Et

2004 y?l?nda Dünya prömiyeri yap?lan Et tiyatro oyunu, bir anne-k?z ili?kisini konu al?r ve bir gazete makalesi baz al?narak yaz?lm??t?r. ?u anda ya?l? ve fakir olan anne, k?z? Aisha"ya k?zg?nd?r çünkü Aisha hayat kad?nl??? yaparak para kazanmaya ba?lay?nca annesine bakmay? reddetmi?tir. Aisha annesinin yönlendirmeleri sonucunda hayat? mahvoldu?u için böyle davranmaktad?r. ?iddetli bir tart??ma s?ras?nda Anne, Aisha"n?n yüzüne asit döker ve onun güzelli?ini mahveder.

TÜRKÇE ÇEV?R?: AYSUN ALADA?

HIRVATÇA-?NG?L?ZCE ÇEV?R?: IVANA IVKOVIC


tek perde

KARAKTERLER:

2k

ANNE – Zor bir hayat geçirmi?tir, k?z?n?n ayn? zorluklar? ya?amamas? ve ikisinin birlikte rahat bir ya?am sürebilmeleri için elinden geleni yapmaya haz?rd?r.

AISHA – Do?umundan itibaren annesinin onun için tasarlad??? plana uyar ve onun seçti?i yolu izler.

DI? SES / ?ÜPHE – Anne"nin ve Aisha"n?n içindeki ?üphe, yaln?zca ses olarak duyulur

ERKEK SESLER? – Diyalog halinde iki erke?in ve ayr?ca ba?ka bir sahnede bir erke?in yaln?zca sesleri duyulur?U AN – ?Y? HABER/KÖTÜ HABER

- New York – Brooklyn Polis Departman?"n?n raporuna göre 35 ya??nda Amerikal? bir kad?n, e?ini dövdükten sonra ayakkab?s?n?n ince uzun topu?uyla öldürmekten cinayetle suçlan?yor. ?anss?z koca, bir gece kulübünün önünde gö?süne, ba??na, gövdesine ve boynuna ald??? darbeler sonucu gecenin erken saatlerinde öldü.

- Bangkok – Doktorlar, gözlerine göz damlas? yerine yanl??l?kla ekstra güçlü bir yap??t?r?c? süren 81 ya??ndaki Taylandl? ke?i?in gözlerini zorlukla kurtard?. Angthong Hastanesi"nde gerçekle?en operasyon iki saat sürdü ve cerrahlar yap??an göz kapaklar?n? ay?rmak için aseton kulland?. Angthong"da bir tap?nakta ya?ayan Phra Khru Prapatworakh"un sa?l?k durumu iyi.

- Anchorage – Cerrahi ameliyat sonucu, 44 ya??ndaki adam?n kopar?lm?? penisi yerine dikildi.  Tart??ma ve ard?ndan bar??ma seksi sonras?nda, kocas?n?n cinsel organ?n? kesip klozete atan ve sifonu çeken öfkeli e?, ?anss?z adam? hastaneye götürürken polis taraf?ndan aranan yerel bir tesisat firmas?, tuvaleti söküp kesilmi? penisi bulmay? ba?ard?.

- ?stanbul – Türkiye"de bir hapishanede, hücreleri aras?nda bir delik kazarak ili?kiye giren ve bu ili?kiden bir çocuklar? do?an tutuklu adam ve kad?n, devlet mal?na zarar vermekten fazladan dört aya mahkûm edildi. Adam öldürmekten hüküm giyen Seylan Çördük ve bomba yerle?tirmekten tutuklanan Fikret Ö?et"in, hücrelerini ay?ran duvarda on santimetre geni?li?inde bir delik açmay? ba?ard?klar? ö?renildi.

- Hong-Kong – Doktorlar, bir tart??ma sonucu annesi taraf?ndan yüzüne hidroklorik asit dökülen 23 ya??ndaki kad?n?n hayat?n? kurtarmaya çal???yor. Genç kad?n?n annesi, neden böyle bir ?ey yapt??? soruldu?unda k?z?n?n hayat kad?nl??? yaparak para kazanmaya ba?lad?ktan sonra hem duygusal hem de maddi aç?dan kendisiyle ilgilenmedi?ini söyledi.

YAKINDA

ANNE                         Yak?nda. Çok güzel olacaks?n. Kolayca do?acaks?n. Sanki güzel bir hayat?n olaca??n? biliyormu? gibi. Sen do?arken ben gülümseyece?im. Benim gülümsemem senin yüzünde sürecek.

Yak?nda. ?ki ki?i ama birbirinin ayn?. Seni uyurken seyredece?im. Benim kanatlar?m?n alt?nda sana hiçbir ?ey olmayacak. Sadece büyüyeceksin. Ben dengeni bulman için elini tutaca??m sana yava?ça yürümeyi ö?retece?im. Sen yenilmez olacaks?n. Hiçbir ?eyden korkmayacaks?n. Nereye gidersen, sessizce seni takip edece?im. Fark ettirmeden. Her zaman haz?r bir ?ekilde. Tam arkanda. Yan?nda.

Yak?nda. Seni kollar?ma alaca??m. Benim k?r?lgan hazinem. Seni so?uktan, rahats?z edilmekten, kötülükten koruyaca??m. Sana kötü hiçbir ?ey olmayacak. Sana kötü bir ?ey olamaz. Uyu. Ayd?nl?k bir yüz. Büyük gözler. Uzun ad?mlar. Mutlulu?un sembolü.

?ÜPHE

?ÜPHE             Hiç ?üphe ettin mi?

ANNE                          Hay?r.

?ÜPHE                        Hiç mi? Karn?nda döndü?ünde ve o küçük ayaklar?yla seni tekmeledi?inde? Ba?aracak m? diye merak ettin mi?

ANNE                          Ba?aracak.

?ÜPHE                        Ba?armak zorunda. Hem kendi hem senin iyili?in için. Çünkü sen ba?aramad?n.

ANNE                         Hay?r, ba?aramad?m! Ama ?imdi eskisinden daha çok ?ey biliyorum. Ona do?ru yolu gösterece?im.

?ÜPHE                        Gerçek bir insan olabilmesinin tek yolu bir ?eylere sahip olmak. Ama ona bunun hakk?nda ne söyleyebilirsin ki? Sen hiçbir ?eye sahip de?ilsin.

ANNE                         Sahiptim. Benim hazinem içimde. Tazelik, gençlik, porselen cilt, mükemmel bacaklar.

?ÜPHE                        Ya ?imdi? Kendine bir bak. Cildin sark?k. Di?lerin sar?. Kilo ald?n. Art?k hiçbir ?eyin yok.

ANNE                         ?nsanlar yeniden üretme yetisine sahip. Bilgeli?ini gelecek nesillere aktarma yetisine. O benden daha ak?ll? olacak. Sahip oldu?u her ?eyi de?erlendirecek. Kusursuz bir ürün olmak ve kendini satmak zorunda. Ba?ar?, para demek.

?ÜPHE             Ba?ka yol var m??

ANNE                          Herkesten daha iyi biliyorum, yok. Ben denemi?tim.

?ÜPHE             O da deneyebilir mi?

ANNE                         Denemek ve kaybetmek mi? Hay?r. Sadece bir hayat? var. Bir amac? olmal? ve ona ula?mak için istikrarl? olmal?. Bunu yapmazsa, o da...

?ÜPHE             Senin gibi olur.

ANNE                         Benim gibi. Hiçbir ?eyi, hiç kimsesi olmaz. Sen bu konuda ne biliyorsun ki? Sen ancak ba?kalar?na i?kence edersin.

?ÜPHE             Ben ?üpheyim. Görevim soru sormak.


?U AN – SUÇLUSUN ANNE

AISHA                        Bir zamanlar güzeldim. Bir zamanlar ya??yordum. K?sa bir süre önce Aisha"yd?m. ?imdi hiç kimseyim.

ANNE                          Benim bir suçum yok.

AISHA                        Suçlusun anne. Sen anne de?ilsin. Sen bir timsahs?n. Benim art?k bir annem yok. O beni do?urdu ve sonra da öldürdü. Tenim yand?. Gözlerim yand?. Kaslar?m eridi. Bana bakacak bir erkek dahi yok art?k. Yapabilece?im tek ?ey birle?mi? bedenlerin ?ehvetini ve terini zihnimde yeniden canland?rmak.

T?rnaklar?n?n s?rt?mda b?rakt??? izler. Tuzlu ve ac? yatakta pis çar?af?n üzerindeki lekeler ve öpücükler ve olmayan a?k, ama en az?ndan ya??yordum.

Onun alt?na her yatt???mda ve y?k?c? bir ?ekilde ç?lg?nca sallanan omuzlar?n? seyretti?imde ????? görüyordum.

Binlerce ???k. ?ehrin k?rm?z? ve sar? ???klar?. Kulüp ???klar?n?n huzmesi.

Binlerce ki?inin ayak sesleri. Dans edenlerin kulaklar?n? sa??r eden müzik, o kadar yüksek ki beyni vuruyor.

Z?pl?yorlar ve dans ediyorlar ve z?pl?yorlar ve dans ediyorlar ve z?pl?yorlar ve dans ediyorlar ve ben de onlarla z?pl?yorum. Sert yatakta sekiyorum, ç?plak ve solgun. Kal?n ve kirli pencere cam?n? k?r?yorum ve uçuyorum, onlar?n aras?na dal?yorum ve ellerini bana uzat?yorlar, beni kar??l?yorlar, etimi kavr?yorlar ve ben gülüyorum, zevkle ba??r?yorum ve ya??yorum, ya??yorum, ya??yorum.

ANNE                          Burada kalabilirdin.

AISHA                        Kalamazd?m. Bana ne yapaca??m?, nereye gidece?imi, nereye gitmeyece?imi ve ne büyüklükte ad?m atabilece?imi söyleyip duran senle buraya t?k?lmak...

ANNE                          Ben senin hayat?n?n ba?ar?yla parlamas?n? istemi?tim.


GEÇM?? – DERS

ANNE                          Karn?n? içine çek. Bu nas?l bir duru?? Kahretsin, dik dur.

AISHA             Beni gören yok.

ANNE                         Derinin alt?na i?lemeli. Birinin görüp görmemesi önemli de?il. Her zaman böyle olmal?s?n. Güzel. Çekici. Cazibeli.

AISHA             Ama zaten cazibeliyim, öyle de?il mi?

ANNE                         Çok aptals?n tatl?m. Daha fazla olabilirsin. Aksak bir leylek gibi yürüyorsun. Ve gö?üslerini göstermekten utan?yorsun.

AISHA             Utanm?yorum.

ANNE                         Utan?yorsun. Ama geçecek. Pratik yapmal?s?n. Ba?ar? kendili?inden gelmez. Kan. Ter. Sidik. Angarya i?ler.

AISHA             Sonra?

ANNE                         Sonra ne istersen yapabileceksin. Nas?l ya?ayaca??n? seçeceksin. ?stedi?in her ?eyi alacaks?n. Her ?ey senin olacak.

AISHA             Peki, güzel olmasayd?m ne olurdu?

ANNE                          Hiçbir ?ey. Kimse sana bakmazd?. Aç kal?rd?n ve boku yerdin.

AISHA             Anla??lan sen yeterince pratik yapmad?n.

ANNE                          Seni küçük s?çan. Kim demi? yapmad???m??

AISHA             Peki neden buraday?z?

ANNE                         Bir hata oldu. Babanla ölümcül bir hata. Bak ne kadar iyiyim. Sana her ?eyi ba?tan söylüyorum. Umar?m ikinci kez söylememe gerek kalmaz.

AISHA             Peki nihayet ne zaman d??ar? ç?kabilece?im?

ANNE                         Haz?r oldu?unda. Bitmi? ve kusursuz bir ürün oldu?unda. Ya?ayacaks?n. Çok çok güzel bir hayat ya?ayacaks?n. Güzel ?eyleri herkes sever. Pahal? olmalar? çok kötü. Sahip olamamam?z çok kötü. ?u açlara yemek verenlere ne diyorsun? Aptallar... Onunla kimsenin doymayaca??n? biliyorlar m?? Hay?r, bilmiyorlar. Gerçek açl??? bilmiyorlar. Kristal. Par?lt?. P?rlantalar. Kristal. Par?lt?. Mal, mülk, para. Pa-ra. Ac?kt?m. Evde yiyecek hiçbir ?ey yok.

AISHA             Ben de ac?kt?m.

ANNE                         Ben sana yard?m ettim, ?imdi de sen bana edeceksin. Senin süründü?ünü görürsem ölürüm. Seni seviyorum.

AISHA             Ben de seni seviyorum.

ANNE                          Söylediklerimi dinleyecek misin?

AISHA             Dinleyece?im.

ANNE                          Korkuyorum.

AISHA             Sen mi? Neden?

ANNE                          Ya beni terk edersen?

AISHA             Seni terk etmeyece?im. Sen beni etmedin.

ANNE                          Hep birlikte olduk. Sadece ikimiz.

AISHA             Sadece ikimiz, ba?ka kimse olmadan.

ANNE                         Ba?ka birini daha m? isterdin? Üzgünüm. Bu olmayacak. Kendini haz?rla. Etraf?ndaki her kad?n seni öldürmek isteyecek ve her adam sana sahip olmak. Hiç arkada??n olmayacak. Ama her zaman annen olacak. Ve ?imdi sahip oldu?un her ?ey. Dünyan?n ortas?nda bir sütun var, sonsuz uzunlukta, sonsuz sa?laml?kta. Kainata kadar uzanan. O senin satmak zorunda oldu?un her ?eyden olu?uyor ve sat?n alabilece?in ?eylerden. PARA.

GEÇM?? – TATLI ÇOCUKLARIN E?LENCES?

ANNE                         Senden daha iyi de?iller. Kafan? kar??t?rmalar?na izin verme. Onlara iyi davran. Seni sevmelerini sa?la.

AISHA             Beni sevmeleri gerekmiyor. Ödemeleri yeter.

ANNE                         Ödeyecekler ama onlar? memnun et. Tatmin et. Sana al??maya ba?layacaklar. Yeme?e gereksinim duyduklar? gibi sana da duyacaklar. Suya ve ????a duyduklar? gibi. Onlar? kontrol edecek güce sahipsin. Sen muhte?emsin. Onlara di?lerini göster. Nazikçe ?s?r. Biraz kanlar?n? ak?t. Sana minnettar kalacaklar. Ve biri sana a??k oldu?unda, onun fark?na var. Gözlerine bak. Kör ve nemli olacaklar. Elini al. Yol göster. Ona iyi hissettir. Sende olmayan her ?eye sahip olmal?. Ve seni sonsuza kadar sevmeli.

AISHA             Ben ac?kt?m.

ANNE                          Orada yemek var. Haz?r m?s?n?

AISHA             Haz?r?m.

(Anne Aisha"y? partiye iter.)

ERKEK SESLER?        +?arap i?renç.

-Berbat parti.

+Hadi ba?ka bir yere gidelim.

-Hadi. Hay?r. Bekle. ?uraya bak.

+Nereye? Ne?

-Orada.

+Mmm. Çok ho?. Kalsak m??

-Biraz daha kalal?m. ?una baksana. Önden görünü?üne....Ve yürüyü?üne.

+Al?p, ?u masalardan birinin üzerine uzat?p, çama??r?n? ç?karas?n geliyor.

-Çok ho?. Ve ürkek.

+Bir ?eyden korktu?u yok. Sadece yolun ba??nda.

ANNE                         Bunlar?n hepsine çal??t?k. Dik dur. Kafan? kald?r. Sana baks?nlar. Karanl?kta di?leri fla? gibi parl?yor. Seni yiyip bitirmek istiyorlar. Dikkat! Asla tabaklar?na dü?me. O zaman seni kovalamazlar. Seni istiyorlar. Seni izliyorlar. Sadece bak. En güzel ?ekilde.

AISHA                        Buras? çok ho?. Parlak ve ???l ???l. Bu.. buras? benim dünyam. Olmak istedi?im yer. Herkes bunu ister, herkes. Ve ben buraday?m. BEN!

?ÜPHE

?ÜPHE            Hiç ?üphe ettin mi?

AISHA             Hay?r.

?ÜPHE                        Hiç mi? Geceleri? Uyuyamad???n zamanlarda? Kendine hiç sordun mu-ba?ka bir yolu var m? diye?

AISHA             Hay?r. Eminim.

?ÜPHE            Kendine hiç sordun mu-ne kadar ileri gidebilirim?

AISHA             Ne kadar ileri gidebilece?imi biliyorum. Sonuna kadar.

?ÜPHE            Peki ya yorulursan?

AISHA             Yorulmam. Motivasyonum tam.

?ÜPHE            Hep böyle olaca??na emin misin?

AISHA             Sen ne dü?ünüyorsun?

?ÜPHE            Ben ?üpheyim. Dü?ünmek zorunda de?ilim. Ben sorgular?m.

AISHA             Benim ?üpheye dü?memi sa?layaca??na m? inan?yorsun?

?ÜPHE                        Hay?r. Ben sesli bir ?ekilde söylemek için buraday?m. Senin bazen kendi kendine dü?ündü?ün ?eyleri. Yata??nda döndün durdun, öyle de?il mi? Kafan? yast???n alt?na gömdün, terledin, sorgulad?n ve kalp at??lar?n? duydun-güp güp güp güp-Belki ba?ka bir yolu vard?r? Büyüdü?ünde ne olmak isterdin?

AISHA             Mutlu. Ve karn?m tok.

?ÜPHE                        Ya da bir ba?kas?n?n eti? Evcil hayvan?n evcil hayvan?. Bombok. Ya?lanmaktan korkmuyor musun? Aksi olmaktan? Kuruyup gideceksin. Dilin yere sarkacak. Ve yeri yalayacaks?n. Boku yutacaks?n. Ve tozu, kiri hepsini yutacaks?n. Nefret edeceksin. Dudaklar?nda bir lanetle öleceksin. Ya da bunlar?n senin ba??na gelemeyece?ini mi dü?ünüyorsun? Çok özel oldu?unu mu dü?ünüyorsun?

AISHA             Gözlerin var m?? Bana bir bak. Nas?l görünüyorum?

?ÜPHE                        Gözlerin aç?k uyuyorsun ve hiçbir ?ey görmüyorsun. Uyand???nda tuvalete sar?l?p kusacaks?n.

AISHA             Defol git zeka parças?. Ba?ka aptallar? sorgulat.


GEÇM?? – ?DEAL EVC?L HAYVAN

ANNE                          Aisha?

AISHA             Ne?

ANNE                          Dü?ünüyorum da.

AISHA             Ne dü?ünüyorsun?

ANNE                          Senin hakk?nda. Büyüdün. Zaman nas?l da çabuk geçiyor?

AISHA             Ya?lan?yorsun.

ANNE                         Ve sen. Zaman? geldi. Gelece?ini garanti alt?na almal?s?n. Kendin için en iyisini yapmal?s?n. En iyi evcil hayvan? bulmal?s?n. Sana bakacak, seni besleyecek ve s?cak tutacak.

AISHA             Neden ?imdi?

ANNE                         Daha sonra yorulabilirsin, vazgeçebilirsin, cesaretin k?r?labilir. Çelimsizle?ebilirsin. Kurursun. Belki yüzün solar. Ya da saçlar?n dökülür. Cildin portakal rengine döner. Di?lerin çürür, nefesin kokar. Kendini garantiye al. Evlen.

AISHA                        Daha yeni ya?amaya ba?lad?m. Özgürlü?ümü ba?lamak m??

ANNE                         Ba?la. Bir ?ey kaybetmeyeceksin. Her ?eyi kazanacaks?n. Hala yapabiliyorken yap Aisha. Kendin için. Benim için. Hat?rla. Sen dinlendin, ben çal??t?m. Köle gibi çal??t?m. Benim can?m yand?. Sen uyudun. Umursamadan uyudun. Ben sana bakt?m. YALNIZ. BEN. Tek ba??ma. ?imdi s?ra sende.

GEÇM?? – 360 DERECE SICAKLIK

AISHA                        Nas?l göründü?ünü bile bilmiyorum. Di?erleri gibidir herhalde. Göze çarpan bir yan? olmayacak. Beni gördü?ü andaki yüz ifadesi d???nda. Onu gördü?ümde. Hemen dü?ünmeye ba?layaca??m. Seni nas?l ayartabilirim? Masum de?ilim. Sana ait de?ilim. Ama beni yarg?lamayaca??n? biliyorum. Seni beyaz elimle, bembeyaz gö?sümün üzerinde tutaca??m. Kedi bacaklar?mla sarmalayaca??m, nefessiz kalana kadar kaburgalar?n? s?kaca??m. Günler büyük bir kum saatinde akan kum taneleri gibi geçecek. Yaln?z kalmaktan korkuyorum. Gece, yatakta, karanl?kta. Terli, sessiz, bo?. Rüyalar, kabuslar. Etçil bir bitki. Beni içten içe yiyor. Odama gel. Ben uyurken yata?a uzan. Beni kollar?nda salla. 360 derece s?cakl?k. Lütfen. Ba?ka hiçbir ?ey istemeyece?im. Ortaya ç?k. Seni ba?tan ç?karaca??m. Ç?plak bedenini öpece?im, sana sahip olaca??m, seni sevece?im ve sonunda seni kaybedece?im.

GEÇM?? – R?NGDE

AISHA                        Gözleri parl?yordu. Bir an için gaddar olabilece?ini bile dü?ündüm. Yüzü çocuk gibiydi. Hiç de kötü görünmüyordu. ?deal evcil hayvan.

ANNE                          Ama yanl?? oldu.

AISHA                        Ba??ndan beri. Kötü performanslar için do?dum ben. Boks ringinin ortas?nda bir evlilik yata??. Ben ,ben, SEN de?il, ben oradayd?m. Yumruklar yüzüme geldi. Açlar?n alk??lar?. Ay?a, Ay?a, hadi Ay?a! Sen di?erlerinden de güçlü alk??lad?n. Devam! Devam! Formda kal. Yumruklar önde. Ayaklar pozisyonda. Pes etmek yok.

ANNE                          Hay?r, cesur olanlar için yok.

AISHA                        Gökyüzünde bir y?ld?z var. Akl?nda bir hedef. Onu takip et. Körü körüne ve ?srarla. S?k?nt?ya de?ecek.

ANNE                          Böyle olabilirdi.

AISHA                        Ne kadar ac? çekti?inin hiç önemi yok mu? S?rt?n?n üstüne dü?tü?ünde nas?l görünecek? Bacaklar?n ayr?lm??, dövülmü? ve kanlar içinde. Uyluklar?n kan içinde. Yerde. Ben.

ANNE                          Bu maçta daha ak?ll?ca dövü?ebilirdin.

AISHA                        Yapabilirdim. Ve yok olabilirdim. Yok olmaya ba?lad?m bile. Buhar olmaya. Gökyüzünde küçük bir k?vr?m.

ANNE                          Kaçt?n.

AISHA                        Sonunda ac?mas?z, küçük ve ?i?man efendimden uzakta. Sadece kendime aitim.

ANNE                          Sen herkese aitsin.

AISHA             Kendime.

ANNE                          Herkese.

AISHA                        Kendime. Her seferinde yeni dar bir yatak olsa bile. Farkl? ama benzer k?ll? omuzlar. Pis ter kokusu. Ama hep, hep ayn? ???k. Bana sahip oldu?unu dü?ünen kimse yok. Kim benim dü?ünme yetimi almak ister, ya?ama yetimi? Senden ba?ka hiç kimse. Bir ba?kas?n?n kurtar?c?s? olmak isteyecek birileri oldu?u gibi aptal, naif bir dü?ünceyle ne kazanaca??m?z? dü?ündün? Böyle bir ?ey yok. Kar??l???nda kan?n? vermezsen yok.

GEÇM??  A?ZINI AÇ

AISHA                        A?k?m. ?çeri gel. Rahatla. Ayakkab?lar?n? ç?kar. Susad?n m?? A?k?m. Gel. Dokun bana.

A?k?m. Rahatla. Ben iyiyim. Ben sana yard?m ederim. Yapmam? istemedi?in hiçbir ?ey yapmayaca??m. Her ?eyi ben yapar?m, senin bir ?ey yapmana gerek yok.

A?k?m. Evet, yüksek sesle. Yaln?zca biz var?z. Bizi kimse duyamaz, göremez. Senin hatan olmayacak. Hata benim. Satan benim. Senin yapabilece?in bir ?ey yok.

A?k?m. Nazik davranma. Gerek yok. Kendin ol. Seni nas?l bu kadar iyi bildi?imi merak ediyorsun de?il mi? Sana özel bir ?ey de?il. Utan?yor musun? Ben utanm?yorum. Hâlâ rol mü yap?yorsun? Lütfen. Ç?kar. ?çime do?ru ittir. Bana seni seviyorum deme.

A?k?m. Rahat ol. Sana a?k veriyorum.

ERKEK SES?               Kes sesini. A?z?n? aç.

?U AN – ÖZGÜRLÜK

AISHA             Özgürlük. Her anlamda.

ANNE                          Nas?l bir özgürlük bu?

AISHA                        Kötünün iyisi. Kendi kendinin efendisi olma. Nas?l hala anlamazs?n? Yaln?z kalmak istedim, sensiz.

ANNE                          O zaman neden o gün geri geldin?

AISHA                        Merak etmi?tim. Nas?l göründü?ünü, ne kadar kötü durumda oldu?unu merak etmi?tim. Açl?ktan surat?n kat?la?t? m?? Geçmek bilmeyen krampla ta?a döndün mü? Bütün planlar?n suya dü?ünce ne hale geldin? Merak etti?imi kabul etmeliyim.

ANNE                          Bu pis kan?n kokusunu çok önceden alm??t?m. Baban?n kan?.

GEÇM?? – ET

(Anne elindeki f?rçay? içi s?v? dolu bir kovaya bat?rarak yerleri f?rçalamaktad?r, ellerinde eldiven vard?r. Bunu h?zl? ve tela?l? bir halde yapmaktad?r.)

AISHA             Selam benim çöplü?üm. Selam anne.

ANNE                          Aisha?!

AISHA                        ?ansa bak ki buraday?m. Konu?maya gelmedim. Bir ?eyler yiyip uyumak istiyorum ve yaln?z kalmak. Bu koku ne? Ek?i bir ?ey. Sen mi kokuyorsun?

ANNE                          Yerleri bir kere f?rçalam?? olsayd?n bilirdin.

AISHA             Sen f?rçal?yorsun ama hâlâ temiz de?il.

ANNE                          Çökmü? görünüyorsun.

AISHA                        Evet, öyleyim. Nas?l olmayay?m? Ben etim. Kararm??, çürük ve bozuk bir et. Senin ürünün. Kan?n?n kan?.

Kes ve parçala, çi?ne ve ?s?r, sonra bir ah la (rahatlama) sindir.

Herkes tad?ma bakt?. Evet. Hepsi, etlerini içime soktu.

ANNE                          Kes ?unu.

AISHA             Ve zevkliydi. Ben bunun için yarat?ld?m. Etimi vermek için.

ANNE                          Eve neden gelmedin?

AISHA             Benim evim yok. Ben etim. Et! Et! Ba?ka bir etten olma!

ANNE                          Bunca zaman neredeydin?

AISHA             Kasapta.

ANNE                          Bu zehir içine nas?l doldu?

AISHA                        Onu bana sen verdin. Bravo. Affedersin, tatl?m. Gelip seni yan?ma almak hiç akl?ma gelmedi.

A?z?n? kula??ma dayar, müjdeni f?s?ldard?n. Benim oyunumdaki plan?n?.

ANNE                         Ne kadar aptals?n. Her ?eyi mahvettin. ?imdi nerede oldu?una bir bak. Ayn? yerde. Ve yak?nda güzelli?in de kalmayacak.

AISHA                        Nerede oldu?umu görüyorum. Ve hala güzelim. B?rak?p gidebilirim. Peki sen? Kendine bak. S?k??t?n. S?çanlar kaç?yor senden. Gözlerindeki h?rs ve açl?ktan. Kimin sana ihtiyac? var? Öleceksin. Tek ba??na. Böcekler seni yiyecek ve ölecekler. Ac?dan c?yaklayacaks?n, bütün hayat?n boyunca yapt???n gibi. Ve sana yard?m edecek kimse olmayacak. Kimse seni duymayacak. Art?k etraf?nda patronluk taslayaca??n kimse yok, seni bencil, s?k?c?, kötücül, u?ursuz cad?!

(Anne kontrolünü kaybeder ve kovan?n içindekini Aisha"n?n yüzüne f?rlat?r.)

?U AN – FARKLI

ANNE                          Affet beni.

AISHA                        Affettim. ?imdi sana kald?m. Vücudum ölene kadar ona sen bakacaks?n.

AISHA                        Yan?k. Ölü. Yava?ça ve a??r a??r yürüyece?im, beslenmeye muhtaç ve kör. ?nsanlar?n beni görünce m?r?ldanmalar?n? dinleyece?im, bana bakmaktan kaç?nmaya çal??malar?n?. Yolun di?er taraf?na geçerken, gözlerini elleriyle kaparken, çocuklar?n?n gözlerini kaparken. Yan?k suratl? bir kad?n. Bakma. Uyuyamayacaks?n. Dü?ünece?im. Midemi elimle kazsayd?m orada ne bulurdum? Di?er benin bir günü nas?l geçerdi? Kimler arkada??m olurdu? Kime a??k olurdum?

ANNE                          Geçmi?i dü?ünme. Yar?n –

AISHA             Yok.

GELECEK – ÜÇ YÜZ ATMI? DERECE SICAKLIK

AISHA                        Bir gün yeniden görü?tü?ümüzde bana soracaks?n – ne istedim? Ya?amak istedim. Daha önce kar??la?mam?? olmam?z çok kötü. Benim sava??m bitti. Silahlar?m? indirdim. Ba??n? sallayacaks?n. Kararl?. Gözlerime bak. Seni kemikli ellerimle yak?na, ?imdiden sarkm?? gö?süme çekece?im. Beni öpeceksin. Benimle kalman için titreyen, çarp?k bacaklar?mla seni sar?p, kaburgalar?n? s?k??t?raca??m. Beni itmeyeceksin. Yanm?? gözlerim sana panik ve zevkle bakacak. Kal, kal! Gitmeyeceksin. Heyecandan tutulmu? ellerin k?r???k, pi?mi? yanaklar?m?n üzerinde dola?acak. ??renmi? gibi ses ç?karmayacaks?n. Seni bir kere daha ba?tan ç?karaca??m. Ç?plak bedenini öpece?im. Sana sahip olaca??m, seni sevece?im ve seni bir daha asla kaybetmeyece?im.Facebook! TwitThis