku? gibi..  A?a?? do?ru uçup topu kapmak ve tekrar buraya terasa gelmek.. Gökdelenimize. Ama endi?elenme. Uçmay? denemeyece?im. Henüz akl?m? yitirmedim. En çok neyi seviyorum biliyor musun? Seninle terasta çikolatal? pasta yemeyi..


(Sar?l?p öpü?ürler. Tabaklar? ve minderleri al?p el ele ç?karlar. Her ?eyi gören Dino, bacan?n arkas?ndan ç?kar. Üzerinde renkli pijamalar? ve elinde top vard?r. Küçük ???klar? açar. Potan?n alt?na gider ve at?? çal??maya ba?lar.)

4. Sahne

ANDI               (kolunun alt?nda bir topla) Yükseklikten korkuyorum. Bunu Gökdelen"deki çocuklara söyleyemiyorum ama kenara yakla?maktan bile korkuyorum. Ama muhtemelen biliyorlar. Sonuçta bütün hayat?m? biliyorlar. Beni bilmiyor bile olsalar, anlarlard?. Böyle ?eyler fark edilir. A?z?n gerilir. Vücudun kat?la??r. Gülü?ün keskinle?ir. Gözlerinde ciddi bir bak?? olu?ur. Ya da sebepsiz yere abart?l? bir mutluluk. T?pk? dolunay ya da yeni ay gibi. Be? dakikada bir de?i?irim. Korkum de?i?tikçe. Biz Gökdelende ya??yoruz. Ve bu korku beni sürekli takip ediyor. Dü?menin ve duvarlar?n y?k?l?p, y?k?nt?n?n içinde, uçurum kenar?nda kalman?n korkusu. Bazen bu korkuyu unutuyorum. Uzun bir süre dü?ünmüyorum ama her zaman geri geliyor...  Lanet korku. Sonra ke?ke Gökdelen"de ya?amasayd?m diyorum. Ke?ke hiç ya?amasayd?m.


5. Sahne

(Güne?in parlak ???klar?, sis ve bulutlar?n örtüsüyle gelen...)

(Monika, gözünde güne? gözlükleriyle çiçek saks?lar?n? güne?e ç?kar?yor. Birçok çiçek var, renk renk ve onlara müthi? bir ilgiyle yakla??yor;  onlar? suluyor, topraklar?n? kar??t?r?yor ve yapraklar?na su serpiyor. Andi basketbol oynuyor. Dino lolipop yiyor. Hoparlörlerden gökdelen pop müzi?i duyuluyor ve sakinlere uzun ö?leden sonray? geçirebilmeleri için yard?mc? oluyor. Andi basketbol oynamay? b?rak?yor. Terini bir havluya siliyor. Monika"ya yakla??yor. Saks?lardaki çiçeklerden birine dokunuyor.)

MONIKA         Kirli ellerinle dokunma!

ANDI               Bir ?ey yapmad?m.

MONIKA         Hep ayn? ?ey. Dokunma.

DINO               Çiçeklere neden bu kadar özen gösteriyorsun?

MONIKA         Parti için. Buketler haz?rlayaca??m ve y?ll?k projem olarak sunaca??m.

DINO   (Andi"ye) Ya sen? Senin y?ll?k projen ne?

ANDI               Ben çoktan yapt?m. Partideki bilgisayar sisteminden sorumluyum,  ???klar, ses ve özel efektler.

DINO               Peki ben?

MONIKA         Senin bir ?ey yapmana gerek yok. Okulu bitirdi?inde yapacaks?n.

DINO               Niye daha erken de?il?

MONIKA         Kurallar böyle.

DINO               Ödül ne?

ANDI               Ödül yok. Ama projen ne kadar iyi olursa insanlar?n seni hat?rlama ve sana i? verme ihtimali de o kadar artar.

DINO               Anlad?m. Peki bu proje ne olmal??

MONIKA         Akl?na ne gelirse. Hayat?nda yapmak isteyece?in bir ?ey.

DINO              Anlad?m. Yani sen bir çiçekçi olmak istiyorsun.

MONIKA         Evet ve kendi çiçekçi dükkan?m? açmak istiyorum.

(Toni girer. Omzunda çok a??r bir çanta vard?r ve bir ?övale üzerinde büyük bir mukavva ta??maktad?r. Herkes merakla ona bakar.)

TONI               Ne bak?yorsunuz? Yard?m etsenize.

(Andi ?övaleyi yere indirir. Dördü de ?övalenin önünde durur.)

ANDI               Bu ne sürpriz Toni? Ben de çizebildi?in tek ?eyin grafiti oldu?unu dü?ünürdüm.

TONI               Öyleydi de. Ama proje olarak bir ?eyler yapmam gerekiyordu. Akl?ma daha iyi bir fikir gelmedi ve ben de dedim ki grafiti çizebiliyorsam neden resim yapm?yorum?

MONIKA         Bu harika!

TONI               Öyle mi dersin? Daha bitmedi. Hâlâ ortaya ne koyaca??ma karar vermedim.  Ama ?u kenardaki k?s?m bitti.

DINO               Bu bana grafitilerini an?msatt?.

ANDI               ?ki günün kald?. Bitirebilecek misin?

TONI               Bitirmek zorunday?m!

(Çantas?n? açar ve grafiti spreylerini ç?kar?r.)

TONI               K?rm?z? nerede?

(Toni sprey boyalar?n? ?övalenin yan?na dizer, k?rm?z?y? bulur ve çizmeye ba?lar. Dino, di?erleri fark etmeden, Andi"nin oynad??? topu al?r ve potaya do?ru gider.)

TONI               S?k??t?m kald?m. Nas?l devam edece?imi bilemiyorum. Ben de burada çat?da çal??mak daha iyi olur belki diye geldim. Hem burada daha çok ???k var.

ANDI               Bu benim okuldan arkada??m Toni. Birbirimizi o ünlü bir ressam olmadan önceleri tan?rd?k. Daha sonra 13. kata ta??nd? ve ?imdi ?u ??k galerilerden birine sahip, üst kat?nda da büyük bir dairesi var.

MONIKA         Her odas?nda beyaz kanepesi olan bir daire.

ANDI               Ara s?ra eski mahallesini ziyarete geliyor ve benimle çat?da potaya birkaç at?? yap?yor.

TONI               Tabi can?m. Ama 13. kata asla ta??nmazd?m. Çat?ya yak?n oldu?u için son katta kal?rd?m. Basketbol için.

ANDI               Hayal kurmak iyidir. Gerçe?e dönü?ebilir.

MONIKA         Ama fazlas? de?il. Çünkü belki de gerçekle?mezler.

ANDI               Hayallerin yoksa gerçekle?mezler tabi.

TONI               Pozitif dü?üncenin gücü.

(Andi topun sesine döner. Dino at?? yapmaktad?r.)

ANDI               Dino! Ne yap?yorsun?!

(Dino durup ona do?ru döner.)

DINO               Antrenman yap?yordum.

ANDI               B?rak o topu! Çabuk b?rak dedim!

(Dino topu b?rak?r.)

ANDI   (daha yumu?ak) Dino, sana hep ne diyoruz?

DINO               Merdivenlerde a?a?? yukar? ko?mamam?, tramplende z?plamamam? ve basketbol oynamamam?.

ANDI               Peki neden?

DINO               Çünkü yorulmamal?y?m.

ANDI               Topu b?rak ve buraya gel.

(Dino önce tereddüt eder, sonra Andi"nin yan?na gelir.)

(Hoparlörden Bekçi"nin sesi duyulur.)

BEKÇ? SES     (Giri? müzi?i) Saat 14:00. Haberler..."Gri Gökku?a??" anaokulu 114. katta aç?lm??t?r. Anaokulunda en geli?mi? ekipman ve tesisler bulunmaktad?r ve kapasitesi 1000 çocu?a kadar ç?kmaktad?r...27. kattaki bütün panjurlar yenilenmi?tir. Fiziksel Planlama ve Yap? Bakanl???, 41. kat?n sol kanad?n?n kapat?l?p tadilat çal??malar?n?n ba?layaca??n? duyurmu?tur. ?ki ay sürecek olan tadilat s?ras?nda 41. kat?n sakinleri 15. kattaki bloklara ta??nacakt?r... Ve son olarak bütün sakinlerimize hat?rlatmak isteriz ki Muhte?em Gökdelen Partisi yar?n gerçekle?ecektir. Büyük Gökdelen Piyangosu biletlerinden almak için henüz geç de?il. Yar?n partide görü?mek üzere!

(müzik)

ANDI               Bizim ö?le yeme?i için eve gitmemiz gerekiyor. Monika sen de eve geçiyor musun?

MONIKA         Ben biraz kalaca??m, çiçekler biraz daha güne? ????? als?n.

ANDI               Tamam. O zaman yar?n görü?ürüz. Toni, bunu elimizden alma, ünlü arkada??m?zla övünme ?ans?n?n? yani, ba?ar?l? ressam ha, tamam m?? O resmi bitir, olur mu?

TONI               Bitirece?im. Aksi takdirde Gökdelen"de çöp toplayan arkada??n?zla övüneceksiniz.

ANDI               Bol ?ans!

(?kisi ç?kar. Toni de?i?ik spreyleri dener. Monika çiçeklerin etraf?nda dola??r. Toni ona bakar.)

TONI               Monika, k?p?rdama. Öyle kal. Bir santim bile k?p?rdama.

MONIKA         (donmu? bir ?ekilde) Böyle mi?

TONI               Evet, aynen öyle!

(Toni h?zl? h?zl? çizmeye ba?lar.)

MONIKA         Resminde ben de mi olaca??m?

TONI               Evet, olacaks?n. Çözümün çat?da oldu?unu biliyordum. Sonunda resmin ortas?na ne koyaca??m? buldum. Sen ve arka planda çiçekler. Senin için sak?ncas? var m??

MONIKA         Yo, hay?r yok.


6. Sahne

(Gece. Karanl?kta bir siluet çat?n?n kap?s?ndan ç?kar ve küçük ???klar? açar. Bu renkli pijamalar? içinde Dino"dur. At?? yapmaya ba?lar.)

DINO               Ne dilersem gerçekle?ecek olsayd?, istedi?im her ?eyi olabilmeyi dilerdim. Tüm katlardaki merdivenlerde bir yukar? bir a?a?? ko?abilmeyi... Havada z?plamay? ve gökyüzüne dokunmay?. Vücudumdaki zay?fl?ktan kurtulmay?.. Bunu daha kimseye söylemedim, ama ben basketbolcu olaca??m. En iyi skorlar? yapaca??m. Sahada en h?zl? ko?an ben olaca??m.. Gökyüzüne kadar z?playaca??m ve asla yorulmayaca??m.

(Temizlikçi bacan?n arkas?ndan görünür. Sessizce dolan?r; kö?eye gelip Dino"ya bakar.)

7. Sahne

(Gece. Küçük ???klar yanmakta. Çat? balonlar ve kâ??t süslerle dolu. Plastik bardak ve tabaklar her yerde ve içerden, alt katlardan gelen sa??r edici müzi?i hâlâ duyabiliyoruz. Andi potan?n alt?nda duruyor. Topla oynuyor ama sadece zaman geçirmek için. Potaya at?? yap?yor, kenara yakla??yor. Topu b?rak?p yürümeye ba?l?yor, çok dikkatli ve yava?ça. Duvara geliyor ve üstüne t?rman?yor. Orada durup a?a?? bak?yor. Temizlikçi bacan?n arkas?ndan Andi"ye bak?yor. Bu s?rada biri h?zl?ca çat?n?n kap?s?n? aç?yor. Gece elbisesinin içinde Monika, h?zla içeri giriyor. Andi sesi duyuyor, ?a?k?nl?kla sendeliyor ve nerdeyse dü?üyor. Monika o kadar korkuyor ki ç??l?k bile atam?yor ama Andi hemen çat?ya geri z?pl?yor.)

MONIKA         Andi! Sak?n bunu bir daha yapma! Sak?n! Neden böyle bir ?ey yapt?n?

ANDI               Sadece kenarda durup a?a??ya bakmak istedim.

MONIKA         Dü?ebilirdin.

ANDI               Ama dü?medim.

MONIKA         Neredeyse dü?üyordun. Kap?y? açt???mda neredeyse dü?üyordun.

ANDI               Beni ?a??rtt?n.

MONIKA         Dü?ün...

ANDI               Sakin ol.

(Sessizlik... Monika derin nefes al?p verir.)

MONIKA         Andi... E?er dü?seydin, muhtemelen... darmada??n olaca??n gerçe?i d???nda... bunun hakk?nda dü?ünmek bile istemiyorum... çok güzel bir sürprizi kaç?rm?? olacakt?n.

ANDI               Ne sürprizi?

MONIKA         Bir daire kazand?k!

(Kollar?n? Andi"ye dolay?p sevinç ç??l?klar? atar.)

ANDI               Bir daire mi?!

MONIKA         Piyangoda! Muhte?em Gökdelen Piyangosu"nda!

ANDI               Bilet mi alm??t?n? Bilmiyordum!

MONIKA         Dün. Son dakikada! Andi! ?nanabiliyor musun?! Bir daire!

ANDI               ?nan?lmaz! Ne ?ansl? k?z!

MONIKA         Biz bir daire kazand?k. Anl?yor musun? Gerçek, büyük bir daire. 171. katta.  Gayet ayd?nl?k. ?imdi tek ihtiyac?m?z bir kanepe. Büyük, yumu?ak, beyaz bir kanepe. Ben çiçek sataca??m çünkü bu ak?am herkes buketlerime bay?ld?. Sen de çal??acaks?n. Bilgisayarlarla. Ya da ba?ka bir ?ey. Çünkü kesinlikle senin yapabilece?in birçok ?ey var.

(Monika keyifli. Andi pek istekli görünmez. Monika bunu kaç?rmaz.  Geni? gülümsemesi yok olur. Andi"nin isteksiz gülümsemesi iyice solukla??r.)

MONIKA         Sorun ne?

ANDI               Bu çok h?zl? oldu. Geçen gün bununla ilgili konu?uyorduk ve ?imdi...

MONIKA         ?imdi bunu ya??yoruz.

(Sessizlik.)

MONIKA         Çok mu erken?

ANDI               Bilmiyorum. Emin de?ilim. Ne yapmam gerekti?i, gerçekten ne yapmak istedi?im veya nereye gidece?im konusunda dü?ünmek için pek vaktim olmad?. Hayat?m ne durumda ve ben ne yapmal?y?m? Seni sevmedi?imden de?il. Seni seviyorum, Monika. Ama öyle hissediyorum ki... henüz bir ?ey ba?lamad?. Yani daha olacak birçok ?ey var ve ben bunlar?n ne oldu?unu ya da nerede oldu?unu bilmiyorum. Böyle ?eyleri dü?ünmek, tan?mlamaya çal??mak çok güç.

MONIKA         Belirli ?eyler de?iller. Hiçbir zaman de?ildiler. Bunlar bize ba?l?. Sadece bize.

ANDI               Hakl?s?n. Belirli de?iller. Ama belirli ?eyler var. Çünkü sen benim k?z arkada??ms?n. Bir süre sonra gidecekken seninle birlikte ya?amaya ba?layamam. Kalmak istiyorum. Sonsuza kadar. En az?ndan herkes bunu ister. Ve beni bekleyen bir ?eyler oldu?unu hissediyorum. Birileri de?il, bir ?eyler, ve ben o bekleyenin ne oldu?unu bilmiyorum.

MONIKA         Ba?ka bir yerde mi? Nerede? D??arda bir yerde mi?

ANDI              Bilmiyorum.

(Monika ve Andi birbirlerinin gözlerinin içine bakarlar. Andi yere bakar.)

MONIKA         Kenara do?ru yürürsen, sadece dü?ersin. Ve kemiklerini k?rars?n.

(Kap?ya do?ru ko?ar... Temizlikçi görülmemek için hemen geri çekilir.)

ANDI               Monika!

(Ama o çoktan gitmi?tir.)


8. Sahne

(Gökdelen"in çat?s?nda küçük ???klar yanmakta. Muhte?em Parti henüz bitmemi?... Kap? aç?l?r, Toni ve Monika çat?ya ç?karlar. Monika gece elbisesiyledir. Toni ??k bir tak?m elbise giymektedir. Toni yapt??? resmi ta??maktad?r. ?kisi de üzgün görünür.)

TONI               Resmi çat?dan a?a?? atsam iyi olacak.

MONIKA         (fazlas?yla heyecanlanarak) Hay?r!

(Sessizlik.)

MONIKA         Onu geri getiremezsin.

TONI               Geri getirmeye çal??mam?n bir anlam? yok ki. Bitti. Ressam olmayaca??m. Ba?ka bir ?ey olaca??m. Kimse bana iyi oldu?unu söylemedi. Hatta kat sorumlusu, hiç bu kadar garip bir resim görmedi?ini söyledi. Dü?ün! Bunu yüksek sesle söyledi. Ama zaten kimse de sevmedi. Birilerinin be?enebilece?ini de nereden ç?kard?ysam.

MONIKA         Çünkü güzel bir resim. Al???lmam??. Ama güzel.

TONI               Ama bunu kimse fark etmedi.

MONIKA         Bu bazen zaman al?r.

TONI               Ama ço?u zaman sadece bir ?ans?m?z olur.

MONIA            Tekrar dene.

TONI               E?er yapabilseydim, ne yapard?m biliyor musun?

MONIKA         Ne?

TONI               Gökdelen"in ön cephesini boyamak isterdim. Grafiti spreyleriyle. Böylece art?k gri olmazd?. Kendimi bir halatla ba?lay?p çizerdim. Bu yap?lm?? en büyük grafiti olurdu. Kilometrelerce öteden görülürdü. Binan?n bütün çevresini boyard?m. Ama... bunu yapman?n bir anlam? yok. Resmi kim görecek ki? ?nsanlar?n kendilerini halatlara ba?lay?p d??ar? sarkmalar? gerekirdi. Böyle bile göremezlerdi. Çok yak?nda olduklar? için. Havadaki bir sergiyi kim görmek ister ki? Burunlar?n?n ucundaki resme bile bakmazlarken...

Asl?nda korkuyorum. Yeterince iyi olmad???mdan ya da hiçbir zaman yeterince iyi olamamaktan korkuyorum.

MONIKA         Ben bu konu hakk?nda pek bir ?ey bilmiyorum, yani resimle ilgili. Sen iyi misin veya ortalaman?n üstünde misin bir ?ey söyleyemem. Ben sadece bir bukette renklerin nas?l bir araya getirilece?ini ve do?ru çiçekleri seçmeyi biliyorum. Ama senin resmini be?endim. Ve resimde yer almak da ho?uma gitti. Zar zor fark ediliyor olmama ra?men. Sadece yüzümdeki ifade. Ama bu ayn? zamanda en önemli ?ey. Ve arkadaki çiçekler. Ve ben senin yap?? ?eklini de sevdim, grafiti spreylerini kullanman?. Kimse bu ?ekilde yapm?yor. Seni seviyorum. Ve hep sevece?im.

(Ressam ve onun ilham perisi göz göze gelirler. Öylece kal?rlar. Birileri ?efkati resmetmi?, kal?n bir f?rçayla yüzlerine. O gece bir büyücü, öpücükler üfledi havaya.)

(Toni Monika"y? öper. Monika önce tereddüt eder. Sonra öpü?meye devam ederler. Elinde süpürgeyle temizlikçi bacan?n arkas?ndan ç?kar. Onlara bakar. Bacan?n di?er yan?ndan renkli pijamalar?yla ve elinde topla Dino ç?kar. Kap? sessizce aç?l?r ve Andi çat?ya ç?kar. Sahneyi görünce geri döner. Toni ve Monika onu fark etmezler. Temizlikçi ve Dino bacan?n iki yan?ndan onu görürler. Ama Andi ba?ka kimseyi görmez. Hemen ayr?l?r. Kap? çarpar.)

MONIKA         (birden döner) O kimdi?

TONI               Bilmem. Herhalde temizlikçidir.


9. Sahne

(Gece. Gökdelen"in çat?s?. Andi basketbol oynar. Dino lolipop yer. Andi topu sinirle çarpar. Dino lolipopunu yerken sessizce Andi"yi izler. Arkada temizlikçi yerleri süpürür.)

DINO              Patlatacaks?n.

(Andi onu duymaz.)

ANDI               Ne dedin?

DINO               Patlatacaks?n. Topu. Çarp?yorsun.

ANDI               Ee n"olmu?? Patlasa ne olur?

DINO               Delisin.

ANDI               Hay?r de?ilim.

DINO               Bu bizim son topumuz. Spor Komisyonu yenilerini verene kadar ba?ka top bulamay?z. Ve bu gelecek seneden önce olmayacak. Yenilerini yapt?klar? zaman.

ANDI               Biliyorum.

(Andi topu b?rak?r, Dino"nun yan?na oturur. Dino ona lolipop verir. Andi ve Dino, Gökdelen"in çat?s?nda lolipoplar?n? yerler.)

ANDI               Topu dü?ürsek ne olurdu?

DINO               Gidip al?rd?k.

ANDI               Nas?l?

DINO               Bir yolunu bulurduk.

(Sessizlik.)

DINO               Ben basketbolcu olaca??m. Gerçekten.

(Andi ona bakar.)

DINO               Yorulmamam da gerekse. Topu tekrar kay?p etsek de. Bir yolu olmal?. En az?ndan ben her ?eyin mümkün oldu?una inan?yorum.

ANDI               Biliyor musun sen ilginç bir çocuksun?

(Hoparlörden Bekçi"nin sesi duyulur. )

BEKÇ? SES     (giri? müzi?i) Saat 22:00... Gökdelen"in üzerinde gökyüzü aç?k ve hava ?l?k. Güneybat?dan hafif, ara s?ra orta kuvvette rüzgâr esiyor. Toplu alanlar? terk etmeniz ve buldu?unuz gibi b?rakman?z, kulland???n?z e?yalar? alman?z, ???klar? kapatman?z ve dairelerinizdeki panjurlar? indirmeniz rica olunur... Yar?n için hava tahmin raporu aç?k ve orta kuvvette rüzgâr. S?cakl?k bugünküne yak?n olacak.

ANDI               Hadi gidelim.


10. Sahne

(Gökdelen"in çat?s?nda, gece. Dino, renkli pijamalar?yla ve topla kap?dan ç?kar, küçük ???klar? açar. Potan?n alt?nda durur. Potaya bakar. Topu sektirir ve potaya do?ru ko?maya ba?lar, sanki diledi?i her ?eyi yapabilecekmi? gibi. Sanki bu yapaca?? son ?eymi? gibi. I??klar kapan?r, karanl?k olur.)

11. Sahne

(Utangaç ???nlar? sabah güne?inin, parlamakta içinden sis ve bulutlar?n örtüsünün.)

(Dino, renkli pijamalar?yla, potan?n alt?nda yatmaktad?r. Uyuyormu? gibi. Ya da donmu? gibi. Top biraz ileridedir. Aniden kap? aç?l?r. Temizlikçi ve Andi ko?arak gelirler. Andi, Dino"yu görünce durur.)

TEM?ZL?KÇ?   Onu burada buldum. Yerde.

(Andi ve Temizlikçi yava?ça Dino"ya yakla??r. Andi ona dokunur. Basketbol formas?n? ç?kar?p Dino"nun ba??n? örter.)

TEM?ZL?KÇ?   Ama nas?l?

ANDI                           Kalbi. Yorulmamas? gerekiyordu.

(Andi, Dino"yu kuca??na al?r uzakla??r.)

12. Sahne

(Gökdelen"in çat?s?nda, gece. Küçük ???klar yan?yor. Andi ve Toni potan?n alt?nda.)

TONI               Gerçekten oynamak istiyor musun Andi?

ANDI              Evet.


(Oyun ba?lar. Top yerde sekiyor. Topun pe?inde ko?an oyuncular?n sesi. Basketbol oynayan iki rakip. Bu hayatlar?n?n son oyunuymu? gibi. Çaresizce say? yapmaya çal???yorlar. S?rtlar?ndan ter ak?yor. Kaslar? kas?l?yor. Ters bak??lar at?yorlar. Söylenmemi? sözleri yutuyorlar.)

(Andi çembere do?ru yükselir, Toni blo?a kalkar. Andi Toni"yi ittirir. ?kisi de yere dü?er, Andi Toni"nin üstündedir.)

TONI               Üzgünüm, Andi. Dino için üzgünüm.

ANDI              Ben de üzgünüm. Her ?ey için.

TONI               Ne her?eyi?

ANDI               Dino için. Senin için. Monika için.

(Toni, Andi"nin alt?ndan kurtulur. ?kisi de aya?a kalkar. Toni sessizce Andi"ye bakar.)

ANDI               Sizi gördüm.

(Sessizlik.)

TONI               San?r?m ona a????m. Üzgünüm.. Ve san?r?m sen art?k ona a??k de?ilsin. Kendim için bahaneler üretmiyorum ama bence o da art?k sana a??k de?il.

(Andi ona vuracakm?? gibi elini kald?r?r. Sonra geri indirir. Toni gider. Andi yaln?z kal?r. Temizlikçi bacan?n arkas?ndan ç?kar, ama bu kez saklanmaz. Kenara yakla?an Andi"nin yan?na gelir.)

TEM?ZL?KÇ?              Yaral? bir benlik, incinmi? duygularla ayn? ?ey de?ildir. E?er do?ru k?z? bulduysan, onu mutlu et. E?er bu, do?ru k?z de?ilse, gitmesine izin ver ve aramaya devam et. Ama e?er önce o do?ru olmayan k?z aramaya karar verirse, ona k?zmamal?s?n.

(Andi aniden döner ve Temizlikçi"yi görür.)

ANDI                           Sen bu konuyu nereden biliyorsun?

TEM?ZL?KÇ?   Öyle i?te. Baz? ?eyler duyuyorum. Buralarda.

ANDI                           Her neyse, bu onunla ilgili de?il.

TEM?ZL?KÇ?   Neyle ilgili o zaman?

ANDI                           Benimle. Benim en büyük kusurum çok fazla dü?ünmem.

TEM?ZL?KÇ?   Ayn? zamanda, en büyük erdemin.

ANDI                          Kendime yard?m edemiyorum. Usand?m. Akl?ma binlerce soru geliyor. Elde edebilece?im ?eyler bu kadar m?, yoksa dahas? var m?? Bilmedi?im ?eyler? Bazen içimde öyle bir his oluyor ki... bir yerde... ba?ka bir yerde... uzak bir yerde, bilinmeyen bir yerde, güzel ?eyler bekliyor.

TEM?ZL?KÇ?   O zaman git, bul onu.

ANDI                          Bu o kadar kolay de?il. Gitmek.

TEM?ZL?KÇ?              Belki de orada farkl? bir ?ey yok. ?nsanlar, o?lanlar bir gökdelenin çat?s?nda basketbol oynuyorlar, çikolatal? pastalar ve onunla birlikte ya?aman? isteyen bir k?z.

ANDI                          Belki. Ama bu ad?m? atmaya korkuyorum. D??ar? ç?kmaya. Çünkü tamamen bilinmeyen bir yerde olaca??m.

TEM?ZL?KÇ?              Kimse sana kendinle ilgili ne yapman gerekti?ini söyleyemez. Bunu sadece sen yapabilirsin.

ANDI                           Ama bu zaten imkans?z.

TEM?ZL?KÇ?   Kenara gelmek. Ad?m atmak. Ve sonunda...

ANDI                           Bu Gökdelen"in bir ç?k??? yok.

TEM?ZL?KÇ?   Hay?r, yok. Sadece...

(Andi onu süzer.)

TEM?ZL?KÇ?              Sadece inan?rsan onu bulabilirsin. Yoksa z?plamak için oldukça yüksek.

(Andi, Temizlikçi"ye bakar. Temizlikçi süpürgeyi al?p uzakla??r.)

ANDI                           Nereye gidiyorsun?

TEM?ZL?KÇ?   Temizli?e dönece?im.

ANDI                           Sen kimsin?


(Temizlikçi cevaplamaz, Andi"nin gözlerinin içine bakar. Temizlikçi gider. Andi elinde topla yaln?z kal?r. Bo?lu?a bakar. Gece bitmek üzeredir. ?afak vakti gelmi?tir. Andi topu al?r ve kenara gider. Duvara t?rman?r ve bir ad?m atar. ?ans? yaver gider.)

(Dino bacan?n arkas?ndan ç?kar. Beyaz pijamalarla. Andi"ye el sallar ama o görmez.)

TÜRKÇE ÇEV?R?: AYSUN ALADA?

HIRVATÇA-?NG?L?ZCE ÇEV?R?: NUSA TORBICA


KARAKTERLER

1k, 4e

ANDI – Gökdelen"de ya?amaktad?r, basketbol oynar, d??ardaki hayata ilgi duymaktad?r

DINO – Andi"nin küçük karde?i, kalp rahats?zl??? vard?r, basketbolcu olmak istemektedir

MONICA – Andi"nin k?z arkada??, Gökdelen"de ya?amaktad?r, çiçeklerle ilgilenmektedir

TONI – Gökdelen"de ya?amaktad?r, basketbol oynar, resimle ilgilenmektedir

DI? SES / BEKÇ? – Yaln?zca anonslar? duyulur.

TEM?ZL?KÇ? – Gökdelen"in temizlik görevlisidir, iyi bir gözlemcidir.


YÖNETMENE NOT: ?talic ve bold yaz?l? k?s?mlar ?iirsel biçimde yaz?lm?? sahne direktifleridir. Yazar bu k?s?mlar?n sahnelenmesini yönetmenin karar?na b?rakm??t?r. Bu oyunu H?rvatistan"da sahneleyen bir yönetmen, cümlelerin yaz? olarak duvara yans?t?lmas?n? tercih etmi?tir. Bu k?s?mlar karakterlerden biri taraf?ndan seslendirilebilece?i gibi sadece sahne direktifi olarak kabul edilip oynanmas? da mümkündür. Bu konuda karar yönetmene aittir.


LANA SARIC -  GÖKDELEN

1. Sahne

DINO               (renkli pijamalar?yla ve kolunun alt?nda bir basketbol topu) Biz bir tak?m?z. Gökdelen"in yurtta?lar?. Bizim Gökdelenimiz eski, gri ve biraz da metruk. Bir sürü kat? var. Ve bir sürü daire. Ve dairelerde bir sürü insan. Birçok da çocuk var. Yani biz çocuklar, hiç s?k?lm?yoruz. Gökdelen"de akl?n?za gelebilecek her ?eyimiz var;  insanlar, yiyecek, her türlü oyuncak, gizli kö?eler ve sakl? geçitler. Burada oynayabiliyoruz. Bu sebeple buray? seviyoruz. Ve bitik bir halde olmas?n? umursam?yoruz. Sadece bir problem var. Buradan ç?kam?yoruz. Gökdelen"in bir ç?k??? yok.

2. Sahne

(Gökdelen"in teras?nda. Projektör ???klar?n?n ve karanl?k gökyüzünün alt?nda. Top yerde sekiyor. Topun pe?inde ko?an oyuncular?n sesi. Yaz havas?.)

(Toni ve Andi, Gökdelen"in çat?s?nda basketbol oynuyor. Dino, Andi"nin küçük karde?i, kenarda oturmu? a?z?nda bir düdükle hakemlik yap?yor.)

DINO               Faul!

TONI               Hay?r, de?ildi!

ANDI               Evet öyleydi.

DINO               Faul!

TONI               Tamam, öyleydi.

DINO   (düdü?ü çalar) Top Andi"de.

(Toni topu Andi"ye atar. Andi yerde sektirir. ?kisi de topa odaklanm??t?r. Andi ata?a geçer. Toni topu ondan çalmaya çal???r. Andi at?? yapar. Ve belki de yüzüncü kez kaç?r?r. Çünkü çok iyi basket oynayam?yordur. Çünkü spordaki ?ans? kelektir. Top Gökdelen"in çat?s?ndan a?a?? dü?er. Bo?lu?a.)

DINO               Hay?r!

(Üçü de çat?n?n ucuna gelir ve dikkatlice a?a?? bakar.)

TONI               Of Andi. Çok salaks?n.

ANDI               Bir top daha gitti.

DINO               Ne yapaca??z? Hadi gidip alal?m, alal?m m??

TONI               Çok komik.

(Üçü de hayal k?r?kl??? içinde hakem yerinin yan?na oturur. Dino lolipop yalar.)

TONI               Gerçekten sakars?n.

ANDI               Senin de ba??na gelebilirdi.

TONI               Ama bir ?ekilde hep senin ba??na geliyor.

(Toni arkas?na yaslan?r. Gökyüzünü seyreder. Dino lolipopunu yalar. Andi bo?lu?a bakar.)

ANDI               As?l sorun ?u ki a?a?? inip topu alam?yoruz. Peki sizce...sizce d??ar? ç?kabilsek nas?l olurdu?

TONI               Ba?ka bir gökdelene girer ve orada ayn? burada oldu?u gibi ya?ard?k.

ANDI               Belki d??arda gökdelenlerde ya?am?yorlard?r. Belki d??ar?s? tamamen farkl?d?r.

TONI               ?üphe...

ANDI               ?imdiye kadar kimsenin gökdelenden d??ar? ç?kmam?? olmas? garip de?il mi?

TONI               Belki birileri ç?km??t?r. Nereden bilebiliriz ki? Ama kimse geri dönüp de d??ar? ç?kt???n? söylemedi.

DINO               Çünkü belki de d??ar?s? daha iyidir. Bu yüzden kimse dönme gere?i duymam??t?r.

ANDI               (çat?n?n kenar?na gelir) Nas?l yapard?n?z? Buradan nas?l ç?kard?n?z? Uçarak m?? Z?playarak m?? Ya da sadece bir ad?m at?p? Kenara kadar gelip, baca??n? ger, bir ad?m at ve sonra...

TONI               (birden panikler, ona do?ru ko?ar ve omzundan yakalar) Kenardan uzakla?! ?htiyac?m?z olan son ?ey senin dü?men.


(Bir temizlikçi çat?n?n ç?k?? kap?s?ndan girer. Elinde bir süpürge vard?r. Sanki insanlar? uza?a süpürmek ister gibi. Görünmeyen tozu süpürür. Sosyal biri olmay? uzun zaman önce b?rakm??t?r. ?nsanlarla konu?may? uzun zaman önce b?rakm??t?r. ?imdi sadece yerleri süpürmektedir. ?nsanlar ondan korkar.)

(K?sa bir giri? müzi?inden sonra hoparlörden Bekçi"nin sesi duyulur.)

BEKÇ? SES Saat 10. Gökdelen"in üzerinde gökyüzü aç?k ve hava ?l?k. Güneybat?dan hafif, ara s?ra orta kuvvette rüzgar esiyor. Toplu alanlar? terk etmeniz ve buldu?unuz gibi b?rakman?z, kulland???n?z e?yalar? alman?z, ???klar? kapatman?z ve dairelerinizdeki panjurlar? indirmeniz rica olunur. Ayr?ca sakinlerimize hat?rlatmak isteriz ki her sene düzenlenen Muhte?em Gökdelen Partisi"ne sadece iki gün, tekrar ediyorum sadece ?-K-? gün kalm??t?r. Yar?n için hava tahmin raporu: Güne?li ve ya??? yok. Güneybat?dan hafif, ara s?ra orta kuvvette rüzgar esece?i tahmin ediliyor. S?cakl?k bugünküne yak?n olacak. Son olarak bütün sakinlerimizi Büyük Gökdelen Piyangosu biletlerini almaya davet ediyoruz. Piyangoyu kazanan ?ansl? ki?i partide aç?klanacakt?r.

(Müzik)

TONI               Hadi gidelim.

DINO               ?imdi nereye gidiyoruz?

ANDI              Sen eve gidiyorsun.

DINO               Neden sizinle gelemiyorum? Sen benim a?abeyimsin. Bana göz kulak olman laz?m.

TONI               (imal? güler) Sana bakamaz. Yapacak ba?ka i?leri var.

(Toni ???klar? kapat?r.)

3. Sahne

(Gökdelenin çat?s?nda, gece. Biri karanl?kta dolan?yor. Çok sessiz bir biçimde. Bir çanta ta??yor. Bir mum yak?yor.)

(Bu Andi)

(Çantay? aç?p içindekileri ç?kar?yor. ?ki minder. Bir örtü. ?ki dilim çikolatal? pasta. Her ?eyi rahat ve romantik bir ortam sa?layacak ?ekilde düzenliyor. Karanl?kta f?s?lda?mak için. Y?ld?zlara bakmak için. Çikolatal? pasta yedirece?i k?z için. Elinde mumuyla Monika girer. ?imdi iki muma sahiptirler. Bütün bir geceye. Çikolatal? pastaya. Ve gökyüzüne.)

MONIKA          (Andi"yi öper) Mmm...Bu tat ne? Çikolata m? portakal m??

(Monika minderleri ve pastay? görür. ?a??rm??t?r.)

ANDI               Küçük bir sürpriz. Bize pasta getirdim.

MONIKA         Bu kadar romantik oldu?una göre yanl?? bir ?eyler yapm?? olmal?s?n.

ANDI               Ne gibi?

MONIKA         Bilmem, yaln?zca tahmin yürütüyorum.

ANDI               Peki ya yapmad?ysam?

MONIKA         O zaman neden böyle davrand???na dair bir fikrim yok.

ANDI               Belki böyle davran?yorumdur çünkü... Seni seviyorum.

(Birbirlerinin gözlerine bakarlar. Monika gülümser ve Andi"yi öper.)

ANDI               Art?k yiyebilir miyiz?

(Monika kafa sallar. Minderlere yerle?ir ve yemeye ba?larlar.)

MONIKA         Mmmm. Çok lezzetli. Kim yapt?? Annen mi?

ANDI               Asl?nda ben yapt?m.

MONIKA         Gerçekten mi?

ANDI               Gerçekten.

MONIKA         Bazen beni gerçekten ?a??rt?yorsun.

(Bir süre sessizlik olur, y?ld?zlara bakarlar.)

ANDI               Bu teras? seviyorum. Y?ld?zlar? görebiliyorsun. Bizden ba?ka kimse yok. Çikolatal? pasta yiyoruz. Sanki bütün teras bizim oturma odam?zm?? gibi.

MONIKA         Kendi oturma odam?z?n olmas? harika olurdu. Ve büyük bir kanepe. Beyaz. Bir dairede. Senin. Benim. Bizim. Dü?ünsene. Harika olmaz m?yd??

ANDI               Yani... muhtemelen olurdu. Ama ne senin ne de benim bir dairemiz ya da kanepemiz yok. Hayal kurmaktan zarar gelmez.

MONIKA         Yine de ister miydin?

ANDI               Neyi?

MONIKA         Ak?am kanepede oturmay?. Kendi evimizde. Çikolatal? pasta yapmay??

ANDI               Beraber ya?amak m? istiyorsun?

MONIKA         Böyle söyledi?inde kula?a aptalca geliyor.

(Monika sessizle?ir, dü?üncelere dalar.)

ANDI               Kötü olaca??n? dü?ünmüyorum, yani seninle ya?aman?n.

(Monika gülümser.)

ANDI               Gel buraya.

(Andi aya?a kalkar ve Monika"ya dans edercesine sar?l?r. Teras?n kenar?na do?ru birkaç dans ad?m? atarlar.)

ANDI               (kenara çok yakla??r) Dü?ünsene, kendini b?rakt???n?... Atlay?p havada uzun, upuzun bir süre boyunca dü?tü?ünü, havan?n seni g?d?klad???n? hissederek, h?zdan ba??n dönerek. Ve a?a??da kocaman yumu?ak bir minder seni bekliyor. Onun üstüne iniyorsun, hiçbir yerin incinmeden. Sonra aya?a kalk?p gidiyorsun. Etraf? geziyorsun. Caddeler ve evler var. Ve içinde büyük bir oturma odas? ve kanepesi olan küçük ve ?irin bir eve ko?uyorsun. ?çeri giriyorsun, kap?y? kapat?yorsun ve oras? senin oluyor.

MONIKA         Peki nas?l geri dönüyorum?

ANDI               Belki dönmek istemezsin. Oray? sevebilirsin.

MONIKA         Peki ne zaman tekrar çikolatal? pasta yiyece?iz? Belki hiçbir zaman, e?er geri dönmezsek.

ANDI               O zaman birlikte giderdik.

MONIKA         ?yi ama neden ba?ka bir yere gitmek isteyelim ki?

ANDI               Bilmiyorum. Özel bir sebepten ötürü de?il. Öylesine. D??ar?da ne oldu?unu görmek için.

MONIKA         Ben d??ar?da ilginç ?eyler oldu?unu dü?ünmüyorum. Olsayd?, insanlar burada Gökdelen"in içinde olmazd?. D??ar?da olurlard?.

ANDI               ?nsanlar ne biliyor?

MONIKA         Gerçekten merak ediyor musun yoksa öylesine sebepsiz yere mi böyle söylüyorsun?

ANDI               Ah, hay?r. Sadece akl?ma geldi, bir basketi daha kaç?r?p bir topu daha a?a??ya, bo?lu?a gönderdi?im zaman. Dü?ündüm ki d??ar? ç?k?p topu al?p gelmek ne güzel olurdu. Bir ku? gibi..  A?a?? do?ru uçup topu kapmak ve tekrar buraya terasa gelmek.. Gökdelenimize. Ama endi?elenme. Uçmay? denemeyece?im. Henüz akl?m? yitirmedim. En çok neyi seviyorum biliyor musun? Seninle terasta çikolatal? pasta yemeyi..


(Sar?l?p öpü?ürler. Tabaklar? ve minderleri al?p el ele ç?karlar. Her ?eyi gören Dino, bacan?n arkas?ndan ç?kar. Üzerinde renkli pijamalar? ve elinde top vard?r. Küçük ???klar? açar. Potan?n alt?na gider ve at?? çal??maya ba?lar.)

4. Sahne

ANDI               (kolunun alt?nda bir topla) Yükseklikten korkuyorum. Bunu Gökdelen"deki çocuklara söyleyemiyorum ama kenara yakla?maktan bile korkuyorum. Ama muhtemelen biliyorlar. Sonuçta bütün hayat?m? biliyorlar. Beni bilmiyor bile olsalar, anlarlard?. Böyle ?eyler fark edilir. A?z?n gerilir. Vücudun kat?la??r. Gülü?ün keskinle?ir. Gözlerinde ciddi bir bak?? olu?ur. Ya da sebepsiz yere abart?l? bir mutluluk. T?pk? dolunay ya da yeni ay gibi. Be? dakikada bir de?i?irim. Korkum de?i?tikçe. Biz Gökdelende ya??yoruz. Ve bu korku beni sürekli takip ediyor. Dü?menin ve duvarlar?n y?k?l?p, y?k?nt?n?n içinde, uçurum kenar?nda kalman?n korkusu. Bazen bu korkuyu unutuyorum. Uzun bir süre dü?ünmüyorum ama her zaman geri geliyor...  Lanet korku. Sonra ke?ke Gökdelen"de ya?amasayd?m diyorum. Ke?ke hiç ya?amasayd?m.


5. Sahne

(Güne?in parlak ???klar?, sis ve bulutlar?n örtüsüyle gelen...)

(Monika, gözünde güne? gözlükleriyle çiçek saks?lar?n? güne?e ç?kar?yor. Birçok çiçek var, renk renk ve onlara müthi? bir ilgiyle yakla??yor;  onlar? suluyor, topraklar?n? kar??t?r?yor ve yapraklar?na su serpiyor. Andi basketbol oynuyor. Dino lolipop yiyor. Hoparlörlerden gökdelen pop müzi?i duyuluyor ve sakinlere uzun ö?leden sonray? geçirebilmeleri için yard?mc? oluyor. Andi basketbol oynamay? b?rak?yor. Terini bir havluya siliyor. Monika"ya yakla??yor. Saks?lardaki çiçeklerden birine dokunuyor.)

MONIKA         Kirli ellerinle dokunma!

ANDI               Bir ?ey yapmad?m.

MONIKA         Hep ayn? ?ey. Dokunma.

DINO               Çiçeklere neden bu kadar özen gösteriyorsun?

MONIKA         Parti için. Buketler haz?rlayaca??m ve y?ll?k projem olarak sunaca??m.

DINO   (Andi"ye) Ya sen? Senin y?ll?k projen ne?

ANDI               Ben çoktan yapt?m. Partideki bilgisayar sisteminden sorumluyum,  ???klar, ses ve özel efektler.

DINO               Peki ben?

MONIKA         Senin bir ?ey yapmana gerek yok. Okulu bitirdi?inde yapacaks?n.

DINO               Niye daha erken de?il?

MONIKA         Kurallar böyle.

DINO               Ödül ne?

ANDI               Ödül yok. Ama projen ne kadar iyi olursa insanlar?n seni hat?rlama ve sana i? verme ihtimali de o kadar artar.

DINO               Anlad?m. Peki bu proje ne olmal??

MONIKA         Akl?na ne gelirse. Hayat?nda yapmak isteyece?in bir ?ey.

DINO              Anlad?m. Yani sen bir çiçekçi olmak istiyorsun.

MONIKA         Evet ve kendi çiçekçi dükkan?m? açmak istiyorum.

(Toni girer. Omzunda çok a??r bir çanta vard?r ve bir ?övale üzerinde büyük bir mukavva ta??maktad?r. Herkes merakla ona bakar.)

TONI               Ne bak?yorsunuz? Yard?m etsenize.

(Andi ?övaleyi yere indirir. Dördü de ?övalenin önünde durur.)

ANDI               Bu ne sürpriz Toni? Ben de çizebildi?in tek ?eyin grafiti oldu?unu dü?ünürdüm.

TONI               Öyleydi de. Ama proje olarak bir ?eyler yapmam gerekiyordu. Akl?ma daha iyi bir fikir gelmedi ve ben de dedim ki grafiti çizebiliyorsam neden resim yapm?yorum?

MONIKA         Bu harika!

TONI               Öyle mi dersin? Daha bitmedi. Hâlâ ortaya ne koyaca??ma karar vermedim.  Ama ?u kenardaki k?s?m bitti.

DINO               Bu bana grafitilerini an?msatt?.

ANDI               ?ki günün kald?. Bitirebilecek misin?

TONI               Bitirmek zorunday?m!

(Çantas?n? açar ve grafiti spreylerini ç?kar?r.)

TONI               K?rm?z? nerede?

(Toni sprey boyalar?n? ?övalenin yan?na dizer, k?rm?z?y? bulur ve çizmeye ba?lar. Dino, di?erleri fark etmeden, Andi"nin oynad??? topu al?r ve potaya do?ru gider.)

TONI               S?k??t?m kald?m. Nas?l devam edece?imi bilemiyorum. Ben de burada çat?da çal??mak daha iyi olur belki diye geldim. Hem burada daha çok ???k var.

ANDI               Bu benim okuldan arkada??m Toni. Birbirimizi o ünlü bir ressam olmadan önceleri tan?rd?k. Daha sonra 13. kata ta??nd? ve ?imdi ?u ??k galerilerden birine sahip, üst kat?nda da büyük bir dairesi var.

MONIKA         Her odas?nda beyaz kanepesi olan bir daire.

ANDI               Ara s?ra eski mahallesini ziyarete geliyor ve benimle çat?da potaya birkaç at?? yap?yor.

TONI               Tabi can?m. Ama 13. kata asla ta??nmazd?m. Çat?ya yak?n oldu?u için son katta kal?rd?m. Basketbol için.

ANDI               Hayal kurmak iyidir. Gerçe?e dönü?ebilir.

MONIKA         Ama fazlas? de?il. Çünkü belki de gerçekle?mezler.

ANDI               Hayallerin yoksa gerçekle?mezler tabi.

TONI               Pozitif dü?üncenin gücü.

(Andi topun sesine döner. Dino at?? yapmaktad?r.)

ANDI               Dino! Ne yap?yorsun?!

(Dino durup ona do?ru döner.)

DINO               Antrenman yap?yordum.

ANDI               B?rak o topu! Çabuk b?rak dedim!

(Dino topu b?rak?r.)

ANDI   (daha yumu?ak) Dino, sana hep ne diyoruz?

DINO               Merdivenlerde a?a?? yukar? ko?mamam?, tramplende z?plamamam? ve basketbol oynamamam?.

ANDI               Peki neden?

DINO               Çünkü yorulmamal?y?m.

ANDI               Topu b?rak ve buraya gel.

(Dino önce tereddüt eder, sonra Andi"nin yan?na gelir.)

(Hoparlörden Bekçi"nin sesi duyulur.)

BEKÇ? SES     (Giri? müzi?i) Saat 14:00. Haberler..."Gri Gökku?a??" anaokulu 114. katta aç?lm??t?r. Anaokulunda en geli?mi? ekipman ve tesisler bulunmaktad?r ve kapasitesi 1000 çocu?a kadar ç?kmaktad?r...27. kattaki bütün panjurlar yenilenmi?tir. Fiziksel Planlama ve Yap? Bakanl???, 41. kat?n sol kanad?n?n kapat?l?p tadilat çal??malar?n?n ba?layaca??n? duyurmu?tur. ?ki ay sürecek olan tadilat s?ras?nda 41. kat?n sakinleri 15. kattaki bloklara ta??nacakt?r... Ve son olarak bütün sakinlerimize hat?rlatmak isteriz ki Muhte?em Gökdelen Partisi yar?n gerçekle?ecektir. Büyük Gökdelen Piyangosu biletlerinden almak için henüz geç de?il. Yar?n partide görü?mek üzere!

(müzik)

ANDI               Bizim ö?le yeme?i için eve gitmemiz gerekiyor. Monika sen de eve geçiyor musun?

MONIKA         Ben biraz kalaca??m, çiçekler biraz daha güne? ????? als?n.

ANDI               Tamam. O zaman yar?n görü?ürüz. Toni, bunu elimizden alma, ünlü arkada??m?zla övünme ?ans?n?n? yani, ba?ar?l? ressam ha, tamam m?? O resmi bitir, olur mu?

TONI               Bitirece?im. Aksi takdirde Gökdelen"de çöp toplayan arkada??n?zla övüneceksiniz.

ANDI               Bol ?ans!

(?kisi ç?kar. Toni de?i?ik spreyleri dener. Monika çiçeklerin etraf?nda dola??r. Toni ona bakar.)

TONI               Monika, k?p?rdama. Öyle kal. Bir santim bile k?p?rdama.

MONIKA         (donmu? bir ?ekilde) Böyle mi?

TONI               Evet, aynen öyle!

(Toni h?zl? h?zl? çizmeye ba?lar.)

MONIKA         Resminde ben de mi olaca??m?

TONI               Evet, olacaks?n. Çözümün çat?da oldu?unu biliyordum. Sonunda resmin ortas?na ne koyaca??m? buldum. Sen ve arka planda çiçekler. Senin için sak?ncas? var m??

MONIKA         Yo, hay?r yok.


6. Sahne

(Gece. Karanl?kta bir siluet çat?n?n kap?s?ndan ç?kar ve küçük ???klar? açar. Bu renkli pijamalar? içinde Dino"dur. At?? yapmaya ba?lar.)

DINO               Ne dilersem gerçekle?ecek olsayd?, istedi?im her ?eyi olabilmeyi dilerdim. Tüm katlardaki merdivenlerde bir yukar? bir a?a?? ko?abilmeyi... Havada z?plamay? ve gökyüzüne dokunmay?. Vücudumdaki zay?fl?ktan kurtulmay?.. Bunu daha kimseye söylemedim, ama ben basketbolcu olaca??m. En iyi skorlar? yapaca??m. Sahada en h?zl? ko?an ben olaca??m.. Gökyüzüne kadar z?playaca??m ve asla yorulmayaca??m.

(Temizlikçi bacan?n arkas?ndan görünür. Sessizce dolan?r; kö?eye gelip Dino"ya bakar.)

7. Sahne

(Gece. Küçük ???klar yanmakta. Çat? balonlar ve kâ??t süslerle dolu. Plastik bardak ve tabaklar her yerde ve içerden, alt katlardan gelen sa??r edici müzi?i hâlâ duyabiliyoruz. Andi potan?n alt?nda duruyor. Topla oynuyor ama sadece zaman geçirmek için. Potaya at?? yap?yor, kenara yakla??yor. Topu b?rak?p yürümeye ba?l?yor, çok dikkatli ve yava?ça. Duvara geliyor ve üstüne t?rman?yor. Orada durup a?a?? bak?yor. Temizlikçi bacan?n arkas?ndan Andi"ye bak?yor. Bu s?rada biri h?zl?ca çat?n?n kap?s?n? aç?yor. Gece elbisesinin içinde Monika, h?zla içeri giriyor. Andi sesi duyuyor, ?a?k?nl?kla sendeliyor ve nerdeyse dü?üyor. Monika o kadar korkuyor ki ç??l?k bile atam?yor ama Andi hemen çat?ya geri z?pl?yor.)

MONIKA         Andi! Sak?n bunu bir daha yapma! Sak?n! Neden böyle bir ?ey yapt?n?

ANDI               Sadece kenarda durup a?a??ya bakmak istedim.

MONIKA         Dü?ebilirdin.

ANDI               Ama dü?medim.

MONIKA         Neredeyse dü?üyordun. Kap?y? açt???mda neredeyse dü?üyordun.

ANDI               Beni ?a??rtt?n.

MONIKA         Dü?ün...

ANDI               Sakin ol.

(Sessizlik... Monika derin nefes al?p verir.)

MONIKA         Andi... E?er dü?seydin, muhtemelen... darmada??n olaca??n gerçe?i d???nda... bunun hakk?nda dü?ünmek bile istemiyorum... çok güzel bir sürprizi kaç?rm?? olacakt?n.

ANDI               Ne sürprizi?

MONIKA         Bir daire kazand?k!

(Kollar?n? Andi"ye dolay?p sevinç ç??l?klar? atar.)

ANDI               Bir daire mi?!

MONIKA         Piyangoda! Muhte?em Gökdelen Piyangosu"nda!

ANDI               Bilet mi alm??t?n? Bilmiyordum!

MONIKA         Dün. Son dakikada! Andi! ?nanabiliyor musun?! Bir daire!

ANDI               ?nan?lmaz! Ne ?ansl? k?z!

MONIKA         Biz bir daire kazand?k. Anl?yor musun? Gerçek, büyük bir daire. 171. katta.  Gayet ayd?nl?k. ?imdi tek ihtiyac?m?z bir kanepe. Büyük, yumu?ak, beyaz bir kanepe. Ben çiçek sataca??m çünkü bu ak?am herkes buketlerime bay?ld?. Sen de çal??acaks?n. Bilgisayarlarla. Ya da ba?ka bir ?ey. Çünkü kesinlikle senin yapabilece?in birçok ?ey var.

(Monika keyifli. Andi pek istekli görünmez. Monika bunu kaç?rmaz.  Geni? gülümsemesi yok olur. Andi"nin isteksiz gülümsemesi iyice solukla??r.)

MONIKA         Sorun ne?

ANDI               Bu çok h?zl? oldu. Geçen gün bununla ilgili konu?uyorduk ve ?imdi...

MONIKA         ?imdi bunu ya??yoruz.

(Sessizlik.)

MONIKA         Çok mu erken?

ANDI               Bilmiyorum. Emin de?ilim. Ne yapmam gerekti?i, gerçekten ne yapmak istedi?im veya nereye gidece?im konusunda dü?ünmek için pek vaktim olmad?. Hayat?m ne durumda ve ben ne yapmal?y?m? Seni sevmedi?imden de?il. Seni seviyorum, Monika. Ama öyle hissediyorum ki... henüz bir ?ey ba?lamad?. Yani daha olacak birçok ?ey var ve ben bunlar?n ne oldu?unu ya da nerede oldu?unu bilmiyorum. Böyle ?eyleri dü?ünmek, tan?mlamaya çal??mak çok güç.

MONIKA         Belirli ?eyler de?iller. Hiçbir zaman de?ildiler. Bunlar bize ba?l?. Sadece bize.

ANDI               Hakl?s?n. Belirli de?iller. Ama belirli ?eyler var. Çünkü sen benim k?z arkada??ms?n. Bir süre sonra gidecekken seninle birlikte ya?amaya ba?layamam. Kalmak istiyorum. Sonsuza kadar. En az?ndan herkes bunu ister. Ve beni bekleyen bir ?eyler oldu?unu hissediyorum. Birileri de?il, bir ?eyler, ve ben o bekleyenin ne oldu?unu bilmiyorum.

MONIKA         Ba?ka bir yerde mi? Nerede? D??arda bir yerde mi?

ANDI              Bilmiyorum.

(Monika ve Andi birbirlerinin gözlerinin içine bakarlar. Andi yere bakar.)

MONIKA         Kenara do?ru yürürsen, sadece dü?ersin. Ve kemiklerini k?rars?n.

(Kap?ya do?ru ko?ar... Temizlikçi görülmemek için hemen geri çekilir.)

ANDI               Monika!

(Ama o çoktan gitmi?tir.)


8. Sahne

(Gökdelen"in çat?s?nda küçük ???klar yanmakta. Muhte?em Parti henüz bitmemi?... Kap? aç?l?r, Toni ve Monika çat?ya ç?karlar. Monika gece elbisesiyledir. Toni ??k bir tak?m elbise giymektedir. Toni yapt??? resmi ta??maktad?r. ?kisi de üzgün görünür.)

TONI               Resmi çat?dan a?a?? atsam iyi olacak.

MONIKA         (fazlas?yla heyecanlanarak) Hay?r!

(Sessizlik.)

MONIKA         Onu geri getiremezsin.

TONI               Geri getirmeye çal??mam?n bir anlam? yok ki. Bitti. Ressam olmayaca??m. Ba?ka bir ?ey olaca??m. Kimse bana iyi oldu?unu söylemedi. Hatta kat sorumlusu, hiç bu kadar garip bir resim görmedi?ini söyledi. Dü?ün! Bunu yüksek sesle söyledi. Ama zaten kimse de sevmedi. Birilerinin be?enebilece?ini de nereden ç?kard?ysam.

MONIKA         Çünkü güzel bir resim. Al???lmam??. Ama güzel.

TONI               Ama bunu kimse fark etmedi.

MONIKA         Bu bazen zaman al?r.

TONI               Ama ço?u zaman sadece bir ?ans?m?z olur.

MONIA            Tekrar dene.

TONI               E?er yapabilseydim, ne yapard?m biliyor musun?

MONIKA         Ne?

TONI               Gökdelen"in ön cephesini boyamak isterdim. Grafiti spreyleriyle. Böylece art?k gri olmazd?. Kendimi bir halatla ba?lay?p çizerdim. Bu yap?lm?? en büyük grafiti olurdu. Kilometrelerce öteden görülürdü. Binan?n bütün çevresini boyard?m. Ama... bunu yapman?n bir anlam? yok. Resmi kim görecek ki? ?nsanlar?n kendilerini halatlara ba?lay?p d??ar? sarkmalar? gerekirdi. Böyle bile göremezlerdi. Çok yak?nda olduklar? için. Havadaki bir sergiyi kim görmek ister ki? Burunlar?n?n ucundaki resme bile bakmazlarken...

Asl?nda korkuyorum. Yeterince iyi olmad???mdan ya da hiçbir zaman yeterince iyi olamamaktan korkuyorum.

MONIKA         Ben bu konu hakk?nda pek bir ?ey bilmiyorum, yani resimle ilgili. Sen iyi misin veya ortalaman?n üstünde misin bir ?ey söyleyemem. Ben sadece bir bukette renklerin nas?l bir araya getirilece?ini ve do?ru çiçekleri seçmeyi biliyorum. Ama senin resmini be?endim. Ve resimde yer almak da ho?uma gitti. Zar zor fark ediliyor olmama ra?men. Sadece yüzümdeki ifade. Ama bu ayn? zamanda en önemli ?ey. Ve arkadaki çiçekler. Ve ben senin yap?? ?eklini de sevdim, grafiti spreylerini kullanman?. Kimse bu ?ekilde yapm?yor. Seni seviyorum. Ve hep sevece?im.

(Ressam ve onun ilham perisi göz göze gelirler. Öylece kal?rlar. Birileri ?efkati resmetmi?, kal?n bir f?rçayla yüzlerine. O gece bir büyücü, öpücükler üfledi havaya.)

(Toni Monika"y? öper. Monika önce tereddüt eder. Sonra öpü?meye devam ederler. Elinde süpürgeyle temizlikçi bacan?n arkas?ndan ç?kar. Onlara bakar. Bacan?n di?er yan?ndan renkli pijamalar?yla ve elinde topla Dino ç?kar. Kap? sessizce aç?l?r ve Andi çat?ya ç?kar. Sahneyi görünce geri döner. Toni ve Monika onu fark etmezler. Temizlikçi ve Dino bacan?n iki yan?ndan onu görürler. Ama Andi ba?ka kimseyi görmez. Hemen ayr?l?r. Kap? çarpar.)

MONIKA         (birden döner) O kimdi?

TONI               Bilmem. Herhalde temizlikçidir.


9. Sahne

(Gece. Gökdelen"in çat?s?. Andi basketbol oynar. Dino lolipop yer. Andi topu sinirle çarpar. Dino lolipopunu yerken sessizce Andi"yi izler. Arkada temizlikçi yerleri süpürür.)

DINO              Patlatacaks?n.

(Andi onu duymaz.)

ANDI               Ne dedin?

DINO               Patlatacaks?n. Topu. Çarp?yorsun.

ANDI               Ee n"olmu?? Patlasa ne olur?

DINO               Delisin.

ANDI               Hay?r de?ilim.

DINO               Bu bizim son topumuz. Spor Komisyonu yenilerini verene kadar ba?ka top bulamay?z. Ve bu gelecek seneden önce olmayacak. Yenilerini yapt?klar? zaman.

ANDI               Biliyorum.

(Andi topu b?rak?r, Dino"nun yan?na oturur. Dino ona lolipop verir. Andi ve Dino, Gökdelen"in çat?s?nda lolipoplar?n? yerler.)

ANDI               Topu dü?ürsek ne olurdu?

DINO               Gidip al?rd?k.

ANDI               Nas?l?

DINO               Bir yolunu bulurduk.

(Sessizlik.)

DINO               Ben basketbolcu olaca??m. Gerçekten.

(Andi ona bakar.)

DINO               Yorulmamam da gerekse. Topu tekrar kay?p etsek de. Bir yolu olmal?. En az?ndan ben her ?eyin mümkün oldu?una inan?yorum.

ANDI               Biliyor musun sen ilginç bir çocuksun?

(Hoparlörden Bekçi"nin sesi duyulur. )

BEKÇ? SES     (giri? müzi?i) Saat 22:00... Gökdelen"in üzerinde gökyüzü aç?k ve hava ?l?k. Güneybat?dan hafif, ara s?ra orta kuvvette rüzgâr esiyor. Toplu alanlar? terk etmeniz ve buldu?unuz gibi b?rakman?z, kulland???n?z e?yalar? alman?z, ???klar? kapatman?z ve dairelerinizdeki panjurlar? indirmeniz rica olunur... Yar?n için hava tahmin raporu aç?k ve orta kuvvette rüzgâr. S?cakl?k bugünküne yak?n olacak.

ANDI               Hadi gidelim.


10. Sahne

(Gökdelen"in çat?s?nda, gece. Dino, renkli pijamalar?yla ve topla kap?dan ç?kar, küçük ???klar? açar. Potan?n alt?nda durur. Potaya bakar. Topu sektirir ve potaya do?ru ko?maya ba?lar, sanki diledi?i her ?eyi yapabilecekmi? gibi. Sanki bu yapaca?? son ?eymi? gibi. I??klar kapan?r, karanl?k olur.)

11. Sahne

(Utangaç ???nlar? sabah güne?inin, parlamakta içinden sis ve bulutlar?n örtüsünün.)

(Dino, renkli pijamalar?yla, potan?n alt?nda yatmaktad?r. Uyuyormu? gibi. Ya da donmu? gibi. Top biraz ileridedir. Aniden kap? aç?l?r. Temizlikçi ve Andi ko?arak gelirler. Andi, Dino"yu görünce durur.)

TEM?ZL?KÇ?   Onu burada buldum. Yerde.

(Andi ve Temizlikçi yava?ça Dino"ya yakla??r. Andi ona dokunur. Basketbol formas?n? ç?kar?p Dino"nun ba??n? örter.)

TEM?ZL?KÇ?   Ama nas?l?

ANDI                           Kalbi. Yorulmamas? gerekiyordu.

(Andi, Dino"yu kuca??na al?r uzakla??r.)

12. Sahne

(Gökdelen"in çat?s?nda, gece. Küçük ???klar yan?yor. Andi ve Toni potan?n alt?nda.)

TONI               Gerçekten oynamak istiyor musun Andi?

ANDI              Evet.


(Oyun ba?lar. Top yerde sekiyor. Topun pe?inde ko?an oyuncular?n sesi. Basketbol oynayan iki rakip. Bu hayatlar?n?n son oyunuymu? gibi. Çaresizce say? yapmaya çal???yorlar. S?rtlar?ndan ter ak?yor. Kaslar? kas?l?yor. Ters bak??lar at?yorlar. Söylenmemi? sözleri yutuyorlar.)

(Andi çembere do?ru yükselir, Toni blo?a kalkar. Andi Toni"yi ittirir. ?kisi de yere dü?er, Andi Toni"nin üstündedir.)

TONI               Üzgünüm, Andi. Dino için üzgünüm.

ANDI              Ben de üzgünüm. Her ?ey için.

TONI               Ne her?eyi?

ANDI               Dino için. Senin için. Monika için.

(Toni, Andi"nin alt?ndan kurtulur. ?kisi de aya?a kalkar. Toni sessizce Andi"ye bakar.)

ANDI               Sizi gördüm.

(Sessizlik.)

TONI               San?r?m ona a????m. Üzgünüm.. Ve san?r?m sen art?k ona a??k de?ilsin. Kendim için bahaneler üretmiyorum ama bence o da art?k sana a??k de?il.

(Andi ona vuracakm?? gibi elini kald?r?r. Sonra geri indirir. Toni gider. Andi yaln?z kal?r. Temizlikçi bacan?n arkas?ndan ç?kar, ama bu kez saklanmaz. Kenara yakla?an Andi"nin yan?na gelir.)

TEM?ZL?KÇ?              Yaral? bir benlik, incinmi? duygularla ayn? ?ey de?ildir. E?er do?ru k?z? bulduysan, onu mutlu et. E?er bu, do?ru k?z de?ilse, gitmesine izin ver ve aramaya devam et. Ama e?er önce o do?ru olmayan k?z aramaya karar verirse, ona k?zmamal?s?n.

(Andi aniden döner ve Temizlikçi"yi görür.)

ANDI                           Sen bu konuyu nereden biliyorsun?

TEM?ZL?KÇ?   Öyle i?te. Baz? ?eyler duyuyorum. Buralarda.

ANDI                           Her neyse, bu onunla ilgili de?il.

TEM?ZL?KÇ?   Neyle ilgili o zaman?

ANDI                           Benimle. Benim en büyük kusurum çok fazla dü?ünmem.

TEM?ZL?KÇ?   Ayn? zamanda, en büyük erdemin.

ANDI                          Kendime yard?m edemiyorum. Usand?m. Akl?ma binlerce soru geliyor. Elde edebilece?im ?eyler bu kadar m?, yoksa dahas? var m?? Bilmedi?im ?eyler? Bazen içimde öyle bir his oluyor ki... bir yerde... ba?ka bir yerde... uzak bir yerde, bilinmeyen bir yerde, güzel ?eyler bekliyor.

TEM?ZL?KÇ?   O zaman git, bul onu.

ANDI                          Bu o kadar kolay de?il. Gitmek.

TEM?ZL?KÇ?              Belki de orada farkl? bir ?ey yok. ?nsanlar, o?lanlar bir gökdelenin çat?s?nda basketbol oynuyorlar, çikolatal? pastalar ve onunla birlikte ya?aman? isteyen bir k?z.

ANDI                          Belki. Ama bu ad?m? atmaya korkuyorum. D??ar? ç?kmaya. Çünkü tamamen bilinmeyen bir yerde olaca??m.

TEM?ZL?KÇ?              Kimse sana kendinle ilgili ne yapman gerekti?ini söyleyemez. Bunu sadece sen yapabilirsin.

ANDI                           Ama bu zaten imkans?z.

TEM?ZL?KÇ?   Kenara gelmek. Ad?m atmak. Ve sonunda...

ANDI                           Bu Gökdelen"in bir ç?k??? yok.

TEM?ZL?KÇ?   Hay?r, yok. Sadece...

(Andi onu süzer.)

TEM?ZL?KÇ?              Sadece inan?rsan onu bulabilirsin. Yoksa z?plamak için oldukça yüksek.

(Andi, Temizlikçi"ye bakar. Temizlikçi süpürgeyi al?p uzakla??r.)

ANDI                           Nereye gidiyorsun?

TEM?ZL?KÇ?   Temizli?e dönece?im.

ANDI                           Sen kimsin?


(Temizlikçi cevaplamaz, Andi"nin gözlerinin içine bakar. Temizlikçi gider. Andi elinde topla yaln?z kal?r. Bo?lu?a bakar. Gece bitmek üzeredir. ?afak vakti gelmi?tir. Andi topu al?r ve kenara gider. Duvara t?rman?r ve bir ad?m atar. ?ans? yaver gider.)

(Dino bacan?n arkas?ndan ç?kar. Beyaz pijamalarla. Andi"ye el sallar ama o görmez.)Facebook! TwitThis